Zarząd

Audyt Wewnętrzny

  Działy:

 • Kontrole Audytorskie 1
 • Kontrole Audytorskie 2

Banknoty

  Działy:

 • Rozwój Znaków Pieniężnych
 • Zarządzanie Znakami Pieniężnymi

Infrastruktura Rynku i Płatności

  Działy:

 • Integracja Rynku
 • Nadzór nad Infrastrukturą Rynku
 • Rozwój Infrastruktury Rynku
 • Zarządzanie Infrastrukturą Rynku

Operacje Rynkowe

  Działy:

 • Analiza Operacji Rynkowych
 • Obsługa Operacji Finansowych
 • Operacje na Rynkach Obligacji i Międzynarodowych
 • Rynki Pieniężne i Płynność
 • Systemy Operacji Rynkowych

Sekretariat

  Działy:

 • Biuro ds. Zgodności i Ładu Wewnętrznego
 • Sekretariat
 • Zarządzanie Informacjami

Służby Prawne

  Działy:

 • Legislacja
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Instytucjonalne
 • Prawo Nadzorcze

Stosunki Międzynarodowe i Europejskie

  Działy:

 • Analizy Międzynarodowej Polityki Gospodarczej
 • Analizy Rynków Zewnętrznych
 • Instytucje i Fora UE (w tym Biuro Przedstawicielskie EBC w Brukseli)
 • Przedstawicielstwo EBC w Waszyngtonie
 • Współpraca i Stosunki Międzynarodowe

Zespół Doradców Zarządu

Badania Naukowe

  Działy:

 • Badania Finansowe
 • Badania Polityki Pieniężnej

Ekonomia

Dyrekcja ds. Analiz Ekonomicznych

  Działy:

 • Ceny i Koszty
 • Konwergencja i Konkurencja
 • Monitoring Krajów
 • Podaż i Popyt
 • Polityka Fiskalna

Dyrekcja ds. Polityki Pieniężnej

  Działy:

 • Analiza Monetarna
 • Rynki Kapitałowe i Struktura Finansowa
 • Strategia Polityki Pieniężnej

Komunikacja

  Działy:

 • Działania Informacyjne
 • Internet i Media Cyfrowe
 • Międzynarodowe Relacje z Mediami
 • Służby Językowe

Polityka Makroostrożnościowa i Stabilność Finansowa

  Działy:

 • Monitoring Stabilności Finansowej
 • Polityka Makrofinansowa
 • Powiązania Makrofinansowe
 • Regulacja Rynku Finansowego

Sekretariat ERRS

Statystyka

  Działy:

 • Obsługa Informacji Statystycznych
 • Rozwój i Koordynacja Statystyk
 • Statystyka Makroekonomiczna
 • Statystyka Monetarna i Finansowa
 • Statystyka Nadzorcza
 • Statystyka Zewnętrzna

Zarządzanie Ryzykiem

  Działy:

 • Analiza Ryzyka
 • Strategia Ryzyka

Szef Służb

Administracja

  Działy:

 • Obsługa Administracyjna
 • Ochrona i Bezpieczeństwo
 • Zaplecze Biurowe

Kadry

  Działy:

 • Konsultacje Kadrowe
 • Obsługa Pracowników
 • Rozwój Potencjału Zawodowego

Finanse

  Działy:

 • Budżet i Kontroling
 • Centralne Zamówienia Publiczne
 • Księgowość
 • Sprawozdawczość Finansowa

Systemy Informatyczne

  Działy:

 • Aplikacje Analityczne
 • Aplikacje Operacyjne
 • Bezpieczeństwo i Architektura
 • Infrastruktura i Operacje
 • Organizacja i Relacje Biznesowe Służb Informatycznych
 • Systemy Organizacyjne

Rada ds. Nadzoru

Nadzór Mikroostrożnościowy I

  Działy:

 • Nadzór nad Bankami Istotnymi I–VII

Nadzór Mikroostrożnościowy III

  Działy:

 • Nadzór Zwierzchni i Stosunki z Właściwymi Organami Krajowymi
 • Nadzór Zwierzchni nad Instytucjami i Sektorami
 • Wsparcie Analityczne i Metodyczne

Sekretariat Rady ds. Nadzoru

Nadzór Mikroostrożnościowy II

  Działy:

 • Nadzór nad Bankami Istotnymi VIII–XV

Nadzór Mikroostrożnościowy IV

  Działy:

 • Analiza Ryzyka w SSM
 • Egzekwowanie Prawa i Sankcje
 • Modele Wewnętrzne
 • Planowanie i Koordynacja Programów Badań Nadzorczych
 • Polityka Nadzorcza
 • Rozwój Metod i Standardów Nadzoru
 • Scentralizowane Inspekcje w Bankach
 • Zapewnienie Jakości Nadzoru
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Zezwolenia