Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Subskrypcja kapitału

Ostatnia aktualizacja 1 stycznia 2024

Kapitał EBC pochodzi od krajowych banków centralnych wszystkich państw członkowskich UE i wynosi 10 825 007 069,61 EUR.

Udziały poszczególnych banków w kapitale oblicza się według klucza, który wynika z udziału danego państwa w łącznej liczbie ludności UE i jej łącznym produkcie krajowym brutto – oba czynniki mają równą wagę. EBC aktualizuje wysokość udziałów kapitałowych standardowo co pięć lat i dodatkowo po każdej zmianie liczby krajowych banków centralnych wnoszących wkład do jego kapitału (są to banki centralne państw członkowskich UE). Aktualizacji dokonuje się na podstawie danych udostępnianych przez Komisję Europejską. Najnowsza aktualizacja nastąpiła 1 stycznia 2024.

Krajowe banki centralne ze strefy euro

W pełni opłacone udziały krajowych banków centralnych ze strefy euro w subskrybowanym kapitale EBC wynoszą w sumie 8 851 402 605,67 EUR i dzielą się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych ze strefy euro do kapitału EBC

Krajowy bank centralny

Klucz kapitałowy (%)1)

Kapitał opłacony (EUR)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Belgia)

3,0005

324 804 337,12

Deutsche Bundesbank (Niemcy)

21,7749

2 357 134 464,40

Eesti Pank (Estonia)

0,2437

26 380 542,23

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Irlandia)

1,7811

192 804 200,92

Bank of Greece (Grecja)

1,8474

199 981 180,60

Banco de España (Hiszpania)

9,6690

1 046 669 933,56

Banque de France (Francja)

16,3575

1 770 700 531,41

Hrvatska narodna banka (Chorwacja)

0,6329

68 511 469,74

Banca d’Italia (Włochy)

13,0993

1 418 000 151,07

Central Bank of Cyprus (Cypr)

0,1802

19 506 662,74

Latvijas Banka (Łotwa)

0,3169

34 304 447,40

Lietuvos bankas (Litwa)

0,4826

52 241 484,12

Banque centrale du Luxembourg (Luksemburg)

0,2976

32 215 221,04

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Malta)

0,1053

11 398 732,44

De Nederlandsche Bank (Holandia)

4,8306

522 912 791,50

Oesterreichische Nationalbank (Austria)

2,4175

261 694 545,91

Banco de Portugal (Portugalia)

1,9014

205 826 684,42

Banka Slovenije (Słowenia)

0,4041

43 743 853,57

Národná banka Slovenska (Słowacja)

0,9403

101 787 541,48

Suomen Pankki – Finlands Bank (Finlandia)

1,4853

160 783 830,00

Razem

81,7681

8 851 402 605,67

1) Od 1 stycznia 1999, czyli od rozpoczęcia trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej, klucz kapitałowy aktualizowano dziewięć razy. Okresowe aktualizacje, przypadające co pięć lat, odbyły się: 1 stycznia 2004, 1 stycznia 2009, 1 stycznia 2014, 1 stycznia 2019 i 1 stycznia 2024. Ponadto zmiany wprowadzono: 1 maja 2004 (w związku z przystąpieniem do UE Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier), 1 stycznia 2007 (gdy do UE weszły Bułgaria i Rumunia), 1 lipca 2013 (gdy do UE przystąpiła Chorwacja) i 1 lutego 2020 (po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).

Krajowe banki centralne spoza strefy euro

Krajowe banki centralne siedmiu państw członkowskich UE spoza strefy euro wnoszą wkład do kosztów operacyjnych EBC z tytułu swojego uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych. W tym celu opłacają niewielką część subskrybowanego przez siebie kapitału EBC. Od 29 grudnia 2010 wkłady tych banków odpowiadają 3,75% ich łącznego udziału w subskrybowanym kapitale. Kapitał wpłacony do EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro wynosi 74 010 167,40 EUR i dzieli się w następujący sposób:

Wkład krajowych banków centralnych spoza strefy euro do kapitału EBC

Krajowy bank centralny

Klucz kapitałowy (%)

Kapitał opłacony (EUR)

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarii, Bułgaria)

0,9783

3 971 289,16

Česká národní banka (Czechy)

1,9623

7 965 716,76

Danmarks Nationalbank (Dania)

1,7797

7 224 474,41

Magyar Nemzeti Bank (Węgry)

1,5819

6 421 529,51

Narodowy Bank Polski (Polska)

6,0968

24 749 213,66

Banca Naţională a României (Rumunia)

2,8888

11 726 730,16

Sveriges riksbank (Szwecja)

2,9441

11 951 213,74

Razem

18,2319

74 010 167,40

Krajowe banki centralne spoza strefy euro nie są uprawnione do udziału w podlegających podziałowi zyskach EBC ani nie są zobowiązane do pokrywania jego ewentualnych strat.

Klucz kapitałowy Eurosystemu

Klucz kapitałowy Eurosystemu obejmuje tylko krajowe banki centralne ze strefy euro. Stosuje się go np. do określania struktury większości zakupów w niektórych programach skupu aktywów prowadzonych przez EBC.

Klucz kapitałowy Eurosystemu na 1 stycznia 2024 i 1 stycznia 2023

Państwo

Klucz Eurosystemu 1.01.2024
%

Klucz Eurosystemu 1.01.2023
%

Belgia

3,6695

3,6139

Bułgaria

Czechy

Dania

Niemcy

26,6301

26,1494

Estonia

0,2980

0,2794

Irlandia

2,1782

1,6798

Grecja

2,2593

2,4536

Hiszpania

11,8249

11,8287

Francja

20,0047

20,2600

Chorwacja

0,7740

0,8044

Włochy

16,0201

16,8518

Cypr

0,2204

0,2134

Łotwa

0,3876

0,3865

Litwa

0,5902

0,5741

Luksemburg

0,3640

0,3268

Węgry

Malta

0,1288

0,1040

Holandia

5,9077

5,8133

Austria

2,9565

2,9033

Polska

Portugalia

2,3254

2,3217

Rumunia

Słowenia

0,4942

0,4776

Słowacja

1,1500

1,1360

Finlandia

1,8165

1,8221

Szwecja

Razem2)

100,0000

100,0000

2) Z powodu zaokrągleń liczby mogą się nie sumować.

Podział zysku lub straty netto EBC

Krajowe banki centralne ze strefy euro partycypują w zysku lub stracie netto EBC na zasadach określonych w art. 33 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego:

33.1. Zysk netto EBC jest przekazywany w następującym porządku:

  1. suma określona przez Radę Prezesów, która nie może przekroczyć 20% zysku netto, jest przekazywana do ogólnego funduszu rezerwowego ograniczonego do 100% kapitału;
  2. pozostały zysk netto zostaje podzielony między akcjonariuszy EBC proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów.

33.2. W przypadku strat poniesionych przez EBC deficyt może być potrącony z ogólnego funduszu rezerwowego EBC i, jeżeli będzie to konieczne, po podjęciu decyzji przez Radę Prezesów, z dochodów pieniężnych odpowiedniego finansowego roku obrachunkowego proporcjonalnie i do wysokości sum podzielonych pomiędzy krajowe banki centralne zgodnie z artykułem 32.5.

POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wszystkie strony w tej sekcji