Участие в капитала

Последна актуализация: 1 януари 2019 г.

Капиталът на ЕЦБ се формира от националните централни банки (НЦБ) на всички държави членки на ЕС. Той възлиза на 10 825 007 069,61 евро.

Дяловете на НЦБ в този капитал се изчисляват чрез алгоритъм, който отразява дела на съответната държава в общото население и в брутния вътрешен продукт на ЕС. Двата фактора имат еднакво тегло. ЕЦБ коригира дяловете на всеки пет години и при всяка промяна в броя на НЦБ, които внасят в нейния капитал. Това са НЦБ на държавите членки на ЕС. Корекцията се извършва въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.

От началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г. капиталовият алгоритъм е променян седем пъти: петгодишна актуализация на 1 януари 2004 г., 1 януари 2009 г., 1 януари 2014 г. и 1 януари 2019 г.; допълнителни промени на 1 май 2004 г. (когато към ЕС се присъединяват Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия), 1 януари 2007 г. (когато към ЕС се присъединяват България и Румъния) и 1 юли 2013 г. (при присъединяването на Хърватия към ЕС).

Национални централни банки от еврозоната

Напълно изплатените вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ възлизат на общо 7 536 110 121,69 и се разпределят както следва:

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (€)
1) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Nationale Bank van België /Banque Nationale de Belgique (Белгия) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Германия) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Естония) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Гърция) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Испания) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Франция) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d'Italia (Италия) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Кипър) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Латвия) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Литва) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Люксембург) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Нидерландия) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Австрия) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Португалия) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Словения) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Словакия) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия) 1,2708 137 564 189,84
Общо1 69,6176 7 536 110 121,69

Нетните печалби и загуби на ЕЦБ се разпределят между НЦБ от еврозоната съгласно член 33 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка:

Правна рамка

Разпределяне на нетните печалби и загуби на ЕЦБ

33.1. Нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

  1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20% от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала;
  2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове от капитала на ЕЦБ пропорционално на размера на внесените от тях дялове.

33.2. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния приход за съответната финансова година в съотношения и размери, които се разпределят между националните централни банки в съответствие с член 32.5.

Национални централни банки извън еврозоната

Деветте национални централни банки извън еврозоната са задължени да внасят средства за оперативните разходи на ЕЦБ във връзка с участието им в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), като изплащат малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. От 29 декември 2010 г. вноските им представляват 3,75% от общия им дял в записания капитал. Капиталът на ЕЦБ, внесен от НЦБ извън еврозоната, възлиза на 123 333 635,55 евро, разпределени както следва:

Вноски на НЦБ извън еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (€)
1) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Българска народна банка 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Чехия) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Дания) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Хърватия) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Унгария) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Полша) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Румъния) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges Riksbank (Швеция) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Обединено кралство) 14,3374 58 200 921,14
Общо1 30,3824 123 333 635,55

НЦБ извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват претърпени от нея загуби.

Прессъобщение