Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Finanšu stabilitāte

ECB ir divi galvenie uzdevumi finanšu stabilitātes jomā.

Risku identificēšana

ECB kopā ar citām Eurosistēmas un Eiropas Centrālo banku sistēmas centrālajām bankām monitorē euro zonas un visas ES banku un citu finanšu sektoru cikliskās un strukturālās norises.

Risku novērtēšana

Sistēmisko risku iespējamā ietekme uz euro zonas/ES finanšu sistēmas stabilitāti, kā arī euro zonas/ES finanšu sistēmas elastības līmenis tiek novērtēts, izmantojot kvantitatīvus instrumentus, piemēram, ECB makro stresa testu sistēmu, tīkla analīzi un citus saistītus modelēšanas instrumentus. Makro stresa testu sistēmu bieži izmanto, lai uz nākotni orientētā veidā novērtētu banku sektora elastību (nelabvēlīgu) makroekonomisko un finanšu norišu apstākļos.

Turklāt finanšu stabilitātes jomā ECB sniedz analītisku atbalstu Eiropas Sistēmisko risku kolēģijai.

Makroprudenciālās uzraudzības politika

Līdz ar VUM regulas stāšanos spēkā 2014. gada 4. novembrī ECB rīcībā nonāca makroprudenciālās uzraudzības instrumenti iespējamu jaunu sistēmisko risku novēršanai finanšu sistēmā. ECB ir divi uzdevumi makroprudenciālās uzraudzības politikas jomā.

Stingrāku pasākumu piemērošana

ECB valstu iestāžu vietā var piemērot augstākas kapitāla rezerves prasības par tām, ko piemēro valstu iestādes, kā arī piemērot stingrākus pasākumus, lai novērstu sistēmiskus vai makroprudenciālus riskus, saskaņā ar attiecīgajos ES tiesību aktos izklāstītajām procedūrām. Pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas valstu iestādēm ECB var piemērot bankām, piemēram, šādās augstākas prasības:

  • pretciklisku kapitāla rezervju prasības;
  • sistēmisko risku rezervju prasības (ja ieviestas valsts tiesību aktos);
  • papildu kapitāla pietiekamības prasības sistēmiski nozīmīgām iestādēm;
  • riska svērumus nekustamā īpašuma sektora riska darījumiem un finanšu sektora iekšējiem riska darījumiem;
  • lielu riska darījumu ierobežojumus;
  • papildu informācijas atklāšanas prasības.

Komentāru sniegšana un iebildumu izteikšana

Ja valstu iestādes plāno ieviest vai mainīt makroprudenciālās uzraudzības pasākumus, tām par to jāpaziņo ECB. ECB novērtē plānotos pasākumus un var izteikt iebildumus pret tiem. Pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas valstu iestādes izskata ECB komentārus.

Finanšu regulēšana

Finanšu iestāžu un tirgu regulēšana ir makroprudenciālās uzraudzības politikas pamats. ECB analizē Eiropas un pasaules līmeņa regulatoru un uzraugu iniciatīvas, kas saistītas ar finanšu regulēšanu, finanšu uzraudzību, finanšu stabilitātes veicināšanas pasākumiem (piemēram, finanšu krīzes pārvaldību un risināšanu) un citām finanšu pakalpojumu jomām (piemēram, grāmatvedību), un sniedz konsultācijas no makroprudenciālās uzraudzības un finanšu stabilitātes perspektīvas. ECB īpaši sniedz ieguldījumu regulatīvajā un uzraudzības jomā, nodrošinot ECB/Eurosistēmas līdzdalību tiesību aktu priekšlikumu izstrādē gan atsevišķu valstu, gan arī starptautiskā un ES līmenī.

Visas šīs sadaļas lapas