Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
Se den engelska språkversionen på denna webbsida för den mest aktuella informationen.

Europeiska monetära institutet (1994–1998)

Fördraget om Europeiska unionen, ofta kallat Maastrichtfördraget, fastställde år 1992 en färdplan för en gemensam valuta och en centralbank för Europeiska unionen. Som en del därav upprättades Europeiska monetära institutet (European Monetary Institute, EMI) i januari 1994. Institutet var ett mellanliggande men ändå väsentligt steg mot inrättandet av ECB. Till skillnad från Centralbankschefskommittén, blev EMI en egen juridisk person med snabbt växande verksamhet och personalstyrka. EMI hade två ordförande: först Alexandre Lamfalussy och sedan, från juli 1997, Willem Frederik Duisenberg. Duisenberg blev även ECB:s första ordförande 1998. EMI:s ordförande ledde rådet, som även bestod av en vice ordförande och cheferna för de nationella centralbankerna.

Under de följande fyra åren fastställdes snabbt EMI:s organisatoriska struktur. Arbete utfördes parallellt i underkommittéer, arbetsgrupper och underarbetsgrupper av centralbanker och EMI. Denna kooperativa struktur upprättades under Centralbankschefskommittén.

EMI:s centrala syfte var att inrätta Europeiska centralbankssystemet (European System of Central Banks, ECBS), inbegripet ECB och den nya valutan. EMI hade också operativa uppgifter, såsom ersättandet av Europeiska fonden för monetärt samarbete som föregått EMI. EMI strävade efter att:

  • bättre stärka samordningen av medlemsstaternas penningpolitik
  • förstärka finansiell stabilitet
  • förbättra (gränsöverskridande) betalningssystem inom EU
  • utveckla en rättslig, organisatorisk och logistisk ram
  • utveckla en gemensam penningpolitisk strategi för euron
  • förbereda en gemensam penningmarknad.

Arkivet över EMI omfattar förberedande och operativt arbete från 1994 till 1998, exempelvis möten av arbetsgrupper, administrativa och organisatoriska uppgifter samt handlingar om centrala ansvarsområden avseende harmonisering av betalningssystem, statistikmetoder, penningpolitik, utformning och utgivning av eurosedlar och andra relaterade frågor.

Arkivet är under uppbyggnad.

Handlingar som redan har offentliggjorts är tillgängliga under fliken offentligt register över handlingar

Alla sidor i detta avsnitt