Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Stödja den gröna omställningen

För att undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna är det nödvändigt att minska koldioxidutsläppen. EU har därför åtagit sig att minska utsläppen med 55 procent fram till 2030 och att upprätta en klimatneutral ekonomi senast 2050.

Det är i första hand regeringarna och lagstiftarna som ansvarar för att driva på och stödja denna omställning, men även vi på ECB måste göra vår del genom att främja hållbar finansiering och miljöanpassa våra penningpolitiska transaktioner, utan att åsidosätta vårt huvudmål, som är att upprätthålla prisstabilitet.

Varför är den gröna omställningen viktig för ECB?

De långsiktiga fördelarna med en snabb och ordnad omställning uppväger mer än väl den initiala kostnaden

Resultaten av vårt klimatstresstest av hela ekonomin visade att om vi agerar tidigt kommer det att kosta betydligt mindre att ställa om till en koldioxidneutral ekonomi än om vi inte gör något.

En ordnad omställning till en grön ekonomi är en möjlighet för oss alla, inklusive företag och finansinstitut, att dra fördel av ren och billigare energi, tekniska innovationer och nya företag.

Resultat av vårt klimatstresstest av hela ekonomin

En grön ekonomi skulle bidra till prisstabilitet och finansiell stabilitet på lång sikt

En ordnad omställning till en grön ekonomi skulle på lång sikt minska de klimatrelaterade riskerna för hela ekonomin och det finansiella systemet samt även för inflationsutsikterna och tillgångarna i Eurosystemets balansräkning. Det skulle därför bidra till långfristig prisstabilitet och finansiell stabilitet.

Som EU-institution stöder vi denna EU-omfattande insats

I enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska ECB, inom ramen för sitt mandat och utan att åsidosätta sitt huvudmål att upprätthålla prisstabilitet, stödja den allmänna ekonomiska politiken i EU. På så sätt bidrar vi till omställningen till en koldioxidneutral ekonomi och till skyddet av miljön.

Hur stöder ECB den gröna omställningen?

Vi delar med oss av vår expertis och tillhandahåller rådgivning för att främja utvecklingen av hållbar finansiering, eftersom banker och andra finansinstitut spelar en avgörande roll för finansieringen av den gröna omställningen.

Genom att arbeta för ökad miljöanpassning i vår verksamhet, inbegripet våra penningpolitiska transaktioner, skapar vi också incitament för ett grönare finanssystem.

Analys och politisk rådgivning

Vi bidrar till utvecklingen av klimatpolitiken i europeiska och internationella forum i frågor som koldioxidprissättning, utbyggnad av grön finansiering, grön innovation och katastrofriskhantering.

Genomförande av penningpolitiken

Vi beaktar klimatförändringar i genomförandet av vår penningpolitik när detta är lämpligt, även i våra tillgångsköp och ramverket för säkerheter.

Pressmeddelande

Alla sidor i detta avsnitt