Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Plan na rzecz klimatu i przyrody na lata 2024−2025 w skrócie

Podsumowaliśmy postępy, jakie poczyniliśmy od czasu ogłoszenia agendy klimatycznej 2022, i postanowiliśmy rozszerzyć zakres prac w dziedzinie zmiany klimatu. 

W 2024 i 2025 nasze działania będą koncentrować się w trzech obszarach:

  1. skutki zielonej transformacji,
  2. fizyczne oddziaływanie zmiany klimatu oraz
  3. zagrożenie dla gospodarki wynikające z utraty i degradacji zasobów przyrodniczych.

Nasze prace w dziedzinie klimatu i przyrody

Dlaczego jest to istotne dla EBC?

Wyższe temperatury, burze lub susze, ale też wylesianie, erozja gleby czy wymieranie zapylaczy, mogą powodować wzrost cen i – ostatecznie – inflacji. Warunkiem utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej jest stabilny stan klimatu i środowiska przyrodniczego.

Dlaczego interesujemy się zmianą klimatu

Jakie działania podejmujemy?

Zgodnie z trzema strategicznymi celami, jakie wyznaczyliśmy, nasze prace w dziedzinie zmiany klimatu wkraczają w nową fazę, której kształt określiliśmy w planie na rzecz klimatu i przyrody na lata 2024–2025. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w planie przedstawiliśmy obszary, w jakich rozszerzamy zakres prac, oraz wskazaliśmy trzy główne kierunki działań.

Nasz plan na rzecz klimatu i przyrody na lata 2024−2025 w szczegółach

W jakich obszarach rozszerzamy zakres prac?

Na podstawie planu działań z 2021, agendy klimatycznej z 2022 i priorytetów nadzorczych na lata 2024–2026 rozszerzamy zakres prac w następujących obszarach:

Analiza makroekonomiczna i polityka pieniężna

Udoskonalenie narzędzi analitycznych dla lepszego zrozumienia makroekonomicznych skutków zmiany klimatu i transformacji oraz poprawa zarządzania ryzykiem związanym ze zmianą klimatu w bilansie Eurosystemu.

Nadzór bankowy i stabilność finansowa

Uwzględnienie ryzyka klimatycznego i środowiskowego wśród priorytetów nadzorczych na lata 2024–2026 oraz dopracowanie ramowych zasad dotyczących zagrożeń klimatycznych dla stabilności finansowej.

Dane klimatyczne

Kontynuacja prac mających na celu zwiększenie ilości i jakości danych na temat zagrożeń klimatycznych i degradacji przyrody.

Płatności, banknoty i infrastruktura rynku

Dalsze zmniejszanie śladu środowiskowego banknotów w Eurosystemie oraz uwzględnienie problematyki śladu środowiskowego w obszarze innych środków płatniczych i infrastruktury rynku.

Efektywność środowiskowa naszych własnych operacji i portfeli

Dążenie do zmniejszenia śladu środowiskowego naszych własnych operacji i portfeli niezwiązanych z polityką pieniężną oraz dalsza realizacja zobowiązania do informowania o postępie prac w dziedzinie klimatu.

Nasze główne obszary działań w 2024 i 2025

1. Wspomaganie transformacji

Ekologizacja gospodarki przyczyni się do utrzymania stabilności cen i stabilności finansowej. Opóźnienie transformacji zwiększy jej koszty. W dalszym ciągu badamy, co transformacja oznacza dla gospodarki i systemu finansowego, oraz rozważamy, jak możemy wesprzeć transformację w ramach swojego mandatu.

2. Ocena fizycznego oddziaływania zmiany klimatu

Ekstremalne zjawiska pogodowe oddziałują na gospodarkę i podbijają ceny. Zrozumienie wpływu zmieniającego się klimatu jest ważne dla prac, jakie prowadzimy jako bank centralny i organ nadzoru bankowego. Dzielimy się też wynikami swoich badań, by pomóc wszystkim podmiotom gospodarczym w podejmowaniu świadomych decyzji i działań dostosowawczych.

3. Badanie zagrożeń przyrodniczych

Gospodarka opiera się na zasobach przyrodniczych i nie może bez nich istnieć, dlatego degradacja przyrody wiąże się z zagrożeniami finansowymi. W ramach wykonywania powierzonego nam mandatu musimy więc oceniać skutki degradacji środowiska przyrodniczego i jej wzajemne powiązania z klimatem.

Polecamy także

Nasze dotychczasowe prace:

Wszystkie strony w tej sekcji