Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (1973−1993)

Europejski Fundusz Współpracy Walutowej (EMCF) został założony w roku 1973 w celu pogłębiania współpracy państw członkowskich nad tworzeniem unii gospodarczej i walutowej. Miał siedzibę w Bazylei, gdzie mieścił się Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), zapewniający mu obsługę administracyjną i techniczną.

Głównym celem Funduszu było pilnowanie prawidłowego działania tzw. węża walutowego, czyli stopniowego zawężania pasma wahań kursów walut państw Wspólnoty. Fundusz monitorował także interwencje walutowe prowadzone przez te państwa. Ponadto odpowiadał za administrację finansowania krótkoterminowego i rozliczenia między bankami centralnymi, czego wynikiem było wypracowanie wspólnej polityki dotyczącej rezerw.

W roku 1976 Funduszowi powierzono także organizację pożyczek wspólnotowych udzielanych niektórym państwom członkowskim na poprawę bilansu płatniczego. Od roku 1979, po powstaniu Europejskiego Systemu Walutowego i wprowadzeniu jednostki walutowej ECU, Fundusz wykonywał wszystkie zadania związane ze stworzeniem i stosowaniem ECU oraz ustalaniem jego oprocentowania.

Na czele Funduszu stała Rada Prezesów złożona z prezesów banków centralnych należących do Komitetu Prezesów oraz jednego przedstawiciela, a potencjalnie także zastępczego przedstawiciela, Komisji Europejskiej. Po swoim pierwszym posiedzeniu, które odbyło się 14 maja 1973, Rada wybrała BIS na agenta do prowadzenia operacji Funduszu zgodnie z odpowiednimi dyrektywami.

Fundusz został rozwiązany 1 stycznia 1994. Jego zadania przejął Europejski Instytut Walutowy (EIW), natomiast BIS pełnił jeszcze funkcję agenta przez okres przejściowy, który zakończył się 15 maja 1995.

W aktach Funduszu znajdują się dyrektywy, decyzje i dokumenty z posiedzeń Rady Prezesów, sprawozdania i powiadomienia BIS jako agenta Funduszu oraz dokumenty założycielskie i dotyczące pożyczek wspólnotowych dla Grecji, Włoch i Francji. Dokumentacja jest w formie papierowej i mieści się w 153 kartonach. Jest sporządzona w większości w językach angielskim, francuskim i niemieckim i obejmuje przede wszystkim lata 1973−2002 (niektóre dokumenty pochodzą z 1953).

EMCF 1 Status prawny i organizacja
1953−1994 (głównie 1973−1992)

EMCF 1.1 Dokumenty założycielskie

Ta sekcja zawiera dokumentację prawno-organizacyjnych ram powstania i działania Funduszu. Obejmuje również zastąpienie Funduszu przez EIW, a także decyzje i dyrektywy uchwalone przez Radę Prezesów i akta grupy roboczej ds. regulaminu pracowniczego Funduszu (Working Party on Staff Regulations of the EMCF) z lat 1973−1976.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1966−2002 (głównie 1979−1995)

EMCF 1.2 Administracja finansowa i transakcje finansowe

Ta sekcja obejmuje dokumentację pożyczek wspólnotowych udzielonych Francji (1983), Grecji (1985, 1991) i Włochom (1993), a także powiadomienia i comiesięczne badania dotyczące transakcji w walutach obcych i złocie oraz innych operacji.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
EMCF 2 Posiedzenia i ekspertyzy
1973−1993

EMCF 2.1 Posiedzenia Rady Prezesów i innych grup

Ta sekcja zawiera agendy, protokoły i inne dokumenty dotyczące posiedzeń Rady Prezesów z okresu od 14 maja 1973 do 14 grudnia 1993, a także posiedzeń grupy roboczej ds. regulaminu pracowniczego Funduszu z okresu od 21 września 1973 do 30 kwietnia 1976.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów
1973−1995

EMCF 2.2 Sprawozdania agenta i Funduszu

Ta sekcja zawiera obowiązkowe sprawozdania dotyczące działalności Funduszu, sprawozdania jego agenta na temat transakcji finansowych związanych z zaciąganiem i udzielaniem pożyczek przez EWG oraz sprawozdania dotyczące operacji Funduszu.

Wyszukiwanie w publicznym rejestrze dokumentów

Wszystkie strony w tej sekcji