European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Участие в капитала

Последна актуализация: 29 декември 2021 г.

Капиталът на ЕЦБ идва от националните централни банки (НЦБ) на всички държави членки на ЕС. Той е в размер на 10 825 007 069,61 евро.

Дяловете на НЦБ в този капитал се изчисляват чрез алгоритъм, който отразява дела на съответната държава в общото население и в брутния вътрешен продукт на ЕС. Двата фактора имат еднакво тегло. ЕЦБ коригира дяловете на всеки пет години и при всяка промяна в броя на НЦБ, които внасят дял в капитала ѝ. Това са НЦБ на държавите членки на ЕС. Корекцията се извършва въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия. Последната актуализация беше на 1 февруари 2020 г. след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.1

Национални централни банки от еврозоната

Изплатените вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ възлизат на общо 8 193 738 096,55 евро и се разпределят както следва:

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ (2)
Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (евро)
1) От началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г. капиталовият алгоритъм е променян осем пъти: петгодишна актуализация на 1 януари 2004 г., 1 януари 2009 г., 1 януари 2014 г. и 1 януари 2019 г.; допълнителни промени на 1 май 2004 г. (когато към ЕС се присъединяват Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия), 1 януари 2007 г. (когато към ЕС се присъединяват България и Румъния), 1 юли 2013 г. (когато към ЕС се присъединява Хърватия) и 1 февруари 2020 г. (след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС).
(2) Увеличените вноски на НЦБ от еврозоната в резултат от оттеглянето на Bank of England от Европейската система на централните банки бяха разделени на два годишни транша (вижте прессъобщението, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 30 януари 2020 г.). Първият транш бе внесен на 29 декември 2021 г., а вторият е дължим на 28 декември 2022 г.
(3) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Германия) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Естония) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Гърция) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Испания) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Франция) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d'Italia (Италия) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Кипър) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Латвия) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Литва) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Люксембург) 0,2679 26 990 535,14
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Нидерландия) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Австрия) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Португалия) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Словения) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Словакия) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия) 1,4939 150 508 251,00
Общо3 81,3286 8 193 738 096,55

Капиталов алгоритъм на Евросистемата

Капиталовият алгоритъм на Евросистемата се използва например при покупките по програмите на ЕЦБ за закупуване на активи, тъй като той включва само националните централни банки от еврозоната.

Капиталов алгоритъм на Евросистемата на 1 февруари 2020 г. и 1 януари 2019 г.

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ(4)
Държава Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 февруари 2020 г. Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 януари 2019 г.
% %
4) В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.
Белгия 3,6432 3,6313
България    
Чешка република    
Дания    
Германия 26,3615 26,3827
Естония 0,2817 0,2827
Ирландия 1,6934 1,6884
Гърция 2,4735 2,4839
Испания 11,9246 11,9784
Франция 20,4243 20,4059
Хърватия    
Италия 16,9885 16,9530
Кипър 0,2152 0,2159
Латвия 0,3897 0,3923
Литва 0,5788 0,5830
Люксембург 0,3294 0,3261
Унгария    
Малта 0,1049 0,1051
Нидерландия 5,8604 5,8429
Австрия 2,9269 2,9195
Полша    
Португалия 2,3405 2,3510
Румъния    
Словения 0,4815 0,4828
Словакия 1,1452 1,1497
Финландия 1,8369 1,8254
Швеция    
Общо 100,0000 100,0000

Разпределяне на нетните печалби и загуби на ЕЦБ

Нетните печалби и загуби на ЕЦБ се разпределят между НЦБ от еврозоната съгласно член 33 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка:

33.1. Нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

  1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20% от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала;
  2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове от капитала на ЕЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.

33.2. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния приход за съответната финансова година в съотношения и размери, които се разпределят между националните централни банки в съответствие с член 32.5.

Национални централни банки извън еврозоната

Осемте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят средства за оперативните разходи на ЕЦБ във връзка с участието им в Европейската система на централните банки, като изплащат малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. От 29 декември 2010 г. вноските им представляват 3,75% от общия им дял в записания капитал. Капиталът на ЕЦБ, внесен от НЦБ извън еврозоната, възлиза на 75 794 263,89 евро, разпределени както следва:

Вноски на НЦБ извън еврозоната в капитала на ЕЦБ
Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (евро)
(5) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Българска народна банка (България) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Чехия) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Дания) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Хърватия) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Унгария) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Полша) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Румъния) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Швеция) 2,9790 12 092 886,02
Общо5 18,6714 75 794 263,89

НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел