Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Klimat- och naturplanen 2024–2025 i översikt.

Vi har även tagit hänsyn till de framsteg som gjorts sedan vår klimatagenda 2022, och beslutat att utöka arbetet med klimatförändringar. 

Under 2024 och 2025 kommer vi att fokusera på tre områden:

  1. konsekvenserna av den grön omställningen,
  2. de fysiska effekterna av klimatförändring,
  3. riskerna som naturförstöring utgör för ekonomin.

Vårt arbete med klimat och natur

Varför är detta relevant för ECB?

Högre temperaturer, stormar eller torka – men även avskogning, markerosion eller minskning av pollinerande insekter – kan driva upp priser och i förlängningen inflation. Priser och finansiell stabilitet kan bara bevaras om klimatet och naturen förblir stabilt.

Varför klimatförändring är viktigt

Vad gör vi åt det?

I linje med våra tre strategiska mål inleds en ny fas för vårt arbete med klimatförändringar, väglett av vår plan för klimat och natur 2024–2025. Genom att bygga på det vi lärt beskriver planen var vi ökar ansträngningarna och identifierar tre fokusområden för våra aktiviteter.

En djupdykning i vår plan för klimat och natur 2024–2025

Var ökar vi ansträngningarna?

Genom att bygga vidare på vår handlingsplan 2021, vår klimatagenda 2022 och våra tillsynsprioriteringar för 2024–2026, utvidgar vårt arbete med:

Makroekonomisk teori och penningpolitik

Förbättrade analytiska verktyg för att öka förståelsen för de makroekonomiska effekterna av klimatförändring och omställning och förstärkt hantering av riskerna med klimatförändring i Eurosystemets balansräkning.

Banktillsyn och finansiell stabilitet

Inkludera klimatrelaterade risker mot finansiell stabilitet som tillsynsprioritering för 2024–2026 och ytterligare utveckla ramverket för klimatrelaterade risker som hotar den finansiella stabiliteten.

Klimatrelaterade data

Fortsätta att arbeta med att få fram mer och bättre data om klimatrisker och naturförstöring.

Betalningar, sedlar och marknadsinfrastruktur

Fortsätta att minska eurosedlarnas miljöavtryck och utöka överväganden vad gäller miljöavtryck från andra typer av betalningsmedel och marknadsinfrastrukturer.

Miljöprestanda i våra egna transaktioner och portföljer

Sträva efter att minska miljöavtrycken i våra egna transaktioner och portföljer som inte innehas i penningpolitiska syften samt fortsätta vårt åtagande att offentliggöra framsteg i vårt klimatrelaterade arbete.

Vilka områden fokuserar vi på 2024 och 2025?

1. Hantera omställningen

Att göra ekonomin grönare kommer att bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet. En fördröjd omställning ökar kostnaderna. Vi fortsätter att titta på vad omställningen innebär för ekonomin och det finansiella systemet och överväga hur vi kan stödja den inom ramen för vårt mandat.

2. Bedöma de fysiska effekterna av klimatförändring

Extrema väderleksförhållanden påverkar ekonomin och driver upp priserna. Det är viktigt för vårt arbete som centralbank och tillsynsmyndighet att förstå effekten av ett föränderligt klimat. Vi delar också med oss av vår forskning för att hjälpa alla ekonomiska aktörer att fatta välgrundade beslut och justera.

3. Utforska naturrelaterade risker

Vår ekonomi är beroende av naturen och kan inte existera utan den och därför innebär naturförstöring finansiella risker. Vi behöver alltså bedöma följderna av naturförstöring – och dess samspel med klimatet – för att uppfylla vårt mandat.

Se även

Titta på vårt arbete hitintills:

Alla sidor i detta avsnitt