Menu

Subskrypcja kapitału

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2020

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 825 007 069,61 euro.

Udziały poszczególnych banków w tym kapitale oblicza się według klucza, który wynika z udziału danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz w PKB całej Unii (oba czynniki mają równą wagę). EBC aktualizuje wysokość udziałów kapitałowych co pięć lat oraz po każdej zmianie liczby banków centralnych wnoszących wkład do jego kapitału (są to banki centralne państw członkowskich UE). Aktualizacji dokonuje się na podstawie danych udostępnianych przez Komisję Europejską.

Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy aktualizowano osiem razy. Aktualizacje okresowe, przypadające co pięć lat, odbyły się: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014 i 1 stycznia 2019. Ponadto zmiany wprowadzono: 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji), 1 stycznia 2007 (gdy do UE weszły Bułgaria i Rumunia), 1 lipca 2013 (gdy do UE przystąpiła Chorwacja) i 1 lutego 2020 (po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).

Krajowe banki centralne ze strefy euro

Opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą 7 583 649 493,38 euro i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC1)

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)

1) Po wystąpieniu Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych zwiększone udziały kapitałowe krajowych banków centralnych ze strefy euro zostaną w całości opłacone przez te banki w dwóch rocznych ratach, należnych na koniec 2021 i 2022 roku (zob. komunikat prasowy EBC opublikowany 30 stycznia 2020 na stronie internetowej EBC).
2) Z powodu zaokrągleń liczby mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Niemcy) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estonia) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Grecja) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Hiszpania) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Francja) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d’Italia (Włochy) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Cypr) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Łotwa) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litwa) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Holandia) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugalia) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Słowenia) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Słowacja) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia) 1,4939 139 301 721,39
Razem2) 81,3286 7 583 649 493,38

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zyskach i stratach netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

Akty prawne

Podział zysków i strat netto EBC

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20% zysku netto, jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczonego do 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto zostaje podzielony między akcjonariuszy EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Z tytułu uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) krajowe banki centralne ośmiu państw członkowskich spoza strefy euro są zobowiązane wpłacać niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału na poczet kosztów operacyjnych EBC. Od 29 grudnia 2010 wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony przez krajowe banki centralne spoza strefy euro do EBC wynosi 75 794 263,89 euro i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Z powodu zaokrągleń liczby mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii) (Bułgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Czechy) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dania) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorwacja) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Węgry) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polska) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Szwecja) 2,9790 12 092 886,02
Razem1) 18,6714 75 794 263,89

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.

Komunikaty prasowe