Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eiropas Ekonomikas kopienas dalībvalstu Centrālo banku vadītāju komiteja (1964–1993)

Vadītāju komiteja dibināta 1964. gadā, lai veicinātu sadarbību starp dalībvalstu centrālajām bankām, rīkojot konsultācijas un apmainoties ar informāciju par monetāro politiku un attiecīgiem pasākumiem, īpašu uzmanību pievēršot kredītu un naudas un valūtas tirgiem.

1990. gadā, sākoties Ekonomikas un monetārās savienības pirmajam posmam, Komitejas loma kļuva būtiskāka. Tās darbības joma tika paplašināta, ietverot palīdzību monetārās un valūtas kursa politikas koordinēšanā, kas tika uzskatīta par vitāli svarīgu, lai panāktu cenu stabilitāti un nodrošinātu Eiropas Monetārās sistēmas pienācīgu darbību.

Komiteja parasti tikās Bāzelē Starptautisko norēķinu bankā, kura sniedza loģistikas un sekretariāta atbalstu. Laikā līdz 1990. gadam specializētas analītiskās zināšanas nodrošināja vairāku darba grupu un speciālo grupu eksperti, bet 1990. gadā Sekretariātam pievienojās Ekonomikas nodaļa un tika oficiāli izveidotas monetārās politikas, valūtas politikas un banku uzraudzības apakškomitejas.

1994. gada janvārī Vadītāju komitejas vietā stājās Eiropas Monetārais institūts, kurš drīz pēc tam pārcēla savu biroju uz Frankfurti pie Mainas.

Vadītāju komitejas dokumentu fonds sastāv no tekstuāliem dokumentiem, kuru garums ir aptuveni 51 lineārais metrs. Šie dokumenti pamatā aptver Vadītāju komitejas un Vietnieku komitejas, kā arī apakškomiteju un ekspertu grupu sanāksmju dokumentus, pētījumus un ziņojumus par monetāro politiku, valūtas un kapitāla kustību, banku uzraudzību un citiem centrālo banku kompetencē esošiem jautājumiem. Tie ietver arī dokumentus, kas attiecas uz sakariem ar Eiropas un starptautiskajām institūcijām un forumiem. Dokumenti pamatā aptver periodu no 1964. līdz 1993. gadam (bet ir arī dažu dokumentu kopijas no 20. gs. 50. gadiem), un tie galvenokārt ir angļu, franču un vācu valodā.

Digitāli pieejamos dokumentus meklējiet tālāk norādītajās sadaļās.

CoG 1. Statuss un organizācija

Šī pirmā sadaļa aptver Vadītāju komitejas dibināšanu un iekšējo organizāciju. Tā ietver arī ar personālu, finanšu administrāciju, komunikāciju un komunikāciju sistēmām saistītos jautājumus.

1962, 1964–1994

CoG 1.1. Dibināšana, iekšējie jautājumi un uzbūve

Šī apakšsadaļa aptver Vadītāju komitejas izveidē izmantoto institucionālo un organizatorisko ietvaru un Sekretariāta un Ekonomikas nodaļas darbību, sniedzot atbalstu Komitejai. Tā ietver arī reglamentu, darba programmas, materiālus saistībā ar prezidenta vēlēšanām, dalību darba grupās un apakškomitejās, personāla un darbinieku atlases politiku.

1964–1994

CoG 1.2. Finanšu administrācija

Šī apakšsadaļa aptver materiālus saistībā ar Vadītāju komitejas un Eiropas Monetārās sadarbības fonda izdevumiem un izmaksu sadalījumu un Finanšu jautājumu komitejas dokumentus laikā no 1990. līdz 1994. gadam.

1964–1993 (īpaši 1982–1993)

CoG 1.3. Komunikācija un komunikācijas sistēmas

Šī apakšsadaļa aptver paziņojumus presei un vadītāju un amatpersonu runas laikā no 1985. līdz 1993. gadam un dokumentus saistībā ar telekomunikāciju sistēmas izveidi 1971. gadā.

CoG 2. Sanāksmes un profesionālie atzinumi

Otrā sadaļa ietver dokumentāciju saistībā ar Vadītāju komitejas un Vietnieku komitejas sanāksmēm. Tā ietver arī Vadītāju komitejas un Ekonomikas nodaļas gada pārskatus.

1964–1993

CoG 2.1. Vadītāju komitejas sanāksmes

Šī apakšsadaļa aptver darba kārtības, protokolus un dokumentāciju saistībā ar laikā no 1964. gada 6. jūlija līdz 1993. gada 14. decembrim notikušajām Vadītāju komitejas sanāksmēm, kam atļauta publiska piekļuve.

1973–1993

CoG 2.2. Vietnieku komitejas sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa aptver dokumentāciju saistībā ar laikā no 1973. līdz 1993. gadam notikušajām Vietnieku komitejas sanāksmēm, darba programmas un ar Ekonomikas un monetārās savienības pirmo un otro posmu saistītu ziņojumu un dokumentu apkopojumu par laika posmu no 1990. gada.

1989–1994

CoG 2.3. Ekonomikas nodaļas ziņojumi

Šī apakšsadaļa ietver Ekonomikas nodaļas darba programmas un pārskatu, paziņojumu, memorandu un citu ar monetāro un fiskālo politiku, starptautisko konkurētspēju un monetārajiem rādītājiem saistīto sagatavoto dokumentu apkopojumu.

1991–1993

CoG 2.4. Vadītāju komitejas gada pārskati

Šī apakšsadaļa aptver pirmo (1990–1991) un otro (1992) gada pārskatu un materiālus saistībā ar to sagatavošanas darbu.

CoG 3. Monetārās politikas operāciju un monetārās politikas koordinācija

Trešā sadaļa aptver monetārās politikas principus, operācijas un saskaņošanu laikā no 20. gs. 60. gadu sākuma līdz 1993. gadam un aktivitātes saistībā ar "čūsku tunelī" (1972–1974) – pirmo mēģinājumu samazināt Kopienas valūtu kursu starpību pēc tam, kad beidza pastāvēt Bretonvudas sistēma (1972–1974). Tā aptver arī darījumus saistībā ar Eiropas Monetāro sistēmu un Eiropas valūtas vienību (ECU) laikā no 1979. gada līdz Komitejas darbības beigām 1993. gadā. Tajā aptvertie dokumenti nav stingri saistīti ar konkrētām ekspertu grupām vai forumiem un ietver arī ievērojamu skaitu dokumentu, ko nav sagatavojusi pati Komiteja, piemēram, Eiropas Komisijas sagatavotos dokumentus.

1964–1993

CoG 3.1. Eiropas monetārā integrācija kopš 20. gs. 60. gadiem

Šajā apakšsadaļā apkopoti dokumenti par sadarbības un konverģences plāniem Eiropas monetārās un ekonomikas politikas jomā, sākotnējiem centieniem sasniegt Ekonomikas un monetāro savienību un diskusijām par pirmo posmu. Tā aptver arī ar Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) paplašināšanos un sadarbību starp centrālajām bankām saistītos jautājumus.

1968–1993 (īpaši 1970–1993)

CoG 3.2. Intervences un valūtu kursi "valūtu čūskas" un Eiropas Monetārās sistēmas laikā

Šī apakšsadaļa aptver dokumentāciju par Kopienai sniegto īstermiņa un vidēja termiņa palīdzību un tās aizdevumu sistēmu. Tā aptver arī dokumentāciju par Kopienas valūtu intervencēm Eiropas Monetārās sistēmas ietvaros.

1978–1993

CoG 3.3. Eiropas Monetārās sistēmas attīstība un uzturēšana

Šajā apakšsadaļā apkopoti dokumenti par Eiropas Monetārās sistēmas izveidi, piemēram, Līgums, kas nosaka darbības procedūru (1979), kā arī priekšlikumi, diskusijas, ziņojumi, akadēmiskie pētījumi un runas saistībā ar tās izveidi. Tā ietver arī ar ECU izmantošanu un Valūtas kursa mehānisma darbību un krīzi saistītu dokumentu apkopojumu.

1982–1994 (īpaši 1989–1993)

CoG 3.4. Eiropas Monetārā institūta un Eiropas Centrālo banku sistēmas izveides sagatavošana

Šī apakšsadaļa aptver darbu, kas tika veikts, lai sagatavotos Ekonomikas un monetārās savienības otrajam un trešajam posmam, un organizatoriskos pasākumus pārejai no Vadītāju komitejas uz Eiropas Monetāro institūtu (EMI). Tā ietver arī EMI statūtu, Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtu un Eiropas Centrālās bankas statūtu sākotnējos projektus un ar EMI pirmā prezidenta Aleksandra Lamfalusī (Alexandre Lamfalussy) iecelšanu saistītos dokumentus.

CoG 4. Valūtas/kapitāla kustības jautājumi un ekspertu grupas

Ceturtajā sadaļā apkopoti novērojumi, sanāksmju lietas, politikas priekšlikumi, prakse un statistika par valūtas un kapitāla kustību. Tā ietver arī pirmos centienus izstrādāt saskaņotu Eiropas pieeju, kurus galvenokārt organizēja ekspertu grupas. Dažas no šīm grupām darbojās ilgus gadus, šai laikā sagatavojot virkni ziņojumu.

1969–1994

CoG 4.1. Koncentrācija un monitorings

Šajā apakšsadaļā apkopota Koncentrācijas grupas (1973–1993) un Monitoringa grupas (1987–1993) sanāksmju dokumentācija. Tā aptver arī ar intervencēm, procentu likmēm un valūtu kursiem saistītos principus un tabulas, ikmēneša pārskatus par norisēm valūtas tirgos valstīs, kuru centrālās bankas piedalījās koncentrācijas procedūrā laikā no 1974. līdz 1994. gadam.

1960–1963, 1965–1969, 1974–1976

CoG 4.2. Kapitāla kustības jautājumi, ekspertu grupu pārskati un sanāksmes par īstermiņa kapitāla kustību

Šajā apakšsadaļā apkopota Īstermiņa kapitāla kustības ekspertu komitejas (1967–1969) un Īstermiņa kapitāla kustības darba grupas (1974–1976) sanāksmju dokumentācija un pārskati. Tā ietver arī ar kapitāla kustības jautājumiem saistīto dokumentu apkopojumu.

1970–1990

CoG 4.3. Anso, Terona, Bāra, Eivērta un Dalgāra vadīto ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā ietverta ekspertu grupas, kuras priekšsēdētājs bija Huberts Anso (Hubert Ansiaux), sanāksmju dokumentācija un gala ziņojums. Anso bija atbildīgs par atbilžu sniegšanu uz vairākiem Luksemburgas premjerministra Pjēra Vernera (Pierre Werner) uzdotajiem jautājumiem par Kopienas dalībvalstu valūtu kursu svārstību robežu sašaurināšanu un fonda izveidi kursu regulēšanai (1970), kā arī par citiem jautājumiem. Apakšsadaļā ietverta arī 1970. gadā izveidotās ekspertu grupas, kuras priekšsēdētāji bija Marsels Terons (Marcel Théron; 1970–1974), Pjērs Bārs (Pierre Barre; 1974), Fransuā Eivērts (François Heyvaert; 1974–1982) un Henings Dalgārs (Henning Dalgaard; 1983–1990), sanāksmju dokumentācija un ziņojumi. Ziņojumos aplūkotas dažādās tehniskās problēmas, ko rada koncentrācija, Kopienas dalībvalstu valūtu kursu svārstību robežu sašaurināšana, Bāzeles līguma darbība, intervenču daudzvalūtu sistēma, zelta rezervju mobilizēšana, Kopienas iekšējie norēķini par atlikumiem, Kopienas iekšējā valūtas kursu sistēma un Eiropas Monetārās sistēmas un ECU darbības procedūra.

1985–1993

CoG 4.4. Valūtas politikas apakškomitejas (FXPSC) sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā aptverta sanāksmju dokumentācija (1990–1992) un saistībā ar regulārajiem un speciālajiem ziņojumiem veiktais sagatavošanās darbs. 14 regulārie ziņojumi ietver Eiropas Monetārās sistēmas gada pārskatu par norisēm.

CoG 5. Monetārās politikas un piedāvājuma jautājumi un ekspertu grupas

Piektajā sadaļā apkopoti monetāro ekspertu grupu sanāksmju dokumenti un ziņojumi kopš 20. gs. 70. gadiem.

1970–1981

CoG 5.1. Monetārās politikas instrumentu harmonizācijas darba grupas sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā apkopota Monetārās politikas instrumentu harmonizācijas darba grupas (1970–1981) sanāksmju dokumentācija un ziņojumi.

1973–1993

CoG 5.2. Bastiānsa un Remo vadīto ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā apkopota 1973. gadā izveidotās ekspertu grupas, kuras priekšsēdētāji bija Adriāns Vilems Bastiānss (Adriaan Willem Bastiaanse; 1973–1980) un Robērs Remo (Robert Raymond; 1981–1990), sanāksmju dokumentācija. Grupa nodarbojās ar naudas piedāvājuma norisēm Kopienas valstīs laikā no 1973. līdz 1974. gadam, kā arī monetārajām norisēm laikā no 1974. līdz 1975. gadam, monetāro situāciju laikā no 1975. līdz 1978. gadam un EEK dalībvalstu monetāro politiku laikā no 1978. līdz 1990. gadam un sagatavoja attiecīgus regulārus ziņojumus. Grupa sagatavoja arī speciālos ziņojumus, piemēram, ziņojumu par valsts finansēm un deficītu (1981–1990).

1989–1993

CoG 5.3. Monetārās politikas apakškomitejas (MPSC) sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā aptverta sanāksmju dokumentācija un saistībā ar regulārajiem un speciālajiem ziņojumiem veiktais sagatavošanās darbs. Regulārie ziņojumi ietver gada ziņojumu par monetārās politikas nodomiem un gada pārskatu par Kopienas monetāro politiku. Tā ietver arī mēneša pārskatu par svarīgākajām makroekonomiskajām norisēm EEK valstīs (ko dēvē arī par "Mazo zaļo grāmatu") laikā no 1987. gada novembra līdz 1993. gada decembrim.

CoG 6. Banku uzraudzības jautājumi un ekspertu grupas

Sestā sadaļa aptver agrīnos banku uzraudzības jautājumu koordinācijas posmus, diskusijas saistībā ar valstu un starptautiskajiem tiesību aktiem un banku uzraudzības apakškomitejas un tās apakšstruktūru aktivitātes 20. gs. 90. gados. Tā aptver arī attiecīgās Bāzeles Banku uzraudzības komitejas aktivitātes.

1932, 1964–1993

CoG 6.1. Uzraudzības aspekti un iniciatīvas

Šī apakšsadaļa aptver dokumentāciju, kas attiecas uz iniciatīvu koordināciju saistībā ar banku uzraudzības tiesību aktiem un datu apmaiņu starp centrālajām bankām par ārvalstu kredītiem un riskiem. Tā aptver arī Amerikas banku likumdošanas speciālās grupas darbu (1974–1978).

1978, 1986–1993

CoG 6.2. Banku uzraudzības apakškomitejas (BSSC) sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā aptverta sanāksmju dokumentācija un saistībā ar ziņojumiem veiktais sagatavošanās darbs. Tā ietver arī ar banku uzraudzību Kopienas dalībvalstīs un ārpus Kopienas esošajās valstīs saistītu rakstu un dokumentu apkopojumu, kā arī dokumentus par otrās banku darbības koordinācijas direktīvas iestrādi valstu tiesību aktos un par sadarbību starp banku uzraudzības iestādēm.

1974–1975, 1987–1994

CoG 6.3. Attiecīgo banku uzraudzības ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa ietver Banku uzraudzības apakškomitejas apakšstruktūru, t. i., Kredītreģistru darba grupas, Finanšu ievainojamības darba grupas un Finanšu konglomerātu darba grupas sanāksmju dokumentus un ziņojumus. Tā ietver arī saiknes ar Banku uzraudzības iestāžu kontaktgrupu, sākot ar 19. gs. 70. gadiem.

1975–1994

CoG 6.4. Bāzeles Banku uzraudzības darbības komiteja

Šajā apakšsadaļā apkopoti dokumenti par sanāksmēm un kontaktiem par dažādiem uzraudzības jautājumiem, piemēram, tirgus riskiem, banku kapitāla pietiekamību un minimālo standartu izstrādi.

CoG 7. Centrālo banku grāmatvedības jautājumi un ekspertu grupas

Septītajā sadaļā apkopoti dokumenti saistībā ar Grāmatvedības jautājumu darba grupas un tās apakšstruktūru sanāksmēm un aktivitātēm 20. gs. 90. gadu sākumā.

1991–1993

CoG 7.1. Grāmatvedības jautājumu darba grupas (WGAI) sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā aptverta sanāksmju dokumentācija un saistībā ar ziņojumiem veiktais sagatavošanās darbs. Tā ietver arī apsekojumus par centrālo banku izmantotajām grāmatvedības metodoloģijām.

1990–1991

CoG 7.2. Attiecīgo grāmatvedības ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā ietverti Grāmatvedības jautājumu darba grupas un Ienākumu sadales speciālās darba grupas sanāksmju dokumenti un ziņojumi.

CoG 8. Ar Eiropas valūtu saistītie tehniskie un organizatoriskie jautājumi un ekspertu grupas

Astotā sadaļa aptver Eiropas banknotes iespiešanas un izlaišanas darba grupas un tās apakšstruktūru sanāksmes un darbību 20. gs. 90. gadu sākumā.

1991–1993

CoG 8.1. Eiropas banknotes iespiešanas un izlaišanas darba grupas (BNWG) sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa aptver sanāksmju dokumentāciju un sagatavošanās darbu saistībā ar ziņojumiem (1993), kā arī dokumentus par saikni ar Kaltuvju direktoru grupu un Eiropas Neredzīgo savienību.

1992–1994

CoG 8.2. Attiecīgo ar Eiropas valūtu saistīto ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa ietver Eiropas banknotes iespiešanas un izlaišanas darba grupas sanāksmju un darba dokumentāciju, kā arī tās apakšstruktūru, t. i., Dizaina darba grupas, Emisijas darba grupas, Drošības tehnoloģiju darba grupas, Apsekojumu darba grupas, Scenāriju darba grupas un Izmaksu darba grupas sagatavotos ziņojumus.

CoG 9. Maksājumu sistēmu, vērtspapīru norēķinu jautājumi un ekspertu grupas

Devītā sadaļa aptver analītiskās un koordinācijas aktivitātes saistībā ar maksājumu sistēmām Kopienas valstīs, īpaši 20. gs. 80. gados un 90. gadu sākumā, īpašu uzmanību pievēršot EK maksājumu sistēmu darba grupai. Šajā sadaļā ietverti arī dokumenti, kurus nav sagatavojusi Vadītāju komiteja.

1990–1994

CoG 9.1. EK maksājumu sistēmu speciālās darba grupas/darba grupas (WGPS) sanāksmes un ziņojumi

Šajā apakšsadaļā aptverta sanāksmju dokumentācija un saistībā ar ziņojumiem veiktais sagatavošanās darbs. Tā ietver arī dokumentus, kas attiecas uz sanāksmēm ar privāto banku pārstāvjiem.

1984–1985, 1989–1993

CoG 9.2. EK maksājumu sistēmu speciālās darba grupas/darba grupas (WGPS) iniciatīvas un maksājumu sistēmu koordinācija

Šajā apakšsadaļā ietilpst dokumenti attiecībā uz maksājumu sistēmu iniciatīvu – piemēram, tehniskās infrastruktūras un datu apstrādes jautājumu – koordināciju un nacionālo un pārrobežu maksājumu harmonizāciju. Tā aptver arī darbu pie Privātā ECU klīringa un norēķinu sistēmas.

1991–1994

CoG 9.3. "Zilās grāmatas" izstrāde

Šī apakšsadaļa aptver "Zilās grāmatas" par maksājumu sistēmām Kopienas valstīs sagatavošanu, tulkošanu un publicēšanu.

1991–1994

CoG 9.4. Attiecīgo maksājumu sistēmu ekspertu grupu sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa aptver EK maksājumu sistēmu darba grupas apakšstruktūru, t. i., Koordinācijas grupas, Redakcijas grupas, Izstrādes grupas, ECU darba grupas, Juridisko ekspertu darba grupas EK maksājumu sistēmu jautājumos, 3. rekomendācijas darba grupas un Priekšapmaksas karšu darba grupas sanāksmju un darba dokumentāciju, kā arī ziņojumus. Tā ietver dokumentus par saiknēm ar ārējām ekspertu grupām, piemēram, Maksājumu sistēmu tehniskās izstrādes grupu, Centrālo banku maksājumu un norēķinu pakalpojumu komiteju (CPSS) un Eiropas Banku standartu komiteju (ECBS), kā arī dalību Eiropas Komisijas iniciatīvās.

CoG 10. Informācijas tehnoloģijas, datortīklu jautājumi un ekspertu grupas

Desmitajā sadaļā aptverti ar IT saistīti jautājumi, kas attiecas uz gatavošanos EMI (Ekonomikas un monetārās savienības otrais posms). Tā aptver arī Cebamail – sistēmu aizsargātu datu apmaiņai starp centrālajām bankām.

1989–1993

CoG 10.1. Žana Baptista Burginjona (Jean-Baptiste Bourguignon) vadītās ekspertu grupas (Burginjona grupas) un tās apakšstruktūru sanāksmju dokumenti un ziņojumi

Šajā apakšsekcijā ietverti Burginjona grupas, kas tika izveidota, lai pētītu nebalss informācijas pārraidīšanu starp EEK centrālajām bankām, dokumenti un ziņojumi. Tā aptver arī dokumentus saistībā ar tās Šifrēšanas apakšgrupu, kura tika izveidota, lai veiktu pētījumus par šifrēšanas produktiem.

1990–1993

CoG 10.2. Informācijas sistēmu darba grupas (WGIS) un ar Cebamail jautājumiem saistītās sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa ietver sanāksmju un darba dokumentāciju un Informācijas sistēmu darba grupas un tās apakšgrupas Cebamail jautājumos ziņojumus.

CoG 11. Statistikas jautājumi un ekspertu grupas

Vienpadsmitā sadaļa aptver statistikas darbu sēriju un dalību harmonizācijas iniciatīvās saistībā ar statistikas jautājumiem un dažādajās Eurostat vadītajās komitejās. Tā aptver arī Statistikas darba grupas sanāksmes un darbību 20. gs. 90. gadu sākumā.

1962–1993

CoG 11.1. Statistikas jautājumu koordinācija kopš 20. gs. 60. gadiem

Šajā apakšsadaļā aptverta dokumentācija par iniciatīvām, kas saistītas ar statistiskās pieejas saskaņošanu un Kopienas statistikas sistēmu. Tā ietver arī darba dokumentu sēriju (statistikas dati saistībā ar EEK dalībvalstīm; 1973–1979) un ikmēneša statistikas datu sēriju ("Lielā zaļā grāmata"; 1979–1993).

1992–1994

CoG 11.2. Statistikas darba grupas (WGS) sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa aptver sanāksmju un darba dokumentāciju un ziņojumus.

1988–1993

CoG 11.3. Citu attiecīgo statistikas ekspertu grupu un komiteju sanāksmes un ziņojumi

Šī apakšsadaļa aptver sanāksmju un darba dokumentāciju un ziņojumus, ko sagatavojušas dažādas Eurostat izveidotās komitejas un apakšstruktūras, piemēram, Monetārās, finanšu un maksājumu bilances statistikas komiteja (CMFB), Naudas un banku statistikas darba grupa (MBSTF) un Maksājumu bilances kapitāla plūsmu un krājumu statistikas darba grupa (CFSTF).

CoG 12. Eiropas Komisija

Divpadsmitajā sadaļā galvenokārt apkopoti Eiropas Komisijas un tās apakšstruktūru sagatavotie dokumenti. Daudzos gadījumos ne Vadītāju komiteja, ne centrālās bankas nebija iesaistītas darījumos, ar kuriem saistībā sagatavoti šie dokumenti. Daudzi no šiem dokumentiem tika nosūtīti Vadītāju komitejas sekretariātam Bāzelē tikai informācijas nolūkā.

1964–1993

CoG 12.1. Atzinumi un iniciatīvas saistībā ar monetārajiem un ekonomikas jautājumiem un Eiropas tiesību aktiem

Šajā sadaļā apkopoti direktīvu par ekonomikas, banku darbības un finanšu tēmām projekti, priekšlikumi un galīgās versijas, Eiropas Komisijas sagatavotie ziņojumi, piemēram, gada pārskats par ekonomisko situāciju Eiropas Kopienā (1971–1982, 1989) un ziņojumi, kas saistīti ar izpētes grupu "Inflācijas problēmas" (1975–1977). Tā ietver arī nacionālo ekspertu grupas prognozēšanas jomā (1991–1993) un Banku konsultatīvās komitejas (1986–1993) sanāksmju dokumentāciju.

CoG 13. Monetārā komiteja

Trīspadsmitajā sadaļā galvenokārt apkopoti dokumenti, ko sagatavojusi Monetārā komiteja Briselē un nosūtījusi Vadītāju komitejas sekretariātam Bāzelē informācijas nolūkā. Monetārās komitejas darbībā bija iesaistīti centrālo banku pārstāvji.

1969–1993

CoG 13.1. Monetārās komitejas un tās apakšstruktūru sanāksmes

Šajā apakšsadaļā apkopota Monetārās komitejas (1969–1993), tās Vietnieku komitejas (īpaši 1981–1993) un Speciālās grupas Itālijas jautājuma risināšanai (īpaši 1973–1978) sanāksmju dokumentācija (tā nav pilnīga).

1959–1993

CoG 13.2. Profesionālie atzinumi par monetārajiem un finanšu jautājumiem

Šajā apakšsadaļā apkopoti ziņojumi par Monetārās komitejas darbību (laikā no 1959. līdz 1988. gadam daži ziņojumi iztrūkst), Kopienas kredītu palīdzības nosacījumi un priekšlikumi (1981–1993) un atzinumi un paziņojumi par dažādiem monetārās politikas jautājumiem, piemēram, kapitāla kustību, budžeta disciplīnu un konverģenci.

CoG 14. Citas Eiropas grupas un forumi

Četrpadsmitā sadaļa ietver pastāvīgo un pagaidu Eiropas forumu un organizāciju sagatavotos dokumentus saistībā ar monetāro un finanšu politiku un sadarbību. Ar ECOFIN un Eiropadomi saistītajā sadaļā apkopotie dokumenti nav pilnīgi. Attiecībā uz darbu, kas vērsts uz Ekonomikas un monetārās savienības izveidi, īpaši interesanti ir Starpvaldību konferences sagatavotie dokumenti.

1970–1993

CoG 14.1. Ekonomikas un finanšu padome (ECOFIN)

Šajā apakšsadaļā aptverta ECOFIN sanāksmju dokumentācija (1970–1993) un pārskati un paziņojumi ECOFIN par sadarbību ar trešām valstīm saistībā ar monetāro politiku un procentu likmju un valūtas kursa politiku.

1969–1994

CoG 14.2. Eiropadome

Šajā apakšsadaļā apkopota prezidentūras sanāksmju un secinājumu dokumentācija (tā nav pilnīga), kā arī pētījumi par dažādiem politikas jautājumiem, piemēram, fiskālo integrāciju, inflāciju un brīvu kapitāla kustību. Tajā ietverti arī saistībā ar Speciālās starptautisko jautājumu komitejas darbību sagatavotie materiāli (1984–1985).

1989–1993

CoG 14.3. Starpvaldību konference (IGC) par ekonomikas un monetāro savienību

Šajā apakšsadaļā aptverti materiāli, kas attiecas uz Vadītāju komitejas dalību ar Līgumu par Eiropas Savienību saistītajās sarunās.

CoG 15. Centrālās bankas un banku asociācijas

Piecpadsmitajā sadaļā galvenokārt apkopoti materiāli, kas saistīti ar nacionālajām centrālajām bankām un EEK valstu un ārpus EEK esošo valstu finanšu un monetāro politiku. Ietverti arī dokumenti saistībā ar starpvalstu iestāžu un asociāciju iekšējo organizāciju un to saiknēm ar Vadītāju komiteju.

1937, 1960–1995 (īpaši 1990–1993)

CoG 15.1. Nacionālo centrālo banku jautājumi

Šajā apakšsadaļā apkopoti dokumenti par dažādiem jautājumiem saistībā ar nacionālajām centrālajām bankām, piemēram, to juridisko statusu.

1969–1993 (īpaši 1985–1993)

CoG 15.2. Valstu monetārā politika

Šajā apakšsadaļā apkopoti dokumenti par monetārās un ekonomiskās politikas jautājumiem saistībā ar vairākām EEK valstīm un ārpus EEK esošajām valstīm. Tā ietver arī dokumentus saistībā ar Eiropas Kopienas aizdevumiem Grieķijai un Itālijai.

1950–1993 (īpaši 1972–1993)

CoG 15.3. Starpvalstu monetārās organizācijas

Šajā apakšsadaļā ietverti dokumenti par Starptautiskās norēķinu bankas (SNB) organizāciju un tās ekonomikas padomnieka laikā no 1976. līdz 1985. gadam un tās ģenerāldirektora Aleksandra Lamfalusī (Alexandre Lamfalussy) laikā no 1985. līdz 1993. gadam teikto runu apkopojums. Tā ietver arī dokumentus saistībā ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) sanāksmēm un iniciatīvām un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) dibināšanu.

1966–1994 (īpaši 1985–1993)

CoG 15.4. Banku asociācijas

Šī apakšsadaļa aptver saiknes ar ECU banku asociāciju (EBA), Starptautisko Ekonomikas asociāciju (SEA), Eiropas Ekonomikas asociāciju (EEA) un Eiropas Banku federāciju (EBF).

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Vadītāju komiteju, meklējiet arhīva inventāra sarakstā vai sazinieties ar mums.

Visas šīs sadaļas lapas