European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

W celu utrzymania stabilności cen i bezpieczeństwa banków mierzymy ryzyka klimatyczne, zarządzamy nimi oraz je monitorujemy.

Dlaczego ryzyka klimatyczne są dla EBC istotne?

Zmiana klimatu wpływa na sposób funkcjonowania gospodarki

Wynika to z dwojakich ryzyk:

  • ryzyk związanych z materialnymi skutkami zmiany klimatu, w tym coraz częstszymi i dotkliwszymi zjawiskami pogodowymi takimi jak powodzie, susze i burze
  • ryzyk związanych z przechodzeniem na gospodarkę bezemisyjną.

Te ryzyka przekładają się na wskaźniki makroekonomiczne, np. inflację, wzrost gospodarczy, stabilność finansową i transmisję polityki pieniężnej. Mają także wpływ na wartość i ryzykowność aktywów w bilansie Eurosystemu.

Jako bank centralny i organ nadzoru przywiązujemy dużą wagę do zmiany klimatu

Musimy brać pod uwagę jej wpływ na realizowane przez nas zadanie utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej. Dlatego uwzględniamy tę problematykę w następujących obszarach:

  • analiza i proces decyzyjny

  • modele, projekcje i scenariusze makroekonomiczne

  • ocena stabilności finansowej

  • analiza i transmisja polityki pieniężnej

  • ramy zarządzania ryzykiem.

Pomiar i obserwacja tych ryzyk są dla nas ważne również pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej kondycji sektora bankowego i całego systemu finansowego strefy euro. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, żeby banki były w stanie odpowiednio rozpoznawać, ograniczać i ujawniać ryzyka, w tym ryzyka związane ze zmianą klimatu.

Musimy także zarządzać ryzykami klimatycznymi w ramach własnych portfeli.

Jak EBC zarządza ryzykami klimatycznymi?

Dostosowujemy nasze operacje polityki pieniężnej

Podnosimy nasze zdolności oceny ryzyka. Dotyczy to m.in. zarządzania ekspozycją na ryzyka klimatyczne w bilansie Eurosystemu oraz oceny, jak stosowane przez nas ratingi kredytowe obejmują zmianę klimatu. W stosownych przypadkach problematykę zmiany klimatu uwzględniamy także w zasadach realizacji polityki pieniężnej, dotyczących m.in. zabezpieczeń i skupu aktywów.

Komunikat prasowy

Prowadzimy klimatyczne testy warunków skrajnych i oceniamy ryzyka finansowe związane z klimatem

Takie testy stosujemy do bilansu Eurosystemu, banków będących pod naszym nadzorem oraz całej gospodarki. Dzięki temu łatwiej można zrozumieć ryzyka klimatyczne i inne powiązane ryzyka systemowe dotyczące systemu finansowego oraz zarządzać tymi ryzykami. W ten sposób podejmujemy decyzje oparte na obiektywnych danych.

Udoskonalamy nasze modele i dane

W dążeniu do zwiększenia jakości i dostępności danych klimatycznych opublikowaliśmy wstępny zbiór wskaźników związanych ze zmianą klimatu. Ulepszamy także nasze modele do oceny wpływu zmiany klimatu na gospodarkę.

Wskaźniki związane ze zmianą klimatu

Pilnujemy, żeby banki zarządzały ryzykiem klimatycznym

Jako organ nadzoru bankowego pilnujemy, żeby banki miały bezpieczne i rozważne podejście do rozpoznawania, oceny i ograniczania ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz w przejrzysty sposób ujawniały ryzyka, na które są narażone.

Zmiana klimatu a nadzór bankowy

POLECAMY TAKŻE

Więcej na ten temat

Nasze działania na rzecz klimatu

Nasza agenda klimatyczna wyszczególnia wszystkie bieżące prace EBC związane z klimatem, które opierają się na trzech celach strategicznych, w podziale na sześć priorytetowych obszarów.

Agenda klimatyczna EBC

Wszystkie strony w tej sekcji