Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

ECB usiluje o dobré environmentální řízení a minimalizaci rizik pro zdraví a bezpečnost široké veřejnosti a pracovníků zapojených do výroby eurobankovek.

Abychom během výroby eurobankovek a jejich základních surovin byli schopni zajistit dodržování vysokých standardů týkajících se zdraví, bezpečnosti a ekologických podmínek , vyvinuli jsme dva systémy založené na mezinárodních normách.

Systém environmentálního řízení

ECB jako instituce, která si uvědomuje význam životního prostředí, usiluje při výrobě a dodávkách eurobankovek o šetrné využívání přírodních zdrojů, zachování kvality životního prostředí a ochranu lidského zdraví.

Systém environmentálního řízení zajišťuje, aby výroba eurobankovek a jejich základních surovin měla na životní prostředí nejmenší možný dopad. Po všech společnostech, které se podílejí na procesu výroby, požaduje plný soulad s mezinárodní normou ISO 14001 (systémy environmentálního managementu– požadavky s návodem pro použití).

Hlavní funkce

  • kontrola dodržování normy ISO 14001 výrobci eurobankovek a jejich základních surovin
  • kontrola dopadu výrobních postupů eurobankovek a jejich základních surovin na životní prostředí
  • podpora iniciativ za snížení dopadu výroby eurobankovek na životní prostředí, např. postupným zvyšováním podílu udržitelné bavlny na výrobě bankovkového papíru
  • obezřetnost vůči jakýmkoli novým obavám týkajícím se životního prostředí, které vyplývají z dění v tomto odvětví nebo z veřejného mínění
Systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti

Eurobankovky jsou bezpečné: výsledky nezávislého testování potvrdily, že splňují příslušné předpisy EU týkající se široké škály chemických látek. Koncentrace všech zjištěných látek v eurobankovách se pohybovaly hluboko pod veškerými limity.

Abychom chránili lidi, kteří eurobankovky používají ve svém každodenním životě, i pracovníky zapojené do jejich výroby, zajišťuje systém řízení ochrany zdraví a bezpečnosti, že výroba eurobankovek a jejich základních surovin odpovídá normě OHSAS 18001 (systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Hlavní funkce

  • kontrola dodržování normy OHSAS 18001 výrobci eurobankovek a jejich základních surovin
  • záruka, že množství škodlivých látek v nových eurobankovkách zůstane pod požadovanou hranicí
  • obezřetnost vůči jakýmkoli novým rizikům pro zdraví a bezpečnost všech, kdo eurobankovky vyrábějí a používají

Právní východiska

K chemickému složení bankovek neexistují žádné konkrétní právní předpisy. Proto byly pro referenční účely při kontrole přítomnosti škodlivých chemických látek v eurobankovách použity právní předpisy vztahující se k jiným výrobkům, které přicházejí do přímého kontaktu s lidskou kůží, např. směrnice EU o bezpečnosti hraček (směrnice 2009/48/ES)nařízení EU o kosmetických přípravcích (nařízení č. 1223/2009).

Hodnocení životního cyklu

ECB vyhodnocovala vliv eurobankovek na životní prostředí při jejich zavedení a zabývala se také tím, zda lze bankovky nebo jejich výrobní postupy v tomto ohledu zlepšit.

Studie vycházela z mezinárodní normy ISO 14040 ff. a pokrývala celý životní cyklus bankovek: výrobu surovin, tisk bankovek, jejich skladování a oběh, včetně třídění použitých bankovek, až po jejich likvidaci na konci životnosti.

Hodnocení zohlednilo údaje o výrobních postupech, které poskytli všichni dodavatelé zapojení do výroby a dodávek eurobankovek, i údaje o surovinách a standardních postupech, jako je výroba elektřiny nebo doprava (nejčastějším zdrojem byla databáze Ecoinvent 2000). Hodnocení bylo založeno na výrobě eurobankovek v roce 2003, která dosáhla objemu zhruba 3 miliard bankovek ve všech nominálních hodnotách a jejíž celková hmotnost činila přibližně 2 500 tun.

S ohledem na skutečnost, že eurobankovky jsou navrženy pro každodenní použití, byl jejich dopad na životní prostředí srovnán s dopadem jiných každodenních činností. Z hodnocení vyplynulo, že celkový dopad 3 miliard eurobankovek vyrobených v roce 2003 byl srovnatelný s tím, jaký dopad by mělo, kdyby každý obyvatel Evropy ujel jeden kilometr autem nebo nechal rozsvícenou 60W žárovku po dobu 12 hodin.