Menu

Pravni okvir

Europska središnja banka (ESB) institucija je Europske unije (EU) i djeluje u skladu s jasno utvrđenim pravilima koja su dio primarnog i sekundarnog prava EU‑a. Ciljevi i zadaće ESB‑a opisani su u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke.

U provedbi zadaća ESB može donositi pravne akte na područjima svoje nadležnosti, a u sklopu savjetodavne uloge daje i objavljuje mišljenja o predloženom zakonodavstvu.

EUR-Lex

Pravni okvir ESB‑a na stranicama EUR‑Lexa

Svi pravni akti ESB‑a dostupni su na svim relevantnim službenim jezicima EU‑a i može im se pristupiti na EUR‑Lexu, internetskom portalu za pravo EU‑a kojim se pruža službeni pristup pravnim dokumentima Unije.

Odjeljak ESB‑a na stranicama EUR‑Lexa

O EUR-Lexu

Što se može pronaći u odjeljku ESB‑a na stranicama EUR‑Lexa?

Na stranicama EUR-Lexa mogu se pronaći svi pravni akti ESB‑a, što znači svi pravni akti koji su objavljeni u Službenom listu Europske unije i svi pravni akti koji su prethodno bili objavljeni samo na mrežnim stranicama ESB‑a. Oni obuhvaćaju:

 • uredbe
 • odluke
 • smjernice
 • preporuke
 • mišljenja i pisma EU‑a i nacionalnih tijela povezana sa savjetodavnom ulogom ESB‑a
 • memorandume o razumijevanju
 • sporazume.

Dostupni pravni akti uključuju i izmjene, ispravke i pročišćene tekstove. Osim pravnih akata u odjeljku možete pronaći i svu sudsku praksu važnu za ESB.

Snalaženje na stranicama EUR-Lexa

U odjeljku ESB‑a na stranicama EUR‑Lexa možete pregledavati pravne akte ESB‑a po sljedećim temama:

 • pravni okvir ESSB-a
 • institucionalne odredbe ESB-a
 • monetarna politika i operacije monetarne politike
 • platni sustavi i sustavi namire
 • novčanice i kovanice, sredstva plaćanja i valutna pitanja
 • devize i devizne pričuve
 • statistički podatci
 • stabilnost financijskog tržišta
 • nadzor banaka.

Možete se poslužiti i različitim mogućnostima pretraživanja te pronaći pravne akte ili sudske postupke po ključnoj riječi, broju dokumenta, godini ili drugim kriterijima.

U posebnom okviru pregled je nedavno objavljenih pravnih akata. Na raspolaganju vam je i cjelokupni popis pravnih akata poredanih po datumu.

Pravni akti po datumu

Interaktivne infografike omogućuju vam uvid u statističke podatke o broju pravnih akata ESB‑a i jednostavan pristup objedinjenim podatcima po vrsti akta, temi ili razdoblju.

Dokumenti objavljeni na stranicama EUR-Lexa

Dokumenti objavljeni na stranicama EUR-Lexa vode na različite jezične verzije dostupne u HTML i PDF formatu te u obliku objave u Službenom listu Europske Unije kao i na sve dostupne pročišćene verzije. Možete odabrati istodobni prikaz teksta na najviše tri jezika.