SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Styring af klimarelaterede risici

Vi måler, styrer og overvåger klimarelaterede risici for at holde priserne stabile og bankerne sikre. Vi ser også nærmere på forholdet mellem naturen, vores økonomi og bankerne i euroområdet.

Hvorfor er klima- og naturrelaterede risici vigtige for ECB?

Klimaændringer og naturtab og -forringelse påvirker den måde, vores økonomi fungerer på

Det skyldes to typer risici:

  • fysiske risici ved et klima i forandring, herunder hyppigere eller mere alvorlige vejrhændelser som oversvømmelse, tørke og storme, samt ved reduktion af økosystemer som følge af færre og færre bestøvende insekter og skovrydning
  • omstillingsrisici, når økonomien bevæger sig i retning af at blive CO2-neutral, eller som følge af lovændringer, der begrænser udnyttelsen af naturressourcer

Klimarelaterede risici påvirker makroøkonomiske indikatorer som inflation, økonomisk vækst, finansiel stabilitet og pengepolitisk transmission. De påvirker også værdien og risikoprofilen af aktiverne på Eurosystemets balance.

Tab af biodiversitet og forringelsen af naturlige økosystemer vil sandsynligvis forstærke klimarelaterede risici. Vi skal se nærmere på disse risici, og hvordan de påvirker økonomien i et bredere perspektiv og den finansielle stabilitet. 

Klimaændringer har betydning for vores arbejde som centralbank og tilsynsmyndighed.

Vi er nødt til at tage højde for klimaændringernes indvirkning på vores arbejde for at fastholde prisstabilitet og finansiel stabilitet. Derfor skal vi indarbejde klimahensyn i vores:

  • analyse og beslutningstagning
  • makroøkonomiske modeller, fremskrivninger og scenarier
  • vurdering af den finansielle stabilitet
  • pengepolitiske analyse og transmission
  • rammer for risikostyring

Det er også vigtigt for os at måle og overvåge disse risici, når vi skal sikre, at euroområdets banksektor og hele det finansielle system er sikre og sunde. Vi har ansvaret for at sikre, at bankerne korrekt kan opdage, styre og oplyse om risici, herunder risici som følge af klimaændringer.

Vi er også nødt til at styre klimarelaterede risici i vores egne porteføljer.

Klima og natur hænger sammen: klimaændringer udgør en yderligere trussel for vores økosystemer, og naturforringelse forstærker klimaændringerne. Som centralbank og banktilsynsmyndighed skal vi også se nærmere på forholdet mellem klima, natur, vores økonomi og bankerne i euroområdet.

Hvad gør ECB for at styre klimarelaterede risici?

Vi justerer vores pengepolitiske operationer

Vi forbedrer vores risikovurderingskapacitet, som omfatter styring af klimarisikoeksponeringer på Eurosystemets balance og en vurdering af, hvordan de kreditvurderinger, vi anvender, tager klimahensyn. Vi tager også højde for klimaændringerne i vores ramme for gennemførelsen af pengepolitikken efter behov, herunder i vores rammer for opkøb af aktiver og for sikkerhedsstillelse.

Pressemeddelelse

Vi gennemfører klimastresstest og vurderer klimarelaterede finansielle risici

Vi gennemfører stresstest på Eurosystemets balance, de banker, vi fører tilsyn med, og økonomien som helhed. Det hjælper os og andre til at forstå og styre eksponeringen over for klimarisici samt relaterede systemiske risici for det finansielle system. Sådan kan vi træffe mere velfunderede beslutninger. Vi udforsker også økonomiens og det finansielle systems afhængighed af naturen.

Vi styrker vores modeller og data

Vi har offentliggjort klimaindikatorer med henblik på at forbedre kvaliteten og tilgængeligheden af klimadata. Vi forbedrer desuden løbende vores modeller for at kunne vurdere, hvordan klimaændringerne og naturtabet påvirker vores økonomi.

Klimaindikatorer

Vi sikrer, at bankerne styrer klimarelaterede risici

I vores funktion som banktilsynsmyndighed sikrer vi, at bankerne har en sikker og forsigtig tilgang til at identificere, vurdere og styre klima- og miljørelaterede risici, og at de på en gennemsigtig måde offentliggør, hvilke risici de er eksponeret for.

Klimaændringer og banktilsyn

Alle sider i dette afsnit