Subskrypcja kapitału

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2019

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i wynosi 10 825 007 069,61 euro.

Wysokość wkładu każdego banku centralnego oblicza się według klucza, który odpowiada udziałom danego państwa w łącznej liczbie ludności oraz w PKB całej Unii; oba czynniki mają równą wagę. Wkłady są korygowane przez EBC co pięć lat oraz każdorazowo po zmianie liczby banków centralnych wnoszących wkład do kapitału EBC (są to banki centralne państw członkowkich UE). Korekt dokonuje się na podstawie danych udostępnionych przez Komisję Europejską.

Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy skorygowano siedem razy: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014 i 1 stycznia 2019 dokonano pięcioletniej aktualizacji okresowej, zaś dodatkowe korekty miały miejsce 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji), 1 stycznia 2007 (gdy do UE weszły Bułgaria i Rumunia) i 1 lipca 2013 (gdy do UE przystąpiła Chorwacja).

Krajowe banki centralne ze strefy euro

W pełni opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą 7 536 110 121,69 euro i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Z powodu zaokrągleń liczby mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Niemcy) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estonia) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Grecja) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Hiszpania) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Francja) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d’Italia (Włochy) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Cypr) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Łotwa) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Litwa) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Holandia) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Austria) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugalia) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Słowenia) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Słowacja) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia) 1,2708 137 564 189,84
Razem1 69,6176 7 536 110 121,69

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zyskach i stratach netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

Akty prawne

Podział zysków i strat netto EBC

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. kwota określona przez Radę Prezesów (maksymalnie do 20% zysku netto) jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego, którego wysokość nie może przekroczyć 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto jest dzielony między udziałowców EBC proporcjonalnie do ich opłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Z tytułu uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) krajowe banki centralne dziewięciu państw członkowskich spoza strefy euro są zobowiązane wpłacić niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału na poczet kosztów operacyjnych EBC. Od 29 grudnia 2010 r. wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony przez krajowe banki centralne spoza strefy euro do EBC wynosi 123 333 635,55 euro i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC

Nazwa krajowego banku centralnego Klucz kapitałowy (w %) Kapitał opłacony (w euro)
1) Z powodu zaokrągleń liczby mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (Bułgaria) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Czechy) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Dania) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Chorwacja) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Węgry) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Polska) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumunia) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Szwecja) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Wielka Brytania) 14,3374 58 200 921,14
Razem1 30,3824 123 333 635,55

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.

Komunikat prasowy