Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Unia Europejska

Mapa rozszerzania Unii Europejskiej

Wybierz kraj

Austria

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1995

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Belgia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Bułgaria

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 2007

Cypr

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2008

Czechy

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 2004

Niemcy

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Dania

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 1973

Estonia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2011

Hiszpania

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1986

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Finlandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1995

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Francja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Wielka Brytania

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 1973

Grecja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1981

Euro od 2001 (gotówka od 2002)

Chorwacja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2013

Euro od 2023

Węgry

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 2004

Irlandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1973

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Włochy

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Litwa

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2015

Luksemburg

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Łotwa

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2014

Monako

Kraj nienależący do UE

Malta

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2008

Holandia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek założyciel UE od 1957

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Polska

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 2004

Portugalia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 1986

Euro od 1999 (gotówka od 2002)

Rumunia

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 2007

Szwecja

Państwo członkowskie UE, którego walutą nie jest euro

Członek UE od 1995

Słowenia

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2007

Słowacja

Państwo członkowskie UE, którego walutą jest euro

Członek UE od 2004

Euro od 2009

San Marino

Kraj nienależący do UE

Chronologia integracji europejskiej

Po II wojnie światowej politycy z kilku krajów doszli do wniosku, że jedynym sposobem, żeby zapobiec kolejnej wojnie w Europie, jest polityczne i gospodarcze zjednoczenie państw europejskich.

1950
Robert Schuman, ówczesny minister spraw zagranicznych Francji, przedstawia projekt zintegrowania przemysłu węgla i stali w krajach Europy Zachodniej.
1951
Powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), do której wchodzi sześć państw: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Ustanawiający ją traktat został zawarty na 50 lat i wygasł w roku 2002.
1957
Zostają podpisane traktaty rzymskie, powołujące do życia Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom) i Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Celem państw sygnatariuszy jest usunięcie barier handlowych i celnych oraz utworzenie wspólnego rynku.
1967
Następuje połączenie instytucji trzech dotychczasowych wspólnot europejskich (EWWiS, EWG i Euratom) i utworzenie nowych instytucji: Komisji Europejskiej, Rady Ministrów oraz Parlamentu Europejskiego.
1970
Na mocy decyzji Rady Europejskiej (czyli szefów państw i rządów) z 1969 roku powstaje plan Wernera, przedstawiający zarys unii gospodarczej i walutowej z udziałem sześciu ówczesnych państw członkowskich EWG. Z różnych przyczyn realizacja tego planu załamuje się na początku lat 70.
1973
Do EWG przystępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo). Tym samym liczba państw członkowskich EWG wzrasta do dziewięciu.
1979
Rządy i banki centralne dziewięciu państw członkowskich powołują europejski system walutowy, którego głównym elementem jest mechanizm kursowy ERM. W ramach tego mechanizmu wzajemne kursy walut państw uczestniczących są ustalone na sztywno, ale z możliwością korekty.
1981
Do EWG przystępuje Grecja.
1986
Do EWG przystępują Hiszpania i Portugalia.
1986
Zostaje podpisany Jednolity akt europejski, w którym odżywa idea unii gospodarczej i walutowej.
1988
Rada Europejska ponownie stawia sobie za cel utworzenie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Sposoby osiągnięcia tego celu bada komitet ekspertów pod przewodnictwem Jacques'a Delorsa, ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Raport przedstawiony przez komitet (tzw. plan Delorsa) przewiduje wprowadzenie unii w trzech etapach.
1989
Rozpoczynają się negocjacje w sprawie Traktatu o Unii Europejskiej. Ustanawia on oficjalnie Unię Europejską, nowelizuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską oraz zawiera postanowienia dotyczące wprowadzenia UGW i utworzenia Europejskiego Banku Centralnego. Ten akt zwyczajowo nazywa się traktatem z Maastricht.
1992
Zostaje podpisany traktat z Maastricht. Wprowadza on nowe formy współpracy rządów państw członkowskich, m.in. w dziedzinie obronności, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Przez dodanie elementów współpracy międzyrządowej do istniejącego systemu wspólnotowego traktat z Maastricht tworzy Unię Europejską (UE).
1993
1 listopada wchodzi w życie traktat z Maastricht, ratyfikowany przez wszystkich 12 państw członkowskich.
1995
Do UE przystępują Austria, Finlandia i Szwecja.
1990−1999
Następuje trzyetapowy proces tworzenia UGW.
2002
W dwunastu krajach UE wchodzą do obiegu banknoty i monety euro.
2004
1 maja do UE przystępują Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry.
2007
1 stycznia do UE przystępują Bułgaria i Rumunia.
2009
1 grudnia wchodzi w życie traktat z Lizbony.
2011
Rozpoczynają działalność trzy nowe unijne organy nadzorcze: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB), Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wspólnie z utworzoną w tym samym roku Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) działają one na rzecz zapewnienia stabilności finansowej i poprawy funkcjonowania unijnych ram nadzoru.
2013
1 lipca do UE przystępuje Chorwacja.
2014

EBC w pełni przystępuje do realizacji zadań nadzorczych w odniesieniu do banków z państw członkowskich uczestniczących w jednolitym mechanizmie nadzorczym (SSM).Strona poświęcona nadzorowi bankowemu

2020
Wielka Brytania występuje z UE.

Więcej informacji na stronie Unii Europejskiej.

Wszystkie strony w tej sekcji