Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Setelien palauttaminen kiertoon luottolaitosten tai muiden rahaa käsittelevien laitosten kautta

EKP ja eurojärjestelmän kansalliset keskuspankit laskevat eurosetelit liikkeeseen ja vastaavat siitä, että suuri yleisö voi luottaa yhteiseen rahaan. Ne muun muassa varmistavat liikkeessä olevien eurosetelien turvallisuuden.

Kun luottolaitokset ja muut rahaa käsittelevät laitokset voivat palauttaa euroseteleitä kiertoon, ne pystyvät hoitamaan osuutensa rahahuollosta tehokkaammin ja taloudellisemmin. Eurosetelien luotettavuuden varmistamiseksi EKP teki 16.9.2010 päätöksen eurosetelien aitouden ja kunnon tarkastamisesta sekä kiertoon palauttamisesta (EKP/2010/14). Päätöstä alettiin soveltaa 1.1.2011.

Setelien kiertoon palauttamisesta oli säädettävä lailla sen jälkeen, kun neuvoston asetusta (EY) N:o 1338/20011 muutettiin vuonna 20082.

  • Muutoksen yhteydessä asetuksen (EY) N:o 1338/2001 artiklaan 6 lisättiin suora viittaus Euroopan keskuspankin määrittelemiin menettelyihin sekä velvoite, että artiklan 6 kohdassa 1 tarkoitetut toimijat (päätöksessä EKP/2010/14 rahaa käsittelevät laitokset) joutuvat näiden menettelyjen mukaisesti varmistamaan vastaanottamiensa niiden eurosetelien ja -metallirahojen aitouden, jotka ne aikovat laskea uudelleen liikkeeseen, sekä huolehtimaan väärennösten havaitsemisesta.
  • Lisäksi artikla 6 ulotettiin koskemaan myös rahankuljetusyrityksiä sekä muita talouden toimijoita (kuten vähittäiskauppiaita ja kasinoita), jotka osallistuvat setelien käsittelyyn ja levittämiseen pankkiautomaattien välityksellä.

Päätöksessä EKP/2010/14 määritetään muutetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 artiklan 6 kohdassa 1 tarkoitetut menettelyt, joiden mukaisesti rahaa käsittelevien laitosten tulee tarkastaa eurosetelien aitous ja kunto. Sitä on sittemmin muutettu 7.9.2012 annetulla päätöksellä EKP/2012/19, jolla aitouden ja kunnon tarkastamista sekä kiertoon palauttamista koskevat säännökset ulotettiin koskemaan myös uusien sarjojen euroseteleitä ja jolla selvennettiin tiettyjä vaatimuksia, sekä 5.12.2019 annetulla päätöksellä EKP/2019/39, jolla mahdollistettiin seteleiden käsittely, vaikkei niitä olisi selvästi todettu aidoiksi, ja lisättiin uusi setelinkäsittelylaitteiden ryhmä.

Päätöksellä EKP/2010/14 varmistetaan, että luottolaitokset ja muut rahaa käsittelevät laitokset palauttavat eurosetelit takaisin kiertoon vasta, kun niiden kunto ja aitous on tarkastettu. Tarkastuksessa voidaan käyttää sellaista setelinkäsittelylaitetta, jonka tyyppi on testattu jossakin eurojärjestelmään kuuluvassa kansallisessa keskuspankissa. Vaihtoehtoisesti tarkastuksen voi suorittaa koulutettu henkilökunta. Koneellisessa tarkastuksessa hyväksytyt setelit voidaan palauttaa kiertoon käteisautomaattien tai muiden asiakkaiden käytössä olevien automaattien kautta. Koulutetun henkilökunnan tarkastamia seteleitä palautetaan kiertoon vain luottolaitoksen tai muun rahaa ammattimaisesti käsittelevän laitoksen tiskillä.

Päätös EKP/2010/14 ei koske eurokolikoiden käsittelyä, joka ei kuulu EKP:n toimivaltaan.

1 EUVL L 181, 4.7.2001, s. 6. 2 Neuvoston asetus (EY) N:o 44/2009, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008, euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (EUVL L 17, 22.1.2009, s. 1).

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut