Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Попитайте ни

Стремим се да общуваме по прозрачен, достъпен и разбираем начин с всички граждани

Ние сме централната банка на еврозоната и служим на повече от 340 млн. европейци. Стремим се да поддържаме цените стабилни и допринасяме за сигурността на банките.

Искате ли да знаете какви решения вземаме в ЕЦБ и как те се отразяват на ежедневието Ви? Разгледайте страницата и ни попитайте! През 2020 г. отговорихме на над 16 000 запитвания от целия свят.

За ЕЦБ

Какво представлява ЕЦБ?

Европейската централна банка (ЕЦБ) е централната банка на еврозоната. Тя управлява количеството пари в обращение в нея. Главната ни цел е да поддържаме цените стабилни, а основният инструмент за изпълнението ѝ е определянето на подходящите лихвени проценти.

Обяснителна статия: Какво представлява централната банка? ЕЦБ и Евросистемата, обяснени в три минути

Освен това осъществяваме надзор над банки в рамката на единния надзорен механизъм.

В действията си се ръководим от принципите на прозрачност, независимост и отчетност.

Обяснителна статия: Защо е независима ЕЦБ?
Отпуска ли ЕЦБ заеми? Мога ли да открия банкова сметка в ЕЦБ?

Не, ЕЦБ не предоставя търговски банкови услуги на физически и юридически лица. Ние не търсим гражданите с предложения за търговски банкови услуги и нямаме уебсайт за онлайн банкиране.

ЕЦБ също така:

  • не участва в парични преводи
  • не събира такси за трансгранични трансфери
  • не приема депозити от трети страни
  • не блокира средства и не издава удостоверения за освобождаване на средства
На какъв език се говори в ЕЦБ?

Понастоящем официалните езици в ЕС са 24 и Вие можете да общувате с нас на всеки от тях. На кои езици общуваме с гражданите зависи от целевата аудитория и обстоятелствата.

ЕЦБ публикува правни актове на всички официални езици.

Работният ни език е английски.

Чия собственост е ЕЦБ?

Централните банки на всички държави от ЕС заедно притежават ЕЦБ. Делът на всяка държава от капитала на ЕЦБ съответства на нейното население и брутен вътрешен продукт (БВП), като двете имат еднакво тегло. Държавите членки, в които се използва еврото, плащат повече от останалите. Тези фактори образуват така наречения капиталов алгоритъм, който определя каква сума внася всяка национална централна банка.

Обяснителна статия: Чия собственост е ЕЦБ?
Реализира ли ЕЦБ печалба? Или понася загуби?

ЕЦБ има отчет за приходите и разходите като всяка друга банка. Нетните печалби и/или загуби на ЕЦБ се разпределят сред националните централни банки от еврозоната. В Устава на ЕСЦБ е посочено, че до 20% от печалбата може да бъде запазена под формата на резерви, а останалата част се разпределя между притежателите на дялове на ЕЦБ съразмерно на внесените от тях дялове. Ако има загуби, те могат да се компенсират от общите резерви, дохода за годината или сумите, разпределени на всяка национална централна банка.

Обяснителна статия: Реализира ли ЕЦБ печалба?

Парична политика

Какво представлява паричната политика на ЕЦБ?

Паричната политика на ЕЦБ се състои от всички решения, чрез които се оказва влияние върху цената на парите и достъпа до тях, така че да постигнем целта си за ценова стабилност. Главният инструмент на паричната политика са основните лихвени проценти на ЕЦБ. Всяка промяна в тях се отразява на лихвените проценти в цялата икономика, особено на онези, при които търговските банки отпускат заеми на гражданите и фирмите. Ако е необходимо, можем да използваме и други инструменти, за да постигнем основната си цел – ценова стабилност.

Скорошни решения по паричната политика
Защо е толкова важна ценовата стабилност?

Ценовата стабилност е първостепенната цел на ЕЦБ, заложена в член 127 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Управителният съвет счита, че ценова стабилност се поддържа най-добре, като се стремим към темп на инфлация от 2% в средносрочен план, измерен чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). При стабилни цени е по-лесно гражданите да планират разходите си, а фирмите имат стимул да инвестират. Те помагат и за поддържането на доверие в паричната ни единица, тъй като стабилизират количеството стоки и услуги, които могат да бъдат купени с дадено количество евро.

Обяснителна статия: Защо са важни стабилните цени?
Защо са ниски лихвените проценти?

Когато се очаква инфлацията да бъде под целевото равнище от 2% в средносрочен план, ЕЦБ се опитва да стимулира икономиката, използвайки основните лихвени проценти и други инструменти. Определянето на нисък лихвен процент помага на банките да предоставят евтини заеми, което на свой ред увеличава инвестициите и потреблението в икономиката. Ниските лихвени проценти също така повишават стойността на активите като пенсии и жилища и това насърчава разходите. Всичко това води до по-голяма активност и растеж, което от своя страна засилва инфлацията.

Обяснителна статия: Защо са ниски лихвените проценти?
Каква е целта на покупките на активи? Как функционират те?

Централната банка купува активи като държавни и корпоративни облигации с цел да понижи дългосрочните лихвени проценти. Това подпомага икономиката, тъй като стимулира потреблението и инвестициите и в крайна сметка допринася за засилване на ценовия натиск и довеждане на инфлацията до целевото равнище от 2%. Покупките на активи са мярка на паричната политика, която се използва специално в случаите на много ниски лихвени проценти.

Обяснителна статия: Как функционира закупуването на активи
Каква е новата стратегия на паричната политика на ЕЦБ?

Новата стратегия на паричната политика на ЕЦБ беше публикувана на 8 юли 2021 г.. От предишния преглед на стратегията през 2003 г. насам в икономиката на еврозоната и в световната икономика настъпиха огромни промени. Последиците от отслабналата производителност, демографските промени и наследството от финансовата криза ограничиха възможностите ни да постигаме целите си единствено чрез промени в основните лихвени проценти. В допълнение към това глобализацията, цифровизацията, заплахата за екологичната устойчивост и промените във финансовата система също поставят предизвикателства пред провеждането на паричната политика.

Въпреки че правомощията ни са предоставени по силата на Договорите, разработването на стратегията на паричната политика зависи от нас. С тази стратегия се определя начинът за постигане на първостепенната ни цел – ценова стабилност в еврозоната – с подходящ набор от инструменти на паричната политика. Според новата стратегия ЕЦБ ще се стреми към симетрична инфлационна цел от 2%, което означава, че инфлация под това целево равнище е също толкова нежелателна, както и прекомерно високата.

Още за прегледа на стратегията
Имате ли други въпроси за нашата парична политика?

Искате ли да научите повече за инструментите, мерките и решенията по паричната политика?

Още за паричната политика

Искате ли да узнаете повече за най-важните моменти в прегледа на стратегията?

Въпроси и отговори за прегледа на стратегията

Банков надзор

Какво представлява банковият надзор?

Целта на европейския банков надзор е да гарантира сигурността и устойчивостта на европейската банкова система, да увеличава финансовата интеграция и стабилност и да осигурява последователност в надзора.

ЕЦБ обяснява: Европейски банков надзор
Какво представлява ЕНМ?

Единният надзорен механизъм (ЕНМ) е системата за банков надзор в Европа. Той се състои от ЕЦБ и националните надзорни органи на участващите държави.

Единният надзорен механизъм, обяснен в 3 минути
Банковият надзор в ЕЦБ отговаря ли за въпроси, свързани със защитата на потребителите и изпирането на пари?

Не. Защитата на потребителите и борбата с изпирането на пари са извън компетентността на ЕЦБ и поради това остават в правомощията на националните органи. Ако имате оплакване срещу банка, свържете се пряко с банката или отправете оплакването към съответния национален орган.

Национални компетентни органи Борба с изпирането на пари
Какво мога да направя, ако подозирам, че е налице нарушение на правото на ЕС?

Насърчаваме всички да ни съобщават директно за предполагаеми нарушения на съответното право на Съюза чрез нашата платформа за докладване на нарушения. ЕЦБ защитава личните данни и осигурява подходяща защита както на лицата, които съобщават за нарушения, така и на обвинените лица.

Как да поискам конкретна информация за поднадзорни банки?

За нас в ЕЦБ е изключително важно да осигуряваме достъп до информация на гражданите. Стремим към максимална прозрачност, като същевременно запазваме поверителността на въпросите, които засягат начина ни на работа.

Информацията за отделни поднадзорни банки е изрично защитена от редица изисквания за опазване на професионална тайна, предвидени в европейското законодателство (например в Директивата за капиталовите изисквания).

Достъпът до документите на ЕЦБ е регламентиран от Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. (изменено). В съответствие с нашия ангажимента за откритост и прозрачност и с цел подпомагане и улесняване на изследванията създадохме публичния регистър на документи.

Вижте публичния регистър на документи
Над кои банки упражнява надзор ЕЦБ?
Имате ли други въпроси за банковия надзор?

Еврото и платежните системи

Какви са ползите от еврото за нас като европейци?

Създаването на еврото беше забележително постижение в усилията за обединяване на европейците, тъй като им даде възможност много по-лесно и безопасно да пътуват, учат и работят в чужбина. Договорът от Маастрихт е един от най-важните етапи в хода на европейската интеграция и един от резултатите от него е прокарването на пътя за въвеждане на обща парична единица.

Как еврото е от полза на европейските граждани?
Какво е това цифрово евро?

Цифровото евро ще си е все така евро – същото като банкнотите, но в цифрова форма. То би представлявало електронна форма на пари, емитирани от Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки от еврозоната) и достъпни за всички граждани и фирми.

Цифровото евро би било бърз, лесен и сигурен инструмент за ежедневните Ви плащания. То би подпомогнало цифровизацията на европейската икономика и би насърчило активно иновациите в плащанията на дребно. Ние изследваме ползите и рисковете, така че еврото да продължава да служи добре на европейците.

Още за цифровото евро
Какви биха били ползите от цифровото евро?

Цифровото евро би съчетало ефективността на цифров платежен инструмент със сигурността на централната банка. То ще помогне на ЕС да поддържа независимост от цифровите платежни средства, емитирани и контролирани извън еврозоната. Цифровото евро също така би осигурило финансова стабилност и паричен суверенитет и би допринесло за запазване на доверието в плащанията в цифровата епоха.

Ще спре ли ЕЦБ да емитира пари в брой?

Цифровото евро не би заменило парите в брой, а по-скоро би ги допълвало. Националните централни банки заедно с ЕЦБ ще продължат да се грижат гражданите да имат достъп до евро в брой навсякъде в еврозоната. Цифровото евро би дало допълнителен избор на хората как да извършват плащания и би ги улеснило, допринасяйки за финансовото приобщаване.

Как би изглеждало цифровото евро?

Експерти от Евросистемата определиха редица основни изисквания, сред които лесна достъпност, надеждност, сигурност, ефективност, неприкосновеност на личния живот и спазване на закона. Те ще ни помогнат да определим как би могло да изглежда цифровото евро. Цифровото евро би било разработено така, че да е съвместимо с частни платежни решения, улеснявайки предоставянето на общоевропейски плащания и допълнителни услуги на потребителите.

Банкнотите от 500 € още ли се приемат?

Банкнотите от 500 €  остават законно платежно средство, така че ще можете да ги използвате като средство за разплащане и средство за съхранение на стойността.

Още за банкнотите от 500 €
Мога ли да използвам изображения на евробанкноти?

Изображения на евробанкноти могат да се използват за непрофесионални цели без предварително разрешение от наша страна, стига да спазвате приложимите правила (по-специално член 2 от Решение ЕЦБ/2013/10), за да се гарантира, че копието не може да се сбърка с истинска банкнота, защото това би накърнило доверието в еврото.

Ако желаете да използвате изображения на евробанкноти с висока резолюция за професионални цели, трябва да се свържете с нас на Euro-Banknotes-Images@ecb.europa.eu, за да направим оценка на случая. Ако получите одобрение, ще Ви изпратим електронните изображения.

Какво е TARGET2?

TARGET2 е платежна система, чийто собственик и оператор са ЕЦБ и националните централни банки. Това е най-използваната платформа за големи плащания както от централните, така и от търговските банки.

Повече информация за тази платежна система
Какво представлява TIPS?

TIPS е нова пазарна инфраструктурна услуга, въведена от ЕЦБ и националните централни банки, която позволява на доставчиците на услуги да предлагат преводи на средства към клиентите си денонощно и в реално време. Благодарение на TIPS незабавните плащания вече могат да се осъществяват бързо и безопасно.

Повече информация за сетълмента на незабавни плащания
Имате ли други въпроси за еврото и нашите платежни системи?

Каква е нашата стратегия за парите в брой? Защо са важни парите в брой? Как предпочитат да плащат хората в еврозоната?

Тук ще намерите отговорите на тези въпроси

Защо са толкова важни платежните системи?

Разгледате раздела „Плащания и пазари“

Изменение на климата

Как изменението на климата засяга паричната политика?

По-честите и тежки природни бедствия имат неблагоприятни последици за икономиката и финансовата система. Те могат да повлияят на икономическия растеж, инфлацията и начина, по който паричната политика се отразява на хората и фирмите. Това пък засяга ценовата стабилност, която е първостепенната задача на ЕЦБ. Затова включихме в рамката на паричната политика и съображения, свързани с изменението на климата.

Как се отчитат свързаните с изменението на климата въпроси в решенията по паричната политика?
Какво представлява центърът за изменението на климата?

Наскоро ЕЦБ създаде център за изменението на климата, за да използваме вътрешен експертен опит и да съставим програмата си в областта на климата в тясно сътрудничество с други структурни звена. Работата на центъра ще обхваща дейности от парична политика до пруденциални функции. Също така решихме да инвестираме част от портфейла от собствени средства на ЕЦБ в деноминирания в евро фонд от зелени облигации на Банката за международни разплащания.

Прессъобщение за центъра за изменението на климата
Какво представлява пътната карта за по-зелена парична политика?

Вследствие на нашия преглед на стратегията Управителният съвет на ЕЦБ въведе амбициозна пътна карта как да интегрираме в работата си съображения, свързани с изменението на климата.

Прессъобщение относно плана за действие за включване на съображения, свързани с изменението на климата, в стратегията на паричната политика
Инвестира ли ЕЦБ в зелени облигации?

Понастоящем ЕЦБ държи около една пета от допустимите зелени корпоративни облигации. Емитирането на зелени облигации обичайно е съсредоточено в сектори като комунални услуги, инфраструктура, транспорт и строителство. Предприятията в тези сектори емитират така наречени зелени облигации, за да финансират въвеждането на по-ефективни технологии, да сведат до минимум емисиите на въглероден диоксид и да пренасочат своите енергийни портфейли към възобновяеми източници.

Макар и централните банки да не са главните фигури в борбата с изменението на климата, това безспорно е проблем, който засяга първостепенната ни задача да поддържаме ценова стабилност и оказва въздействие върху стратегията на паричната политика. Искате ли да узнаете повече за връзката между измененията на климата и ЕЦБ?

Още за изменението на климата и ЕЦБ

Нашите мерки във връзка с коронавируса

Какво прави ЕЦБ по време на пандемията от коронавирус?

Ние в ЕЦБ въведохме набор от мерки в областта на паричната политика и банковия надзор, за да смекчим въздействието на пандемията от коронавирус върху икономиката на еврозоната и да подкрепим всички европейски граждани.

Нашите мерки във връзка с пандемията Още за действията ни във връзка с коронавируса
Какво представлява PEPP?

Програмата за закупуване на активи в условия на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) представлява програма за закупуване на активи, чието начало бе поставено през март 2020 г., за да се неутрализират негативните ефекти от пандемията от коронавирус в икономиката на еврозоната. Нейната цел е да бъдат подпомогнати гражданите, фирмите и правителствата с достъп до необходимите им средства при благоприятни условия и по този начин да се помогне на икономиката да се справи с трудностите, предизвикани от пандемията.

Прессъобщение за PEPP Още за програмата на ЕЦБ за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия
Как подпомага ЕЦБ достъпа до кредитиране?

Предоставихме на банките дългосрочно финансиране, за да им помогнем да отпускат заеми на домакинствата и фирмите, включително на малките и средните предприятия. Лихвите по тези средства бяха намалени, за да бъдат стимулирани банките да засилят кредитирането. Освен това разширихме списъка на активи, които банките могат да използват като обезпечение – форма на гаранция, когато те заемат средства от нас. В своята съвкупност тези мерки спомогнаха за поддържане на банковото кредитиране за домакинствата и предприятията по време на пандемията.

В текст: Какво представлява обезпечението?
Имат ли право банките да изплащат дивиденти?

На 27 март 2020 г. ЕЦБ препоръча банките временно да спрат всички парични дивиденти и обратното изкупуване на акции поради изключителните и тежки обстоятелства. Общата цел беше да се обезпечи капацитетът на банките да поемат загуби и да запазят способността си да отпускат заеми в подкрепа на икономиката.

През декември 2020 г. тази препоръка беше преразгледана и преобразувана в призив към крайна предпазливост.

На 23 юли 2021 г. обявихме решението си да не удължаваме срока на препоръката си за дивидентите след септември 2021 г.

Бъдете бдителни

Възможни са злоупотреби с името и логото на ЕЦБ

ЕЦБ не предоставя търговски банкови услуги. Има случаи на злоупотреба с нашата идентичност във връзка с фалшиви финансови сделки и други измами. Възможно е също така измамници да се представят за наши служители или да споменат имената им в схемите си, като името и логото ни също могат да станат предмет на злоупотреба.

Повече информация за злоупотреби с името на ЕЦБ и как да се предпазите

Защитата на потребителите и борбата с изпирането на пари са извън мандата на ЕЦБ

Задачи от порядъка на взаимоотношения между банките и клиентите им (защита на потребителите), както и борбата срещу изпирането на пари попадат извън обхвата на нашата компетентност и остават в правомощията на националните надзорни органи.

Информация за борбата с изпирането на пари

Връзка с нас

Можете да изпратите своите въпроси, коментари или предложения във връзка с нашите задачи и дейности по имейл или по пощата на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Освен това можете да се свържете с нас по телефона от понеделник до петък между 10:00 и 12:00 часа и между 14:00 и 16:00 часа централноевропейско време.

Всички страници в този раздел