European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Subskrypcja kapitału

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2023

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 825 007 069,61 euro.

Udziały poszczególnych banków w tym kapitale oblicza się według klucza, który wynika z udziału danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz w PKB całej UE – oba te czynniki mają równą wagę. EBC aktualizuje wysokość udziałów kapitałowych standardowo co pięć lat oraz dodatkowo po każdej zmianie liczby banków centralnych wnoszących wkład do jego kapitału (są to banki centralne państw członkowskich UE). Aktualizacji dokonuje się na podstawie danych udostępnianych przez Komisję Europejską. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 1 lutego 2020 w następstwie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Krajowe banki centralne ze strefy euro

W pełni opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą 8 875 217 621,22 euro i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC
Krajowy bank centralny Klucz kapitałowy (w %)(1) Kapitał opłacony (w euro)
(1) Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy aktualizowano osiem razy. Aktualizacje okresowe, przypadające co pięć lat, odbyły się: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014 i 1 stycznia 2019. Ponadto zmiany wprowadzono: 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), 1 stycznia 2007 (kiedy do UE weszły Bułgaria i Rumunia), 1 lipca 2013 (kiedy do UE przystąpiła Chorwacja) i 1 lutego 2020 (po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).
(2) Bank centralny Chorwacji (Hrvatska narodna banka – HNB) stał się członkiem Eurosystemu w następstwie wejścia tego kraju do strefy euro 1 stycznia 2023. Dlatego w tym dniu HNB opłacił pozostałą część swojego udziału w subskrybowanym kapitale EBC.
(3) Po wystąpieniu Bank of England z Europejskiego Systemu Banków Centralnych (a przed wejściem Chorwacji do strefy euro) zwiększone udziały kapitałowe krajowych banków centralnych ze strefy euro podzielono na dwie roczne raty (zob. komunikat prasowy EBC opublikowany 30 stycznia 2020 na stronie internetowej EBC). Pierwsza z nich została opłacona 29 grudnia 2021, a druga – 28 grudnia 2022.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Niemcy) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Estonia) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Grecja) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Hiszpania) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Francja) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Chorwacja)(2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d’Italia (Włochy) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Cypr) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Łotwa) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Litwa) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Holandia) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugalia) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Słowenia) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Słowacja) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia) 1,4939 161 714 780,61
Razem(3) 81,9881 8 875 217 621,22

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Krajowe banki centralne siedmiu państw członkowskich spoza strefy euro wnoszą wkład do kosztów operacyjnych EBC z tytułu swojego uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W tym celu wpłacają niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału EBC. Od 29 grudnia 2010 wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony do EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro wynosi 73 117 104,33 euro i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC
Krajowy bank centralny Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
(4) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii; Bułgaria) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Czechy) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dania) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Węgry) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Polska) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunia) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Szwecja) 2,9790 12 092 886,02
Razem(4) 18,0119 73 117 104,33

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.

Klucz kapitałowy Eurosystemu

Klucz kapitałowy Eurosystemu obejmuje tylko krajowe banki centralne ze strefy euro. Stosuje się go np. do określania struktury większości zakupów w niektórych programach skupu aktywów prowadzonych przez EBC.

Klucz kapitałowy Eurosystemu na 1 stycznia 2023 oraz 1 lutego 2020
Państwo Klucz Eurosystemu 1.01.2023 Klucz Eurosystemu 1.02.2020
(w %) (w %)
(5) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować.
Belgia 3,6139 3,6432
Bułgaria    
Czechy    
Dania    
Niemcy 26,1494 26,3615
Estonia 0,2794 0,2817
Irlandia 1,6798 1,6934
Grecja 2,4536 2,4735
Hiszpania 11,8287 11,9246
Francja 20,2600 20,4243
Chorwacja 0,8044  
Włochy 16,8518 16,9885
Cypr 0,2134 0,2152
Łotwa 0,3865 0,3897
Litwa 0,5741 0,5788
Luksemburg 0,3268 0,3294
Węgry    
Malta 0,1040 0,1049
Holandia 5,8133 5,8604
Austria 2,9033 2,9269
Polska    
Portugalia 2,3217 2,3405
Rumunia    
Słowenia 0,4776 0,4815
Słowacja 1,1360 1,1452
Finlandia 1,8221 1,8369
Szwecja    
Razem(5) 100,0000 100,0000

Podział zysku lub straty netto EBC

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zysku lub stracie netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20% zysku netto, jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczonego do 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto zostaje podzielony między akcjonariuszy EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji