Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Връщане в обращение на евробанкноти

В качеството си на органи, които емитират евробанкноти, ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата имат задачата да поддържат общественото доверие в единната валута. За тази цел, наред с всичко останало, те гарантират сигурността на евробанкнотите в обращение.

Възможността за връщане на евробанкноти в обращение позволява на кредитните институции и на други лица, работещи с пари в брой, да изпълняват по-ефективно и по-икономично функциите си във веригата за доставка на парични средства. За да гарантира сигурността на евробанкнотите, на 16 септември 2010 г. Управителният съвет на ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2010/14 относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти, което се прилага от 1 януари 2011 г.

Правният акт бе приет вследствие на извършеното през 2008 г. изменение 1 на Регламент (ЕО) № 1338/2001 на Съвета2, включващо:

  • пряко позоваване в член 6 на Регламент (ЕО) № 1338/2001 на „процедурите, определени от ЕЦБ“, по отношение на задължението на адресатите на член 6, параграф 1, наричани „лица, работещи с пари в брой“ в Решение ЕЦБ/2010/14, да осигурят „извършването на проверка на истинността на евробанкнотите, които получават и възнамеряват да върнат в обращение, и откриването на фалшиви банкноти“;
  • разширяване на кръга на адресатите на член 6, така че да бъдат обхванати други стопански субекти (например търговци и казина, занимаващи се с обработването и предоставянето на евробанкноти на обществеността чрез автоматични касови машини) и фирми, превозващи парични средства.

Решение ЕЦБ/2010/14 определя процедурите по член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2001, които лицата, работещи с пари в брой, трябва да спазват, когато извършват проверки за истинност и годност на евробанкнотите. То бе изменено с Решение EЦБ/2012/19 от 7 септември 2012 г., така че в обхвата му да се включат проверките за истинност и годност и връщането в обращение на евробанкнотите от новата серия и да се изяснят редица изисквания, както и с Решение ЕЦБ/2019/39 от 5 декември 2019 г., така че да се позволи повторната обработка на банкноти, които не са несъмнено идентифицирани като истински, и да се въведе нова категория банкнотообработващи машини.

Решение ЕЦБ/2010/14 гарантира, че кредитните институции и лицата, работещи с пари в брой, ще връщат в обращение само евробанкноти, които са проверени и за годност, и за истинност. Тези проверки могат да се извършват: а) с някакъв вид банкнотообработваща машина, тествана от НЦБ от Евросистемата, или б) от специално обучени служители. Банкнотите, преминали успешно машинна проверка, могат да се връщат в обращение чрез АТМ-терминали или други машини за самообслужване. Банкнотите, проверени от обучен персонал, могат да се връщат в обращение единствено на гише.

Важно е да се отбележи, че Решение ЕЦБ/2010/14 не засяга евромонетите, тъй като те не попадат в сферата на компетентност на ЕЦБ.

1 Регламент (ЕО) № 44/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1338/2001 за определяне на необходимите мерки за защита на еврото срещу фалшифициране (ОВ L 17, 22.1.2009 г., стр.1) 2 OВ L 181, 4.7.2001 г., стр. 6.

Всички страници в този раздел