Menu

Ramy prawne

Europejski Bank Centralny (EBC) jest instytucją unijną, więc podlega ściśle określonym zasadom, które zdefiniowano w pierwotnym i wtórnym prawie UE. Cele i zadania EBC zapisano w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Statucie Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

W toku wykonywania powierzonych mu zadań Europejski Bank Centralny może przyjmować akty prawne z dziedzin należących do jego kompetencji. Ponadto w ramach swojej funkcji doradczej opiniuje projekty przepisów w tych dziedzinach.

EUR-Lex

Akty prawne EBC w bazie EUR-Lex

Komplet aktów prawnych EBC we wszystkich dostępnych wersjach językowych można znaleźć w EUR‑Lexie – ogólnodostępnej oficjalnej bazie aktów prawnych UE.

Baza EUR-Lex