Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastoriskien hallinta

Pyrimme mittaamaan, seuraamaan ja hallitsemaan ilmastonmuutoksesta johtuvia riskejä, jotta voimme edistää hintatason ja pankkien vakautta. Selvitämme myös, miten luonto kytkeytyy talouteen ja pankkien toimintaan.

Miksi EKP kiinnittää huomiota ilmastoon ja luontoon liittyviin riskeihin?

Ilmastonmuutos, luontokato ja ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttavat talouden toimintaan

Ilmasto- ja ympäristöriskejä on kahdenlaisia:

  • Fyysisiä riskejä aiheuttavat erilaiset ilmaston muuttumisesta johtuvat ympäristökatastrofit, kuten tulvat, kuivuus ja myrskyt, sekä esimerkiksi pölyttäjähyönteisten ja metsien vähenemisestä aiheutuva ekosysteemien katoaminen.
  • Siirtymäriskejä syntyy, kun siirtyminen hiilineutraaliin talouteen muuttaa toimintaympäristöä tai sääntelyä muutetaan luonnonvarojen säilyttämiseksi.

Ilmastoriskit vaikuttavat inflaatio- ja talouskehitykseen, rahoitusvakauteen ja rahapolitiikan välittymiseen. Lisäksi ne vaikuttavat varojen arvoon ja riskiprofiiliin eurojärjestelmän taseessa.

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ekosysteemien tilan heikkeneminen todennäköisesti voimistavat ilmastoriskejä. Onkin tärkeää, että näihin riskeihin perehdytään ja selvitetään, miten ne vaikuttavat talouteen ja rahoitusjärjestelmän vakauteen. 

Ilmastonmuutoksella on suuri merkitys EKP:n tehtäville keskuspankkina ja pankkivalvojana

Hintavakauden ja rahoitusjärjestelmän vakauden ylläpitäminen edellyttää, että otamme ilmastonmuutoksen vaikutuksen huomioon

  • analyyseissa ja päätöksenteossa
  • talouskehitystä koskevissa malleissa, ennusteissa ja skenaarioissa
  • rahoitusvakauden tarkastelussa
  • rahapolitiikan ja sen välittymisen analyysissa
  • riskienhallinnassa.

Mittaamme ilmastoriskejä ja seuraamme niiden kehitystä myös voidaksemme edistää euroalueen pankkitoimialan ja koko rahoitusjärjestelmän vakautta. Vastuullamme on varmistaa, että pankit tunnistavat, hallitsevat ja julkistavat erilaiset ilmasto- ja muut riskinsä.

Otamme itsekin ilmastoriskit huomioon EKP:n omien varojen sijoitusten riskienhallinnassa.

Ilmasto ja luonto kytkeytyvät toisiinsa: ilmastonmuutos uhkaa ekosysteemejä, ja luonnon tilan heikkeneminen nopeuttaa ilmastonmuutosta. Keskuspankkina ja pankkivalvojana EKP:n on tärkeää selvittää tarkemmin ilmaston ja luonnon suhdetta talouteen ja euroalueen pankkeihin.

Miten EKP toteuttaa ilmastoriskien hallintaa?

Ilmastonmuutos rahapolitiikassa

Pyrimme kehittämään ilmastoriskien arviointikykyä. Parannamme esimerkiksi ilmastoriskien hallintaa eurojärjestelmän taseessa ja selvitämme, miten hyvin riskit on otettu huomioon EKP:n käyttämissä luottoluokituksissa. Pyrimme ottamaan ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon myös rahapolitiikan toteutuksessa – kuten arvopaperiostoissa ja vakuuskäytännössä.

Lehdistötiedote

Ilmastoriskistressitestit ja ilmastoon liittyvät taloudelliset riskit

Eurojärjestelmän tasetta stressitestataan säännöllisesti, minkä lisäksi olemme testanneet valvomiemme pankkien kykyä selviytyä ilmastoriskeistä sekä ilmastoriskien vaikutusta koko talouteen. Näin on saatu tarkempi käsitys siitä, missä määrin ilmastoriskit uhkaavat yksittäisten toimijoiden ja koko rahoitusjärjestelmän vakautta ja miten niitä hallitaan. Olemme myös selvittäneet, millä tavoin talous ja rahoitusjärjestelmä ovat riippuvaisia luonnosta. Näin pystymme tekemään perusteltuja päätöksiä.

Parempia malleja ja tilastoja

Pyrimme parantamaan ilmastonmuutokseen liittyvien tilastotietojen laatua ja saatavuutta muun muassa julkaisemalla ilmastonmuutosindikaattoreita. Lisäksi hiomme jatkuvasti arviointimallejamme, joilla kartoitetaan ilmastonmuutoksen, luontokadon ja ympäristön tilan heikkenemisen vaikutusta talouteen.

Ilmastonmuutosindikaattorit

Ilmastoriskien hallinta pankeissa

EKP:n pankkivalvontatehtäviin kuuluu varmistaa, että pankit huolehtivat ilmasto- ja ympäristöriskien tunnistamisesta, arvioimisesta ja hallinnasta varovaisuusperiaatetta noudattaen ja että pankit myös julkistavat riskinsä avoimesti.

Ilmastonmuutos ja pankkivalvonta

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut