European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Участие в капитала

Актуализация: 1 януари 2023 г.

Капиталът на ЕЦБ идва от националните централни банки (НЦБ) на всички държави членки на ЕС. Той е в размер на 10 825 007 069,61 евро.

Дяловете на НЦБ в този капитал се изчисляват чрез алгоритъм, който отразява дела на съответната държава в общото население и в брутния вътрешен продукт на ЕС. Двата фактора имат еднакво тегло. ЕЦБ коригира дяловете на всеки пет години и при всяка промяна в броя на НЦБ, които внасят дял в капитала ѝ. Това са НЦБ на държавите членки на ЕС. Корекцията се извършва въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия. Последната актуализация беше на 1 февруари 2020 г. след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС.

Национални централни банки от еврозоната

Напълно изплатените вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ възлизат на общо 8 875 217 621,22 евро и се разпределят както следва:

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ
Национална централна банка Капиталов алгоритъм % (1) Внесен капитал (евро)
(1) От началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г. капиталовият алгоритъм е променян осем пъти: петгодишна актуализация на 1 януари 2004 г., 1 януари 2009 г., 1 януари 2014 г. и 1 януари 2019 г.; допълнителни промени на 1 май 2004 г. (когато към ЕС се присъединяват Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия), 1 януари 2007 г. (когато към ЕС се присъединяват България и Румъния), 1 юли 2013 г. (когато към ЕС се присъединява Хърватия) и 1 февруари 2020 г. (след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС).
(2) Hrvatska narodna banka стана член на Евросистемата след присъединяването на Хърватия към еврозоната на 1 януари 2023 г. Затова на тази дата тя внесе остатъка от записания си капитал в ЕЦБ.
(3) Увеличените вноски на НЦБ от еврозоната в резултат от оттеглянето на Bank of England от Европейската система на централните банки (т.е. преди присъединяването на Хърватия към еврозоната) бяха разделени на два годишни транша (вижте прессъобщението, публикувано на уебсайта на ЕЦБ на 30 януари 2020 г.). Първият транш бе внесен на 29 декември 2021 г., а последният – на 28 декември 2022 г.
Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Германия) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Естония) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Гърция) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Испания) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Франция) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Хърватия) (2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d'Italia (Италия) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Кипър) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Латвия) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Литва) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Люксембург) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Нидерландия) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Австрия) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Португалия) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Словения) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Словакия) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия) 1,4939 161 714 780,61
Общо 3 81,9881 8 875 217 621,22

Национални централни банки извън еврозоната

Седемте НЦБ извън еврозоната са задължени да внасят средства за оперативните разходи на ЕЦБ във връзка с участието им в Европейската система на централните банки, като изплащат малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. От 29 декември 2010 г. вноските им представляват 3,75% от общия им дял в записания капитал. Капиталът на ЕЦБ, внесен от НЦБ извън еврозоната, възлиза на 73 117 104,33 евро, разпределени както следва:

Вноски на НЦБ извън еврозоната в капитала на ЕЦБ
Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (евро)
(4) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Българска народна банка (България) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Чехия) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Дания) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Унгария) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Полша) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Румъния) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Швеция) 2,9790 12 092 886,02
Общо 4 18,0119 73 117 104,33

НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

Капиталов алгоритъм на Евросистемата

Капиталовият алгоритъм на Евросистемата се използва например при повечето покупки по някои от програмите на ЕЦБ за закупуване на активи, тъй като той включва само националните централни банки от еврозоната.

Капиталов алгоритъм на Евросистемата на 1 януари 2023 г. и 1 февруари 2020 г.
Държава Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 януари 2023 г. Капиталов алгоритъм на Евросистемата, 1 февруари 2020 г.
% %
(5) В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.
Белгия 3,6139 3,6432
България    
Чешка република    
Дания    
Германия 26,1494 26,3615
Естония 0,2794 0,2817
Ирландия 1,6798 1,6934
Гърция 2,4536 2,4735
Испания 11,8287 11,9246
Франция 20,2600 20,4243
Хърватия 0,8044  
Италия 16,8518 16,9885
Кипър 0,2134 0,2152
Латвия 0,3865 0,3897
Литва 0,5741 0,5788
Люксембург 0,3268 0,3294
Унгария    
Малта 0,1040 0,1049
Нидерландия 5,8133 5,8604
Австрия 2,9033 2,9269
Полша    
Португалия 2,3217 2,3405
Румъния    
Словения 0,4776 0,4815
Словакия 1,1360 1,1452
Финландия 1,8221 1,8369
Швеция    
Общо 5 100,0000 100,0000

Разпределяне на нетните печалби и загуби на ЕЦБ

Нетните печалби и загуби на ЕЦБ се разпределят между НЦБ от еврозоната съгласно член 33 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка:

33.1. Нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

  1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20% от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала;
  2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове от капитала на ЕЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.

33.2. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния приход за съответната финансова година в съотношения и размери, които се разпределят между националните централни банки в съответствие с член 32.5.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Всички страници в този раздел