Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Finanční stabilita

ECB plní v oblasti finanční stability dva hlavní úkoly:

Identifikace rizik

ECB společně s ostatními centrálními bankami Eurosystému a Evropského systému centrálních bank sleduje cyklický a strukturální vývoj v bankovních sektorech eurozóny a EU jako celku a také v dalších finančních sektorech.

Hodnocení rizik

Možný dopad systémových rizik na stabilitu finančního systému eurozóny/EU a míra jeho odolnosti se hodnotí pomocí kvantitativních nástrojů, jako jsou rámec ECB pro makrozátěžové testování, síťová analýza a další související nástroje modelování. Rámec pro makrozátěžové testování se často používá k výhledovému hodnocení odolnosti bankovního sektoru vůči (nepříznivému) makroekonomickému a finančnímu vývoji.

V oblasti finanční stability poskytuje ECB také analytickou podporu Evropské radě pro systémová rizika.

Makroobezřetnostní politika

S tím, jak nařízení o SSM vstoupilo 4. listopadu 2014 v platnost, získala ECB makroobezřetnostní nástroje k řešení vzniku možných systémových rizik ve finančním systému. ECB plní v oblasti makroobezřetnostní politiky dvě hlavní úlohy:

Uplatňování přísnějších opatření

ECB může namísto vnitrostátních orgánů klást vyšší požadavky na kapitálové rezervy než vnitrostátní orgány a uplatňovat přísnější pravidla zaměřená na řešení systémových a makroobezřetnostních rizik, s výhradou postupů stanovených v příslušném právu EU. ECB například může po vyrozumění vnitrostátních orgánů uplatnit vyšší požadavky na banky, pokud jde o:

  • proticyklické kapitálové rezervy
  • rezervy na systémová rizika (pokud jsou součástí vnitrostátních právních předpisů)
  • kapitálové přirážky pro systémově důležité instituce
  • rizikové váhy u nemovitostí a expozic uvnitř finančního sektoru
  • limity na velké expozice
  • dodatečné požadavky na vykazování

Vznášení připomínek a výhrad

Vnitrostátní orgány musejí ECB informovat, hodlají-li zavést nebo změnit makroobezřetnostní opatření. ECB plánovaná opatření posoudí a může k nim vznést výhrady. Vnitrostátní orgány před přijetím rozhodnutí připomínky ECB zváží.

Finanční regulace

Regulace finančních institucí a trhů tvoří základ makroobezřetnostní politiky. ECB podrobuje analýze iniciativy týkající se finanční regulace, finančního dohledu, programů finanční stability (např. řízení a řešení finančních krizí) a dalších oblastí finančních služeb (např. účetnictví) zavedených evropskými a celosvětovými regulátory a orgány dohledu a poskytuje poradenství z makroobezřetnostní perspektivy a z hlediska finanční stability. Zejména tak ECB poskytuje jak sama, tak prostřednictvím Eurosystému regulační a dohledové podněty pro legislativní proces na vnitrostátní a mezinárodní úrovni i na úrovni EU.

Všechny stránky v této části