Subskrypcja kapitału

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2015
 

Kapitał EBC pochodzi od banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 825 007 069,61 euro.

Wysokość wkładu każdego banku centralnego oblicza się według klucza, który odpowiada udziałom danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz w PKB całej Unii (oba czynniki mają równą wagę). Wkłady są korygowane przez EBC co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu UE. Korekt dokonuje się na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską.

Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy skorygowano sześć razy: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009 i 1 stycznia 2014 dokonano pięcioletniej aktualizacji okresowej, zaś dodatkowe korekty miały miejsce 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji), 1 stycznia 2007 (gdy do UE weszły Bułgaria i Rumunia) i 1 lipca 2013 (gdy do UE przystąpiła Chorwacja).

Krajowe banki centralne ze strefy euro

W pełni opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą 7 619 884 851,40 euro i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Z powodu zaokrągleń kwoty mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Niemcy) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estonia) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Grecja) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Hiszpania) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Francja) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d’Italia (Włochy) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cypr) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Łotwa) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litwa) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Holandia) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalia) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Słowenia) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Słowacja) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia) 1,2564 136 005 388,82
Razem1 70,3915 7 619 884 851,40

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zyskach i stratach netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

Akty prawne

Podział zysków i strat netto EBC

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. kwota określona przez Radę Prezesów (maksymalnie do 20% zysku netto) jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego, którego wysokość nie może przekroczyć 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto zostaje podzielony między udziałowców EBC proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Z tytułu uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych banki centralne 9 państw członkowskich spoza strefy euro są zobowiązane wpłacić niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału na poczet kosztów operacyjnych EBC. Od 29 grudnia 2010 wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony przez krajowe banki centralne spoza strefy euro do EBC wynosi 120 192 083,17 euro i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Z powodu zaokrągleń kwoty mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (Bułgaria) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Czechy) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Dania) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Chorwacja) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Węgry) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Polska) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunia) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Szwecja) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Wielka Brytania) 13,6743 55 509 147,81
Razem1 29,6085 120 192 083,17

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.