Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Subskrypcja kapitału

Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2020

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 825 007 069,61 euro.

Udziały poszczególnych banków w tym kapitale oblicza się według klucza, który wynika z udziału danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz w PKB całej UE – oba te czynniki mają równą wagę. EBC aktualizuje wysokość udziałów kapitałowych standardowo co pięć lat oraz dodatkowo po każdej zmianie liczby banków centralnych wnoszących wkład do jego kapitału (są to banki centralne państw członkowskich UE). Aktualizacji dokonuje się na podstawie danych udostępnianych przez Komisję Europejską. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 lutego 2020 w następstwie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE1).

Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy aktualizowano osiem razy. Aktualizacje okresowe, przypadające co pięć lat, odbyły się: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014 i 1 stycznia 2019. Ponadto zmiany wprowadzono: 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), 1 stycznia 2007 (kiedy do UE weszły Bułgaria i Rumunia), 1 lipca 2013 (kiedy do UE przystąpiła Chorwacja) i 1 lutego 2020 (po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).

Krajowe banki centralne ze strefy euro

Opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą 7 583 649 493,38 euro i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC2)
Krajowy bank centralny Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy aktualizowano osiem razy. Aktualizacje okresowe, przypadające co pięć lat, odbyły się: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014 i 1 stycznia 2019. Ponadto zmiany wprowadzono: 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), 1 stycznia 2007 (kiedy do UE weszły Bułgaria i Rumunia), 1 lipca 2013 (kiedy do UE przystąpiła Chorwacja) i 1 lutego 2020 (po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).
2) Po wystąpieniu Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych zwiększone udziały kapitałowe krajowych banków centralnych ze strefy euro zostaną w całości opłacone przez te banki w dwóch rocznych ratach, należnych na koniec roku 2021 i 2022 (zob. komunikat prasowy EBC opublikowany 30 stycznia 2020 na stronie internetowej EBC).
3) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Niemcy) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estonia) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Grecja) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Hiszpania) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Francja) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d’Italia (Włochy) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Cypr) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Łotwa) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litwa) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Holandia) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugalia) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Słowenia) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Słowacja) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia) 1,4939 139 301 721,39
Razem3) 81,3286 7 583 649 493,38

Klucz kapitałowy Eurosystemu

Klucz kapitałowy Eurosystemu obejmuje tylko krajowe banki centralne ze strefy euro. Stosuje się go np. do określania struktury zakupów w prowadzonych przez EBC programach skupu aktywów.

Klucz kapitałowy Eurosystemu na 1 lutego 2020 oraz 1 stycznia 2019

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC4)
Państwo Klucz Eurosystemu 1.02.2020 Klucz Eurosystemu 1.01.2019
(w %) (w %)
4) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować.
Belgia 3,6432 3,6313
Bułgaria    
Czechy    
Dania    
Niemcy 26,3615 26,3827
Estonia 0,2817 0,2827
Irlandia 1,6934 1,6884
Grecja 2,4735 2,4839
Hiszpania 11,9246 11,9784
Francja 20,4243 20,4059
Chorwacja    
Włochy 16,9885 16,9530
Cypr 0,2152 0,2159
Łotwa 0,3897 0,3923
Litwa 0,5788 0,5830
Luksemburg 0,3294 0,3261
Węgry    
Malta 0,1049 0,1051
Holandia 5,8604 5,8429
Austria 2,9269 2,9195
Polska    
Portugalia 2,3405 2,3510
Rumunia    
Słowenia 0,4815 0,4828
Słowacja 1,1452 1,1497
Finlandia 1,8369 1,8254
Szwecja    
Razem 100,0000 100,0000

Podział zysku lub straty netto EBC

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zysku lub stracie netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20% zysku netto, jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczonego do 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto zostaje podzielony między akcjonariuszy EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Krajowe banki centralne ośmiu państw członkowskich spoza strefy euro wnoszą wkład do kosztów operacyjnych EBC z tytułu swojego uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W tym celu wpłacają niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału EBC. Od 29 grudnia 2010 wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony do EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro wynosi 75 794 263,89 euro i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC
Krajowy bank centralny Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
5) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii; Bułgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Czechy) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dania) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorwacja) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Węgry) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polska) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Szwecja) 2,9790 12 092 886,02
Razem5) 18,6714 75 794 263,89

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji