Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Podpora přechodu na zelenou ekonomiku

Snižování emisí oxidu uhličitého je jediným způsobem, jak se nejhorším účinkům změny klimatu vyhnout. Evropská unie se proto zavázala do roku 2030 emise snížit o 55 % a do roku 2050 dosáhnout ekonomiky s čistými nulovými emisemi.

Přestože za úsilí o tento přechod a jeho podporu odpovídají především vlády a zákonodárci, my v ECB rovněž musíme přispět tím, že budeme podporovat udržitelné finance a ekologizovat naše měnové operace, aniž by byl dotčen náš prvořadý cíl cenové stability.

Proč je přechod na zelenou ekonomiku pro ECB důležitý?

Dlouhodobý přínos rychlého a řízeného přechodu výrazně převažuje nad jeho počátečními náklady

Z výsledků zátěžového testu ekonomiky jako celku vyplývá, že pokud budeme jednat brzy, náklady na přechod k uhlíkově neutrální ekonomice budou výsledně mnohem nižší než v případě, kdy bychom nedělali nic.

Řízený přechod na zelenou ekonomiku je příležitostí pro nás všechny, včetně firem a finančních institucí, využívat přínos čisté a levnější energie, technologických inovací a nových obchodů.

Výsledky našeho zátěžového testu ekonomiky jako celku

Zelená ekonomika by pro cenovou a finanční stabilitu byla dlouhodobým přínosem

Řízený přechod na zelenou ekonomiku by v dlouhodobém horizontu snížil klimatická rizika pro celou ekonomiku a finanční systém i pro inflační výhled a aktiva v rozvaze Eurosystému. V důsledku toho by byl přínosem pro dlouhodobou cenovou a finanční stabilitu.

Jakožto orgán EU podporujeme toto celounijní úsilí

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie má ECB, v rámci našeho mandátu a aniž by byl dotčen náš prvořadý cíl cenové stability, povinnost podporovat obecné hospodářské politiky v EU. Tímto způsobem přispíváme k přechodu na uhlíkově neutrální ekonomiku a k ochraně životního prostředí.

Jakým způsobem ECB přechod na zelenou ekonomiku podporuje?

Sdílíme naše odborné znalosti a doporučení týkající se udržitelných financí s cílem podpořit jejich rozvoj, neboť při financování přechodu na zelenou ekonomiku hrají banky a další instituce finančního sektoru zásadní úlohu.

Snahou o ekologizaci našich činností, včetně našich měnových operací, rovněž vytváříme podněty pro ekologičtější finanční systém.

Doporučení v oblasti analýz a politik

K rozvoji klimatických politik na evropských a mezinárodních fórech přispíváme na témata, jakými jsou stanovování cen oxidu uhličitého, rozšiřování zelených financí, zelená inovace a řízení rizika katastrof.

Provádění měnové politiky

Změnu klimatu zohledňujeme při našem provádění měnové politiky tam, kde je to vhodné, včetně našich nákupů aktiv a rámce zajištění.

Tisková zpráva

Všechny stránky v této části