Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Stosunki i analizy międzynarodowe

Przy wykonywaniu zadań spoczywających na Eurosystemie i jednolitym mechanizmie nadzorczym Europejski Bank Centralny prowadzi działania na poziomie międzynarodowym. Obejmują one:

 • kształtowanie i prezentowanie stanowiska EBC w dziedzinach polityki należących do jego kompetencji
 • wymianę informacji i opinii oraz wspólną ocenę sytuacji gospodarczej z innymi organami ustanawiającymi politykę w ramach forów i organizacji międzynarodowych, a także w relacjach dwustronnych
 • kontakt z międzynarodowymi instytucjami obserwującymi strefę euro i politykę pieniężną EBC, m.in. Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) i Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
 • udział w międzynarodowych pracach nad regulacjami prawnymi i najlepszymi praktykami mającymi zwiększyć stabilność finansową oraz skuteczność i przejrzystość kształtowania polityki.

Współpraca międzynarodowa jest dobrowolna i niewiążąca, nie wpływa zatem na unijny mandat i niezależność EBC. W nadzwyczajnej sytuacji EBC może również koordynować działania z bankami centralnymi państw spoza strefy euro, tak jak to miało miejsce podczas światowego kryzysu finansowego.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)

EBC ma status stałego obserwatora przy MFW. Może brać udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej MFW dotyczących określonych zagadnień oraz tematów związanych z mandatem EBC.

MFW
Państwa grupy G20

EBC wchodzi w skład delegacji UE i uczestniczy w posiedzeniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych oraz jednostek niższego szczebla z grupy G20. Bierze także udział w posiedzeniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych z grupy G7.

G20
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)

EBC jest członkiem i udziałowcem BIS. Przedstawiciele EBC wchodzą w skład organów zarządzających i nadzorczych BIS oraz wszystkich komitetów i grup roboczych tej instytucji, w tym:

 • Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego
 • Komitetu ds. Płatności i Infrastruktury Rynku
 • Komitetu ds. Globalnego Systemu Finansowego
 • Komitetu ds. Rynków
BIS
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

EBC uczestniczy w wielu komitetach i grupach roboczych OECD, w której jest samodzielnym członkiem delegacji UE (jej drugim członkiem jest Komisja Europejska).

OECD
Rada Stabilności Finansowej (FSB)

EBC uczestniczy w posiedzeniach Rady Stabilności Finansowej oraz jej jednostek niższego szczebla.

FSB

Stosunki z bankami centralnymi spoza UE

EBC utrzymuje stosunki z bankami centralnymi gospodarek rozwiniętych i wschodzących spoza UE. Wymiana opinii i informacji pozwala EBC lepiej rozumieć otoczenie zewnętrzne strefy euro oraz wyjaśniać własne decyzje.

EBC angażuje się także w międzynarodową współpracę banków centralnych.

Analiza zagadnień międzynarodowych

EBC obserwuje i analizuje szerokie spektrum międzynarodowych kwestii gospodarczych, finansowych i pieniężnych istotnych dla wykonywania jego zadań. Działania EBC obejmują:

 • obserwację i analizę warunków gospodarczych i zmian koniunkturalnych w gospodarce światowej oraz polityki prowadzonej przez państwa spoza UE (więcej)
 • opracowywanie projekcji makroekonomicznych oraz prowadzenie symulacji i analiz scenariuszy dotyczących otoczenia zewnętrznego strefy euro
 • obserwację międzynarodowej roli euro
 • analizę kwestii związanych z międzynarodową architekturą finansową oraz innych tematów istotnych dla polityki EBC.

Wszystkie strony w tej sekcji