Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi

W celu utrzymania stabilności cen i bezpieczeństwa banków mierzymy ryzyka klimatyczne, zarządzamy nimi oraz je monitorujemy. Badamy także związek między przyrodą, gospodarką i bankami w strefie euro.

Dlaczego ryzyka klimatyczne i przyrodnicze są dla EBC istotne?

Zmiana klimatu oraz utrata i degradacja zasobów przyrodniczych wpływają na sposób funkcjonowania gospodarki

Wynika to z dwojakich ryzyk:

  • ryzyk związanych z materialnymi skutkami zmiany klimatu, w tym coraz częstszymi i dotkliwszymi zjawiskami pogodowymi takimi jak powodzie, susze i burze, oraz kurczenia się ekosystemów w wyniku wymierania owadów zapylających i wylesiania
  • ryzyk związanych z przechodzeniem na gospodarkę bezemisyjną lub wynikających ze zmian regulacyjnych, które ograniczają eksploatację zasobów naturalnych.

Ryzyka klimatyczne przekładają się na wskaźniki makroekonomiczne, np. inflację, wzrost gospodarczy, stabilność finansową i transmisję polityki pieniężnej. Mają także wpływ na wartość i ryzykowność aktywów w bilansie Eurosystemu.

Utrata różnorodności biologicznej i degradacja ekosystemów naturalnych będą prawdopodobnie nasilać ryzyko klimatyczne. Musimy zdobyć wiedzę na temat tego ryzyka oraz jego wpływu na całą gospodarkę i stabilność finansową. 

Jako bank centralny i organ nadzoru przywiązujemy dużą wagę do zmiany klimatu

Musimy brać pod uwagę jej wpływ na realizowane przez nas zadanie utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej. Dlatego uwzględniamy tę problematykę w następujących obszarach:

  • analiza i proces decyzyjny
  • modele, projekcje i scenariusze makroekonomiczne
  • ocena stabilności finansowej
  • analiza i transmisja polityki pieniężnej
  • ramy zarządzania ryzykiem.

Pomiar i obserwacja tych ryzyk są dla nas ważne również pod kątem ochrony bezpieczeństwa i dobrej kondycji sektora bankowego i całego systemu finansowego strefy euro. Naszym obowiązkiem jest dopilnowanie, żeby banki były w stanie odpowiednio rozpoznawać, ograniczać i ujawniać ryzyka, w tym ryzyka związane ze zmianą klimatu.

Musimy także zarządzać ryzykami klimatycznymi w ramach własnych portfeli.

Klimat i przyroda są od siebie wzajemnie zależne: zmiana klimatu stwarza dodatkowe zagrożenie dla ekosystemów, zaś degradacja przyrody przyspiesza zmianę klimatu. Jako bank centralny i organ nadzoru bankowego musimy też głębiej zbadać związek między klimatem, przyrodą, gospodarką i bankami w strefie euro.

Jak EBC zarządza ryzykami klimatycznymi?

Dostosowujemy nasze operacje polityki pieniężnej

Podnosimy nasze zdolności oceny ryzyka. Dotyczy to m.in. zarządzania ekspozycją na ryzyka klimatyczne w bilansie Eurosystemu oraz oceny, jak stosowane przez nas ratingi kredytowe odzwierciedlają problematykę zmiany klimatu. W stosownych przypadkach skutki zmiany klimatu uwzględniamy także w ramowych zasadach realizacji polityki pieniężnej, dotyczących m.in. zabezpieczeń i skupu aktywów.

Komunikat prasowy

Prowadzimy klimatyczne testy warunków skrajnych i oceniamy ryzyka finansowe związane z klimatem

Takie testy stosujemy do bilansu Eurosystemu, banków będących pod naszym nadzorem oraz całej gospodarki. Dzięki temu łatwiej można zrozumieć ryzyka klimatyczne i powiązane ryzyka systemowe dotyczące systemu finansowego oraz zarządzać tymi ryzykami. W ten sposób podejmujemy decyzje oparte na obiektywnych danych. Badamy też zależność gospodarki i systemu finansowego od przyrody.

Udoskonalamy nasze modele i dane

W dążeniu do zwiększenia jakości i dostępności danych klimatycznych opublikowaliśmy wskaźniki związane ze zmianą klimatu. Stale ulepszamy także nasze modele do oceny wpływu zmiany klimatu oraz utraty i degradacji zasobów przyrodniczych na gospodarkę.

Wskaźniki związane ze zmianą klimatu

Pilnujemy, żeby banki zarządzały ryzykiem klimatycznym

Jako organ nadzoru bankowego pilnujemy, żeby banki miały bezpieczne i rozważne podejście do rozpoznawania, oceny i ograniczania ryzyk klimatycznych i środowiskowych oraz w przejrzysty sposób ujawniały ryzyka, na które są narażone.

Zmiana klimatu a nadzór bankowy

Wszystkie strony w tej sekcji