Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Roční účetní závěrka

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky (ECB) odráží finanční situaci a výsledky hospodaření ECB na konci roku. Sestává ze zprávy o činnosti, účetních výkazů (tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu důležitých účetních pravidel a dalších vysvětlujících poznámek), zprávy nezávislého auditora a rozhodnutí o rozdělení zisku / úhradě ztráty.

Účetní výkazy jsou připravovány v souladu s účetními pravidly, která jsou stanovena v příslušných právních předpisech a týkají se konkrétně Evropského systému centrálních bank a ECB. Zde je více informací o sestavování účetních výkazů ECB.

Roční účetní závěrka je nedílnou součástí výroční zprávy ECB. Zveřejňována je v únoru, tedy dříve než příslušná výroční zpráva.

2023

V číslech

674,5mld. EUR

Rozvaha

Rozvaha ECB se v roce 2023 zmenšila o 24,4 mld. EUR na celkových 674,5 mld. EUR především v důsledku toho, že cenné papíry držené pro účely měnové politiky dosáhly splatnosti.

Více informací k rozvaze
6 620mil. EUR

Plné uvolnění rezervy ke krytí finančních rizik

Rezerva ke krytí finančních rizik byla uvolněna v plné výši k částečné kompenzaci ztrát vzniklých v roce 2023, které byly zapříčiněny zejména úrokovými náklady vyplývajícími z čistého závazku v rámci systému TARGET.

Další informace o rezervách
1 266mil. EUR

Ztráta ECB za rok po uvolnění rezervy ke krytí finančních rizik

Ztráta ECB za rok bude převedena do její rozvahy a bude vyrovnána z budoucích zisků. Ztráta, která následuje po dlouhém období vysokých zisků, odráží roli a nezbytné měnověpolitické kroky Eurosystému při plnění jeho primárního mandátu udržovat cenovou stabilitu a nemá žádný vliv na jeho schopnost provádět efektivní měnovou politiku.

Více informací o výkazu zisku a ztráty
V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

Všechny stránky v této části