Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Starptautiskās attiecības un analīze

Pildot Eurosistēmai un Vienotajam uzraudzības mehānismam uzticētos uzdevumus, ECB sadarbojas starptautiskā līmenī. Šīs sadarbības ietvaros tā

 • formulē politikas nostājas savas kompetences jomās un iepazīstina ar tām;
 • apmainās ar informāciju, viedokļiem un vērtējumiem par tautsaimniecības norisēm ar citiem politikas veidotājiem daudzpusējās organizācijās un forumos, kā arī divpusēji;
 • uztur saikni ar starptautiskajām institūcijām, kas monitorē euro zonu un ECB monetāro politiku, piemēram, Starptautisko Valūtas fondu (SVF) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD);
 • piedalās starptautiskajos centienos izstrādāt noteikumus un labāko praksi, lai uzlabotu finanšu stabilitāti un politikas noteikšanas efektivitāti un caurredzamību.

Starptautiskā sadarbība ir brīvprātīga un nesaistoša, tāpēc tā nav konfliktā ar ECB pilnvarojumu un neatkarību ES ietvaros. ECB izņēmuma apstākļos var koordinēt savu darbību ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālo banku veiktajiem pasākumiem, kā tas notika globālās finanšu krīzes apstākļos.

Starptautiskais Valūtas fonds

ECB ir pastāvīgā novērotāja statuss SVF. Tā var piedalīs SVF Valdes sanāksmēs par specifiskām tēmām un jautājumiem, kas saistīti ar ECB pilnvarām.

SVF
20 valstu grupa

Eiropas Savienības delegācijas sastāvā ECB piedalās G20 valstu finanšu ministru un centrālo banku prezidentu, kā arī arī G20 apakšstruktūru sanāksmēs. Tā piedalās arī G7 valstu finanšu ministru un centrālo banku prezidentu sanāksmēs.

G20
Starptautisko norēķinu banka

ECB ir SNB dalībniece un akcionāre. Tā piedalās SNB pārvaldes un pārraudzības struktūrās un visās šīs institūcijas komitejās un darba grupās, t.sk.

 • Bāzeles Banku uzraudzības komitejā;
 • Maksājumu un tirgus infrastruktūru komitejā;
 • Globālās finanšu sistēmas komitejā;
 • Tirgu komitejā.
SNB
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

ECB piedalās vairākās OECD komitejās un darba grupās, kur tā darbojas kā Eiropas Savienības delegācijas atsevišķs loceklis kopā ar Eiropas Komisiju.

OECD
Finanšu stabilitātes padome

ECB piedalās Finanšu stabilitātes padomē un vairākās tās apakšstruktūrās.

FSP

Saikne ar ārpus ES esošo valstu centrālajām bankām

ECB uztur saikni ar ārpus ES esošo attīstīto un jauno tirgus ekonomikas valstu centrālajām bankām. Viedokļu un informācijas apmaiņa dod ECB iespēju labāk izprast euro zonas ārējo vidi un izskaidrot savu politiku.

ECB piedalās arī centrālo banku starptautiskajā sadarbībā.

Starptautisko jautājumu analīze

ECB monitorē un analizē plašu ar tās uzdevumu izpildi saistītu starptautiskās tautsaimniecības, finanšu un monetāro jautājumu klāstu. Tas ietver

 • globālajā tautsaimniecībā vērojamo ekonomisko apstākļu un ciklisko norišu, kā arī ar tām saistītās trešo valstu politikas monitoringu un analīzi (vairāk);
 • euro zonas ārējās vides makroekonomisko iespēju aplēšu sagatavošanu un ar šo ārējo vidi saistītas simulācijas un scenāriju analīzes veikšanu;
 • euro starptautiskā lomas monitoringu;
 • ar starptautisko finanšu arhitektūru un citiem politikai nozīmīgiem aspektiem saistīto jautājumu analīzi.

Visas šīs sadaļas lapas