European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastoriskien hallinta

Pyrimme EKP:ssä mittaamaan, seuraamaan ja hallitsemaan ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä, jotta voimme edistää hintatason ja pankkien vakautta.

Miksi EKP kiinnittää huomiota ilmastoriskeihin?

Ilmastonmuutos vaikuttaa talouden toimintaan

Ilmastoriskejä on kahdenlaisia:

  • Fyysisiä riskejä aiheuttavat erilaiset ilmaston muuttumisesta johtuvat ympäristö­katastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja myrskyt.
  • Siirtymäriskejä syntyy, kun siirtyminen päästöttömään talouteen muuttaa toimintaympäristöä.

Ilmastoriskit vaikuttavat inflaatio- ja talouskehitykseen, rahoitusvakauteen ja rahapolitiikan välittymiseen. Lisäksi ne vaikuttavat omaisuuserien arvoon ja riskiprofiiliin eurojärjestelmän taseessa.

Ilmastonmuutoksella on suuri merkitys työssämme keskuspankkina ja pankkivalvojana

Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, miten pystymme parhaiten ylläpitämään hintatason ja rahoitusjärjestelmän vakautta. Meidän on tärkeää ottaa ilmastonmuutoksen vaikutus huomioon

  • analyyseissa ja päätöksenteossa

  • mallinnuksessa, arvioissa ja skenaarioissa

  • rahoitusvakauden tarkastelussa

  • rahapolitiikan vaikutuksen ja välittymisen analysoinnissa

  • riskienhallinnassa.

Mittaamme ilmastoriskejä ja seuraamme niiden kehitystä myös voidaksemme edistää euroalueen pankkitoimialan ja koko finanssijärjestelmän vakautta. Meidän tehtäviimme kuuluu varmistaa, että pankit osaavat tunnistaa, hallita ja julkistaa erilaiset riskinsä.

Otamme itsekin ilmastoriskit huomioon EKP:n omien varojen sijoitusten riskienhallinnassa.

Mitä EKP voi tehdä ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien suhteen?

Ilmastonmuutos rahapolitiikassa

Pyrimme ottamaan ilmastonmuutoksen huomioon riskiarvioissamme, selvitämme, miten se on otettu huomioon EKP:n käyttämissä luottoluokituksissa, ja parannamme eurojärjestelmän taseen ilmastoriskien hallintaa. Rahapolitiikan toteutuksessa ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy etenkin omaisuuserien ostoissa ja vakuuskäytännössä.

Lehdistötiedote

Ilmastoriski­stressitestit ja ilmastoon liittyvät taloudelliset riskit

Valvomissamme pankeissa tehdään ilmastoriski­stressitestejä, ja eurojärjestelmän tasetta stressitestataan säännöllisesti. Myös ilmastonmuutoksen vaikutusta koko talouteen voidaan selvittää stressitesteillä. Stressitestien avulla opitaan ymmärtämään paitsi yksittäisiä ilmastoriskejä myös ilmastonmuutokseen liittyviä koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavia riskejä, jolloin pystymme tekemään perusteltuja päätöksiä.

Parempia malleja ja tilastoja

Pyrimme parantamaan ilmastovaikutuksiin liittyvien tietojen laatua ja saatavuutta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja kartoittaa ja mallintaa ilmastonmuutoksen vaikutusta taloudessa.

Tilastoja ilmastovaikutuksista

Ilmastoriskien hallinta pankeissa

EKP:n tehtäviin pankkivalvojana kuuluu varmistaa, että pankit pystyvät tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ilmasto- ja ympäristöriskejään luotettavasti ja varovaisuutta noudattaen ja että riskit myös julkistetaan avoimesti.

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Lisätietoa

Ilmastonmuutokseen liittyvä toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelmaan on koottu EKP:n ilmastotoimet. Meillä on kuusi keskeistä toimintatapaa, joilla strategisiin tavoitteisiin pyritään.

Toimintasuunnitelma

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut