Menu

Tiesiskais regulējums

Eiropas Centrālā bankas (ECB) kā ES institūcijas darbību regulē skaidri definēti noteikumi, kas atrodami Savienības primārajos un sekundārajos tiesību aktos. ECB mērķi un uzdevumi izklāstīti Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtos.

Īstenojot savus uzdevumus, ECB var arī pieņemt tiesību aktus tās kompetences jomās. Turklāt, pildot padomdevējfunkciju, ECB arī sniedz atzinumus par tās kompetences jomās ierosinātajiem tiesību aktiem.

<i>Eur-Lex</i>

ECB tiesiskais regulējums tagad pieejams EUR-Lex

Visi ECB tiesību akti pieejami visās attiecīgajās oficiālajās ES valodās. Tiem var piekļūt EUR-Lex vietnē – internetā pieejamā ES tiesību elektroniskajā datubāzē, kas nodrošina oficiālu piekļuvi ES juridiskajiem dokumentiem.

Uz EUR-Lex