European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

ECB usiluje o dobré environmentální řízení a minimalizaci rizik pro zdraví a bezpečnost široké veřejnosti a pracovníků zapojených do výroby eurobankovek.

Abychom během výroby eurobankovek a jejich základních surovin zajistili dodržování vysokých standardů týkajících se zdraví, bezpečnosti a ekologických podmínek, vyvinuli jsme dva systémy založené na mezinárodních normách.

Systém environmentálního řízení

ECB jako ekologicky uvědomělá instituce usiluje při výrobě a dodávkách eurobankovek o šetrné využívání přírodních zdrojů, zachování kvality životního prostředí a ochranu lidského zdraví.

Systém environmentálního řízení zajišťuje, aby výroba eurobankovek a jejich základních surovin měla na životní prostředí nejmenší možný dopad. Po všech společnostech, které se podílejí na procesu výroby, požaduje plný soulad s mezinárodní normou ISO 14001 (systémy environmentálního managementu – požadavky s návodem pro použití).

Hlavní funkce

  • kontrola dodržování normy ISO 14001 výrobci eurobankovek a jejich základních surovin
  • kontrola dopadu výrobních postupů eurobankovek a jejich základních surovin na životní prostředí
  • podpora iniciativ za snížení dopadu výroby eurobankovek na životní prostředí, např. postupným zvyšováním podílu udržitelné bavlny na výrobě bankovkového papíru
  • pozornost věnovaná jakýmkoli novým obavám samotného odvětví nebo veřejného mínění týkajícím se životního prostředí

Systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti

Eurobankovky jsou bezpečné: výsledky nezávislého testování potvrdily, že splňují příslušné předpisy EU týkající se široké škály chemických látek. Koncentrace všech zjištěných látek v eurobankovách se pohybovaly hluboko pod veškerými limity stanovenými předpisy Evropské unie.

Před jejich zavedením v lednu 2002 prošly eurobankovky zkouškami. Jejich cílem bylo zajistit, aby při požití ani dotyku nepředstavovaly jakékoli riziko toxicity a aby nemohly způsobit poškození genetického materiálu.

Na bankovkách, které prošly například prodejnami hotových jídel, jsou obvykle zjištěny nízké hodnoty běžných bakterií. Jejich úroveň je tak nízká, že nemohou vyvolat ani sebemenší zdravotní příznaky. Plastové kreditní karty běžně vykazují stejné bakteriální hodnoty jako bankovky.

Občas se lidé na Eurosystém obracejí s obavami z různých látek. Ve všech případech byly koncentrace tak nepatrné, že předmětná látka nepředstavovala pro zdraví žádné riziko, nebo její přítomnost nebyla vůbec zjištěna.

Abychom chránili lidi, kteří eurobankovky používají ve svém každodenním životě, i pracovníky zapojené do jejich výroby, zajišťuje systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti, že výroba eurobankovek a jejich základních surovin odpovídá normě OHSAS 18001 (systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Hlavní funkce

  • kontrola dodržování normy OHSAS 18001 výrobci eurobankovek a jejich základních surovin
  • záruka, že množství škodlivých látek v nových eurobankovkách zůstane pod požadovanou hranicí
  • obezřetnost vůči jakýmkoli novým rizikům pro zdraví a bezpečnost všech, kdo eurobankovky vyrábějí a používají

Právní východiska

K chemickému složení bankovek neexistují žádné zvláštní právní předpisy. Proto byly pro referenční účely při kontrole přítomnosti škodlivých chemických látek v eurobankovkách použity právní předpisy vztahující se k jiným výrobkům, které přicházejí do přímého kontaktu s lidskou kůží, např. směrnice EU o bezpečnosti hraček (směrnice 2009/48/ES)nařízení EU o kosmetických přípravcích (nařízení (ES) č. 1223/2009).

Hodnocení dopadu na životní prostředí

ECB vyhodnocovala při zavedení eurobankovek jejich vliv na životní prostředí a zabývala se také tím, zda lze bankovky samotné nebo jejich výrobní postupy v tomto ohledu zlepšit.

Studie vycházela z mezinárodní normy ISO 14040 ff. a pokrývala celý životní cyklus bankovek: výrobu surovin, tisk bankovek, jejich skladování a oběh, včetně třídění použitých bankovek, až po jejich likvidaci na konci životnosti.

Hodnocení zohlednilo údaje o výrobních postupech, které poskytli všichni dodavatelé zapojení do výroby a dodávek eurobankovek, i údaje z odborné literatury o surovinách a standardních postupech, jako je výroba elektřiny nebo doprava (nejčastějším zdrojem byla databáze Ecoinvent 2000). Hodnocení bylo založeno na výrobě eurobankovek v roce 2003, která dosáhla objemu zhruba 3 miliard bankovek ve všech nominálních hodnotách a jejíž celková hmotnost činila přibližně 2 500 tun.

S ohledem na skutečnost, že eurobankovky jsou navrženy pro každodenní použití, byl jejich dopad na životní prostředí srovnán s dopadem jiných každodenních činností. Z hodnocení vyplynulo, že celkový dopad 3 miliard eurobankovek vyrobených v roce 2003 byl srovnatelný s tím, jaký dopad by mělo, kdyby každý obyvatel Evropy ujel jeden kilometr autem nebo nechal rozsvícenou 60W žárovku po dobu 12 hodin.

Všechny stránky v této části