Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Участие в капитала

Актуализация: 1 януари 2024 г.

Капиталът на ЕЦБ идва от националните централни банки (НЦБ) на всички държави членки на ЕС. Той е в размер на 10 825 007 069,61 евро.

Дяловете на НЦБ в този капитал се изчисляват чрез алгоритъм, който отразява дела на съответната държава в общото население и в брутния вътрешен продукт на ЕС. Двата фактора имат еднакво тегло. ЕЦБ коригира дяловете на всеки пет години и при всяка промяна в броя на НЦБ, които внасят дял в капитала ѝ. Това са НЦБ на държавите членки на ЕС. Корекцията се извършва въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия. Последната актуализация беше на 1 януари 2024 г.

Национални централни банки от еврозоната

Напълно изплатените вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ възлизат на общо 8 851 402 605,67 евро и се разпределят както следва:

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка

Капиталов алгоритъм % (1)

Внесен капитал (евро)

Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Германия)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Естония)

0,2437

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Гърция)

1,8474

199 981 180,60

Banco de España (Испания)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Франция)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Хърватия)

0,6329

68 511 469,74

Banca d'Italia (Италия)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Кипър)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Латвия)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Литва)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg (Люксембург)

0,2976

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Нидерландия)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Австрия)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Португалия)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Словения)

0,4041

43 743 853,57

Národná banka Slovenska (Словакия)

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия)

1,4853

160 783 830,00

Общо

81,7681

8 851 402 605,67

(1) От началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г. капиталовият алгоритъм е променян девет пъти: петгодишна актуализация на 1 януари 2004 г., 1 януари 2009 г., 1 януари 2014 г., 1 януари 2019 г. и 1 януари 2024 г.; допълнителни промени на 1 май 2004 г. (когато към ЕС се присъединяват Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия), 1 януари 2007 г. (когато към ЕС се присъединяват България и Румъния), 1 юли 2013 г. (когато към ЕС се присъединява Хърватия) и 1 февруари 2020 г. (след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС).

Национални централни банки извън еврозоната

Седемте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят средства за оперативните разходи на ЕЦБ във връзка с участието им в Европейската система на централните банки, като изплащат малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. От 29 декември 2010 г. вноските им представляват 3,75% от общия им дял в записания капитал. Капиталът на ЕЦБ, внесен от НЦБ извън еврозоната, възлиза на 74 010 167,40 евро, разпределени както следва:

Вноски на НЦБ извън еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка

Капиталов алгоритъм (%)

Внесен капитал (евро)

Българска народна банка (България)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Чешка република)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Дания)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Унгария)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Полша)

6,0968

24 749 213,66

Banca Naţională a României (Румъния)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges riksbank (Швеция)

2,9441

11 951 213,74

Общо

18,2319

74 010 167,40

НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

Капиталов алгоритъм на Евросистемата

Капиталовият алгоритъм на Евросистемата се използва например при повечето покупки по някои от програмите на ЕЦБ за закупуване на активи, тъй като той включва само националните централни банки от еврозоната.

Капиталов алгоритъм на Евросистемата на 1 януари 2024 г. и 1 януари 2023 г.

Държава

Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 януари 2024 г.
%

Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 януари 2023 г.
%

Белгия

3,6695

3,6139

България

Чешка република

Дания

Германия

26,6301

26,1494

Естония

0,2980

0,2794

Ирландия

2,1782

1,6798

Гърция

2,2593

2,4536

Испания

11,8249

11,8287

Франция

20,0047

20,2600

Хърватия

0,7740

0,8044

Италия

16,0201

16,8518

Кипър

0,2204

0,2134

Латвия

0,3876

0,3865

Литва

0,5902

0,5741

Люксембург

0,3640

0,3268

Унгария

Малта

0,1288

0,1040

Нидерландия

5,9077

5,8133

Австрия

2,9565

2,9033

Полша

Португалия

2,3254

2,3217

Румъния

Словения

0,4942

0,4776

Словакия

1,1500

1,1360

Финландия

1,8165

1,8221

Швеция

Общо2

100,0000

100,0000

(2) В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Разпределяне на нетните печалби и загуби на ЕЦБ

Нетните печалби и загуби на ЕЦБ се разпределят между НЦБ от еврозоната съгласно член 33 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка:

33.1. Нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

  1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20% от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала;
  2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове от капитала на ЕЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.

33.2. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния приход за съответната финансова година в съотношения и размери, които се разпределят между националните централни банки в съответствие с член 32.5.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел