European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

W celu utrzymania stabilności cen i bezpieczeństwa banków mierzymy ryzyka klimatyczne, zarządzamy nimi oraz je monitorujemy.

Dlaczego ryzyka klimatyczne są dla EBC istotne?

Zmiana klimatu wpływa na sposób funkcjonowania gospodarki

Wynika to z dwojakich ryzyk:

  • ryzyk związanych z materialnymi skutkami zmiany klimatu, w tym coraz częstszymi i dotkliwszymi zjawiskami pogodowymi takimi jak powodzie, susze i burze
  • ryzyk związanych z przechodzeniem na gospodarkę bezemisyjną.

Te ryzyka przekładają się na wskaźniki makroekonomiczne, np. inflację, wzrost gospodarczy, stabilność finansową i transmisję polityki pieniężnej. Mają także wpływ na wartość i ryzykowność aktywów w bilansie Eurosystemu.

Jako bank centralny i organ nadzoru przywiązujemy dużą wagę do zmiany klimatu

Musimy brać pod uwagę jej wpływ na realizowane przez nas zadanie utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej. Dlatego uwzględniamy tę problematykę w następujących obszarach:

  • analiza i proces decyzyjny

  • modele, projekcje i scenariusze makroekonomiczne

  • ocena stabilności finansowej

  • analiza i transmisja polityki pieniężnej

  • ramy zarządzania ryzykiem.

Pomiar i obserwacja tych ryzyk są dla nas ważne również pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej kondycji sektora bankowego i całego systemu finansowego strefy euro. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, żeby banki były w stanie odpowiednio rozpoznawać, ograniczać i ujawniać ryzyka, w tym ryzyka związane ze zmianą klimatu.

Musimy także zarządzać ryzykami klimatycznymi w ramach własnych portfeli.

Jak EBC zarządza ryzykami klimatycznymi?

Dostosowujemy nasze operacje polityki pieniężnej

Podnosimy nasze zdolności oceny ryzyka. Dotyczy to m.in. zarządzania ekspozycją na ryzyka klimatyczne w bilansie Eurosystemu oraz oceny, jak stosowane przez nas ratingi kredytowe obejmują zmianę klimatu. W stosownych przypadkach problematykę zmiany klimatu uwzględniamy także w zasadach realizacji polityki pieniężnej, dotyczących m.in. zabezpieczeń i skupu aktywów.

Komunikat prasowy

Prowadzimy klimatyczne testy warunków skrajnych i oceniamy ryzyka finansowe związane z klimatem

Takie testy stosujemy do bilansu Eurosystemu, banków będących pod naszym nadzorem oraz całej gospodarki. Dzięki temu łatwiej można zrozumieć ryzyka klimatyczne i inne powiązane ryzyka systemowe dotyczące systemu finansowego oraz zarządzać tymi ryzykami. W ten sposób podejmujemy decyzje oparte na obiektywnych danych.

Udoskonalamy nasze modele i dane

Ulepszamy nasze modele do oceny wpływu zmiany klimatu na gospodarkę. Dodatkowo uczestniczymy w europejskich i międzynarodowych działaniach na rzecz poprawy jakości i dostępności danych klimatycznych, w tym przez opracowywanie własnych danych i wskaźników.

Pilnujemy, żeby banki zarządzały ryzykiem klimatycznym

Jako organ nadzoru bankowego pilnujemy, żeby banki stosowały bezpieczne i rozważne podejście do rozpoznawania, oceny i ograniczania ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz w przejrzysty sposób ujawniały ryzyka, na które są narażone.

POLECAMY TAKŻE

Więcej na ten temat

Nasze działania na rzecz klimatu

Nasza agenda klimatyczna wyszczególnia wszystkie bieżące prace EBC związane z klimatem, które opierają się na trzech celach strategicznych, w podziale na sześć priorytetowych obszarów.

Agenda klimatyczna EBC

Wszystkie strony w tej sekcji