Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Strategické záměry Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu

Uznávaná autorita v měnových a finančních záležitostech

Eurosystém, centrální bankovní systém eurozóny, který vychází ze svého pevného právního základu, nezávislosti a vnitřní soudržnosti, působí jako měnový orgán eurozóny a zaujímá významnou úlohu ve světě financí – plnému uznání se těší v Evropě i mimo ni. V rámci plnění svého hlavního cíle, udržování cenové stability, bude Eurosystém vypracovávat nezbytné hospodářské a měnové analýzy a přijímat a uplatňovat příslušná opatření. Dále bude vhodným a účinným způsobem reagovat na měnový a finanční vývoj.

Finanční stabilita a evropská finanční integrace

Cílem Eurosystému a jednotného mechanismu dohledu (Single Supervisory Mechanism – SSM) je ve spolupráci se zavedenými institucionálními strukturami udržovat finanční stabilitu a prosazovat finanční integraci v Evropě. Při naplňování tohoto záměru se budeme podílet na formulaci politik, které umožňují vytvářet odolnou evropskou i celosvětovou strukturu zajišťující finanční stabilitu.

Odpovědnost, nezávislost, důvěryhodnost, blízkost evropským občanům

V Eurosystému a v rámci SSM přikládáme velký význam důvěryhodnosti a odpovědnosti a budeme postupovat transparentně při dodržování platných požadavků na zachování důvěrnosti. Usilujeme o účinnou komunikaci s evropskými občany. Vztahy s evropskými a vnitrostátními orgány udržujeme plně v souladu s ustanoveními Smluv a zároveň dodržujeme zásadu nezávislosti. Za tímto účelem budeme pozorně sledovat změny a vývoj, které ovlivňují peněžní a finanční trhy, a citlivě přistupovat k otázkám veřejného zájmu a potřebám trhu.

Sdílená identita, jasně vymezené úlohy a povinnosti a řádná správa věcí veřejných

V Eurosystému a SSM se snažíme upevňovat naši sdílenou identitu v rámci jednoznačně vymezených úloh a odpovědností pro všechny účastníky. V této souvislosti se Eurosystém i SSM spoléhají na schopnosti a vysokou angažovanost svých členů i jejich ochotu a vůli dosáhnout shody. Dále jsou Eurosystém a SSM odhodlány řádně spravovat věci veřejné a používat účinné a efektivní organizační struktury a metody práce.

Osvědčené postupy bankovního dohledu; rovné zacházení a rovné tržní podmínky

V SSM budeme poměřovat náš rámec dohledu s nejvyššími mezinárodními standardy. S pomocí nejlepších jednotlivých přístupů na vnitrostátní úrovni vytvoříme rámec osvědčených postupů pro bankovní dohled ve všech zúčastněných členských státech za využití našeho přehledu o všech institucích. SSM zajistí soulad s jednotným souborem pravidel a platnými zásadami a postupy v oblasti dohledu, čímž zajistí rovné tržní podmínky a rovné zacházení se všemi dohlíženými institucemi.

Přístup vycházející z hodnocení rizik a proporcionalita; výkon dohledu

Bankovní dohled SSM bude velmi flexibilní a bude založený na hodnocení rizik, přičemž bude vycházet z úsudku a do budoucna orientovaného kritického hodnocení. Zohlední pravděpodobnost selhání jedné či více institucí i dopad, který by takové selhání mohlo mít na finanční stabilitu. Postupy dohledu SSM se budou řídit zásadou proporcionality a intenzitu dohledu budou tedy uzpůsobovat systémové významnosti a rizikovému profilu dohlížených bank. Přístup SSM podporuje účinný a včasný výkon dohledu a důkladné monitorování reakce dané úvěrové instituce.

Všechny stránky v této části