Участие в капитала

Последна актуализация: 1 януари 2015 г.
 

Капиталът на ЕЦБ се образува от националните централни банки (НЦБ) на всички държави членки на ЕС и възлиза на 10 825 007 069,61 евро.

Дяловете на НЦБ в този капитал се изчисляват чрез алгоритъм, който отразява дела на съответната държава в общото население и в брутния вътрешен продукт на ЕС. Двата фактора имат еднакво тегло. ЕЦБ коригира дяловете на всеки пет години и винаги когато нова държава се присъедини към ЕС. Корекцията се извършва въз основа на данни, предоставени от Европейската комисия.

От началото на третия етап на икономическия и паричен съюз на 1 януари 1999 г. капиталовият алгоритъм се е променял шест пъти: петгодишна актуализация е извършена на 1 януари 2004 г., на 1 януари 2009 г. и на 1 януари 2014 г.; допълнителни промени са направени на 1 май 2004 г. (с присъединяването към ЕС на Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република), на 1 януари 2007 г. (когато България и Румъния влизат в ЕС) и на 1 юли 2013 г. (с присъединяването на Хърватия към ЕС).

НЦБ от еврозоната

Напълно изплатените вноски на националните централни банки (НЦБ) от еврозоната в капитала на ЕЦБ възлизат общо на 7 619 884 851,40 евро и са разпределени както следва:

Вноски на НЦБ от еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (€)
1) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Белгия) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Германия) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Естония) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ирландия) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Гърция) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Испания) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Франция) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Италия) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Кипър) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Латвия) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Литва) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Люксембург) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Малта) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Нидерландия) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Австрия) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Португалия) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Словения) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Словакия) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Финландия) 1,2564 136 005 388,82
Общо1 70,3915 7 619 884 851,40

Нетните печалби и загуби се разпределят между НЦБ от еврозоната съгласно член 33 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка:

правна рамка

Разпределяне на нетните печалби и загуби на ЕЦБ

33.1. Нетната печалба на ЕЦБ се прехвърля в следната последователност:

  1. размер, определен от Управителния съвет, който не може да превишава 20 % от нетната печалба, се прехвърля в общ резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100 % от капитала;
  2. останалата нетна печалба се разпределя между притежателите на дялове от капитала на ЕЦБ, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.

33.2. В случай на загуба, реализирана от ЕЦБ, недостигът може да бъде покрит за сметка на общия резервен фонд на ЕЦБ и, ако е необходимо, след решение на Управителния съвет, за сметка на паричния приход за съответната финансова година, в съотношения и размери, които се разпределят между националните централни банки в съответствие с член 32.5.

НЦБ извън еврозоната

9-те национални централни банки извън еврозоната са задължени да внасят средства за оперативните разходи на ЕЦБ във връзка с участието им в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), като изплащат малък процент от дела си в записания капитал на ЕЦБ. От 29 декември 2010 г. вноските им представляват 3,75 % от общия им дял в записания капитал. Капиталът на ЕЦБ, внесен от НЦБ извън еврозоната, възлиза на 120 192 083,17 евро, разпределени както следва:

Вноски на НЦБ извън еврозоната в капитала на ЕЦБ

Национална централна банка Капиталов алгоритъм (%) Внесен капитал (€)
1) Поради закръгляване общата сума може да не съответства на сбора от отделните стойности.
Българска народна банка 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Чешка република) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Дания) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Хърватия) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Унгария) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Полша) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Румъния) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Швеция) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Обединено кралство) 13,6743 55 509 147 81
Общо1 29,6085 120 192 083,17

Националните централни банки (НЦБ) извън еврозоната нямат право да получават дял от разпределимата печалба на ЕЦБ и не са задължени да покриват загуби, претърпени от ЕЦБ.