Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Stabilność finansowa

EBC ma dwa główne zadania w dziedzinie stabilności finansowej:

Rozpoznawanie ryzyka

Wspólnie z pozostałymi bankami centralnymi z Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych monitoruje procesy cykliczne i strukturalne, które zachodzą w sektorze bankowym strefy euro i całej Unii Europejskiej, a także w pozostałych częściach sektora finansowego.

Ocena ryzyka

Potencjalny wpływ ryzyk systemowych na stabilność systemu finansowego strefy euro i UE oraz stopień odporności tego systemu ocenia się za pomocą narzędzi ilościowych, takich jak opracowane przez EBC testy warunków skrajnych w skali makro, analiza sieciowa i pokrewne narzędzia do modelowania. Testy te są często stosowane do perspektywicznej oceny odporności sektora bankowego na (niekorzystne) zmiany sytuacji gospodarczej i finansowej.

W dziedzinie stabilności finansowej EBC zapewnia także wsparcie analityczne Europejskiej Radzie ds. Ryzyka Systemowego.

Polityka makroostrożnościowa

Od 4 listopada 2014, gdy weszło w życie rozporządzenie w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, EBC dysponuje narzędziami makroostrożnościowymi na wypadek wystąpienia ryzyka systemowego w systemie finansowym. Dwa główne środki oddziaływania EBC w dziedzinie polityki makroostrożnościowej to:

Zaostrzanie wymogów

EBC może wymagać wyższych buforów kapitałowych niż organy krajowe oraz stosować bardziej rygorystyczne środki w celu przeciwdziałania ryzyku systemowemu lub makroostrożnościowemu, zgodnie z procedurami określonymi we właściwym prawie unijnym. Może na przykład – po zawiadomieniu organów krajowych – postawić bankom ostrzejsze wymogi dotyczące:

  • antycyklicznych buforów kapitałowych
  • buforów na ryzyko systemowe (jeśli są one przewidziane w prawie krajowym)
  • dodatkowych wymogów kapitałowych wobec instytucji finansowych o znaczeniu systemowym
  • wag ryzyka dla ekspozycji związanych z nieruchomościami i ekspozycji w obrębie sektora finansowego
  • limitów znacznych ekspozycji
  • ujawniania dodatkowych informacji.

Wyrażanie opinii i sprzeciwu

Organy krajowe mają obowiązek zawiadomić EBC o zamiarze wprowadzenia lub zmiany środków makroostrożnościowych. Wówczas EBC ocenia planowane środki i może zgłosić wobec nich sprzeciw. Przed podjęciem ostatecznej decyzji organy krajowe muszą uwzględnić opinię EBC.

Regulacje prawne

Wprowadzenie regulacji prawnych dla instytucji i rynków finansowych jest fundamentem polityki makroostrożnościowej. EBC analizuje działania w zakresie regulacji sektora finansowego, nadzoru finansowego, rozwiązań dotyczących stabilności finansowej (np. zarządzania kryzysami finansowymi i ich rozwiązywania), a także innych dziedzin usług finansowych (m.in. rachunkowości), podejmowane przez europejskie i globalne organy regulacyjne i nadzorcze, a także wydaje opinie z perspektywy makroostrożnościowej i stabilności finansowej. W szczególności, sam lub przez Eurosystem, uczestniczy w pracach nad regulacyjnymi i nadzorczymi aspektami wniosków ustawodawczych na szczeblu krajowym, międzynarodowym i unijnym.

Wszystkie strony w tej sekcji