Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Европейският паричен институт (1994–1998 г.)

През 1992 г. в Договора за Европейския съюз, известен още като Договора от Маастрихт, е изложен план за създаване на обща валута и централна банка на ЕС. Като част от този план през януари 1994 г. е основан Европейският паричен институт (ЕПИ) като междинна, но ключова стъпка към създаването на ЕЦБ. За разлика от предшестващия го Комитет на управителите ЕПИ има собствена правосубектност и бързо се разраства като организация и като численост на персонала. През юли 1997 г. първият председател на ЕПИ Александър Ламфалуси е заменен на тази длъжност от Вилем Фредерик Дуйзенберг, който през 1998 г. става първият председател на ЕЦБ. Председателят на ЕПИ ръководи неговия Съвет, който включва също заместник-председателя на ЕПИ и управителите на централните банки на държавите членки на ЕС.

През следващите четири години и половина ЕПИ бързо изгражда организационната си структура. Значителна по обем работа е извършена успоредно от подкомитети, работни групи и оперативни групи на централните банки и ЕПИ. Тази организация на сътрудничеството вече е установена по времето на Комитета на управителите.

Усилията на ЕПИ са насочени преди всичко към изграждането на Европейската система на централните банки, включително ЕЦБ, и към подготвянето на условията за новата обща парична единица. Той изпълнява и редица оперативни задачи, например заменя Европейския фонд за парично сътрудничество. ЕПИ се стреми към:

  • по-добра координация на паричната политика в ЕС;
  • осигуряване на финансова стабилност;
  • усъвършенстване на (трансграничните) платежни системи в ЕС;
  • разработване на нормативна, организационна и логистична рамка;
  • разработване на обща стратегия на паричната политика за еврото;
  • подготвяне на единен паричен пазар.

Архивът на ЕПИ съдържа близо 85 линейни метра документи. Те се отнасят главно за заседания, работни материали и доклади на Съвета на ЕПИ и Комитета на заместниците, както и за подкомитети и експертни групи по паричната политика, чуждестранните валути, платежните системи, банковия надзор, статистиката, разработването на банкноти и други въпроси в компетентността на ЕПИ. Архивът включва и документи, свързани с взаимоотношенията с европейски и международни институции и форуми. Документацията обхваща основно периода 1994–1998 г. и в голямата си част е на английски, френски и немски език.

Разгледайте в съдържанието по-долу какви документи са на разположение.

EMI 1 Статут, организация и администрация

Първият раздел включва документация за основаването (и закриването) на ЕПИ, както и за интердисциплинарните дейности, като например финансовата администрация, управлението на персонала и сградния фонд, воденето на документация и одита.

1993–1998

EMI 1.1 Основаване и устройство

1992–1998

EMI 1.2 Вътрешна организация

1993–1998

EMI 1.3 Вътрешни финанси, бюджет и контрол

1994–1998

EMI 1.4 Сграда на ЕПИ

1993–1998

EMI 1.5 Човешки ресурси и взаимоотношения с персонала

1994–1998

EMI 1.6 Управление на информацията

EMI 2 Комуникации и връзки с обществеността

Вторият раздел обхваща въпроси, свързани с връзките с обществеността в ЕПИ, особено на председателите Александър Ламфалуси и Вим Дуйзенберг, но и на генералния директор Робер Реймон и някои служители. Това включва техни речи и посещения, а също и приети от тях посетители в централата на ЕПИ.

1994–1998

EMI 2.1 Речи и участия на председателя и генералния директор

1994–1998

EMI 2.2 Речи и участия на служители

1994–1999

EMI 2.3 Публикации на ЕПИ и свързани с тях въпроси

1994–1998

EMI 2.4 Посещения и посетители

1994–1998

EMI 2.5 Семинари и конференции на ЕПИ

1994–1998

EMI 2.6 Контакти с медиите и обществеността

EMI 3 Организация и заседания на изпълнителните органи

Третият раздел включва документи от заседанията на Съвета на ЕПИ и Комитета на заместниците.

1994–1998

EMI 3.1 Организация и заседания на Съвета на ЕПИ

1994–1998

EMI 3.2 Организация и заседания на Комитета на заместниците

EMI 4 Координиране на парични операции и политики

Четвъртият раздел обхваща основните дейности от подготовката за третия етап на икономическия и паричен съюз (ИПС) и дейностите на експертните групи в областта на паричната политика, започнати още по времето на Комитета на управителите.

1993–1998

EMI 4.1 Етапи на паричната интеграция през 90-те години

1993–1998

EMI 4.2 Рамка от политики, инструменти и процедури

1993–1998

EMI 4.3 Наблюдения на паричните, финансовите и икономическите тенденции и свързани с тях операции

1995–1998

EMI 4.4 Подкомитет по паричната политика: подструктури

1994–1998

EMI 4.5 Подкомитет по паричната политика: отчетност и дейности

EMI 5 Валутни и капиталови операции и политики

Петият раздел обхваща въпроси, свързани с чуждестранните валути, и документи от експертни форуми. За ЕПИ чуждестранната валута и хармонизацията за целите на третия етап на икономическия и паричен съюз (ИПС) е ключова област на дейността.

1996–1997

EMI 5.1 Сътрудничество

1995–1998

EMI 5.2 Правна рамка на политиките и процедурите

1994–1998

EMI 5.3 Наблюдения и операции по движението на чуждестранната валута и капиталите

1993–1998

EMI 4.4 Подкомитет по валутната политика: подструктури

1994–1998

EMI 4.5 Подкомитет по валутната политика: отчетност и дейности

EMI 6 Платежни системи и политики

Шестият раздел е посветен на въпроси, свързани с платежните системи. Обединяването на финансовите пазари в ЕС и нарастващата цифровизация на банковия сектор изискваха по-тясно сътрудничество между централните банки и други органи на наднационално равнище.

1994–1998

EMI 6.1 Сътрудничество

1993–1998

EMI 6.2 Правна рамка на политиките и процедурите

1994–1998

EMI 6.3 Работна група по платежните системи в ЕС: подструктури

1993–1998

EMI 6.4 Работна група по платежните системи в ЕС: отчетност и дейности

EMI 7 Екюто, създаване и операции на европейската парична система (ЕПС)

Седмият раздел обхваща дейности в продължение на операциите на Европейския фонд за парично сътрудничество, поети от ЕПИ. Те се провеждат в контекста на Европейската парична система, заменена от еврото през 1999 г.

1993–1998

EMI 7.1 Сътрудничество в ЕПС

1994–1998

EMI 7.2 Преминаване към еврото

EMI 8 Развитие и политики на банковия надзор

Осмият раздел обхваща въпроси, свързани с банковата стабилност, рисковете и банковия надзор в ЕПИ и съответните експертни форуми.

1991–1992, 1994–1998

EMI 8.1 Подкомитет за банков надзор: подструктури

1993–1998

EMI 8.2 Подкомитет за банков надзор: отчетност и дейности

EMI 9 Създаване на европейската банкнота

Деветият раздел обхваща въпроси, свързани с изготвянето на техническите спецификации, правните изисквания и елементите на дизайна на бъдещите общи банкноти, по които са работили ЕПИ, централните банки и особено експертните групи. Той включва и документи от конкурс за избор на най-подходящия дизайн на банкнотите.

1994–1998

EMI 9.1 Работна група по отпечатването и емитирането на европейска банкнота: отчетност и дейности

1994–1998

EMI 9.2 Работна група по отпечатването и емитирането на европейска банкнота: подструктури

1994–1998

EMI 9.3 Правни въпроси, свързани с банкнотите

1993–1998

EMI 9.4 Дизайн на банкнотите

1994–1998

EMI 9.5 Технически и производствени аспекти, свързани с банкнотите

EMI 10 Статистически въпроси

Десетият раздел засяга хармонизирането и корекциите на статистическите модели, необходими за европейското икономическо и парично обединение, и сътрудничеството по статистически въпроси на експертни групи от ЕПИ и централните банки и други органи. ЕПИ публикува и статистически редове.

1994–1998

EMI 10.1 Сътрудничество

1993–1998

EMI 10.2 Рамка на политиките, методологии и технически въпроси

1993–1998

EMI 10.3 Работна група по статистика: подструктури

1993–1998

EMI 10.4 Работна група по статистика: отчетност и дейности

EMI 11 Разпределение на паричните приходи и счетоводно отчитане

Единадесетият раздел се отнася за обсъждания в централните банки, ЕПИ и особено в експертните форуми на темите счетоводни методи и паричен доход.

1994–1998

EMI 11.1 Работна група по счетоводни въпроси: подструктури

1994–1998

EMI 11.2 Работна група по счетоводни въпроси: организация, заседания и дейности

EMI 12 Информационни технологии и системи

Дванадесетият раздел обхваща работата по създаване на ИТ системи и инфраструктура за ЕПИ и подготовката за бъдещите съвместни дейности.

1993–1997

EMI 12.1 Работна група по информационните системи: организация и заседания

1994–1997

EMI 12.2 Разработване и внедряване на системи

EMI 13 Международни аспекти на паричната политика

Тринадесетият раздел обхваща европейските и международните отношения на ЕПИ без тези с централните банки.

1992–1998

EMI 13.1 Европейски контекст и институции на ЕС

1996–1998

EMI 13.2 Международен контекст

EMI 14 Правни въпроси

Четиринадесетият раздел обхваща правни въпроси, свързани с ЕПИ и неговите дейности. Макар че правни документи се съдържат във всички раздели на архива на ЕПИ, в този раздел са включени дейностите на правните експертни форуми и редица основополагащи текстове.

1995–1998

EMI 14.1 Работна група на правните експерти и подструктури: организация и заседания

1994–1998

EMI 14.2 Правни консултации

1995–1997

EMI 14.3 Други дейности

Всички страници в този раздел