Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας (1973-1993)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας (European Monetary Cooperation Fund - EMCF ή «Ταμείο») ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που εργάζονταν για την επίτευξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το Ταμείο ασκούσε τις δραστηριότητες του από τη Βασιλεία, η δε Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) του παρείχε την απαραίτητη διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου ήταν να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της βαθμιαίας μείωσης των περιθωρίων διακύμανσης μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων (του αποκαλούμενου «νομισματικού φιδιού»). Παρακολουθούσε επίσης τις παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος σε κοινοτικά νομίσματα. Τέλος, ήταν αρμόδιο για τη διαχείριση της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και για τον διακανονισμό μεταξύ των κεντρικών τραπεζών, με σκοπό μια συντονισμένη πολιτική για τα αποθέματα.

Από το 1976 ανατέθηκε επίσης στο Ταμείο η διαχείριση των κοινοτικών δανείων για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών ορισμένων κρατών μελών. Από το 1979, με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU), το Ταμείο ανέλαβε όλα τα καθήκοντα που σχετίζονταν με τη δημιουργία, τη χρήση και τον τοκισμό των ECU.

Το Συμβούλιο Διοικητών του Ταμείου αποτελούνταν από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών που ήταν μέλη της Επιτροπής Διοικητών, καθώς και από ένα μέλος, και ενδεχομένως και από ένα αναπληρωματικό μέλος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε συνέχεια της πρώτης συνεδρίασής του, στις 14 Μαΐου 1973, το Συμβούλιο Διοικητών όρισε την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ως εντολοδόχο για τη διενέργεια των πράξεων του Ταμείου βάσει των σχετικών οδηγιών.

Το Ταμείο διαλύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1994, όταν τα καθήκοντά του ανατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ), ενώ η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συνέχισε να λειτουργεί ως εντολοδόχος για μια μεταβατική περίοδο που διήρκεσε έως τις 15 Μαΐου 1995.

Το αρχειακό υλικό του Ταμείου είναι έντυπο και περιέχεται σε 153 κιβώτια στα οποία περιλαμβάνονται οδηγίες, αποφάσεις και αρχεία από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών, αναφορές και κοινοποιήσεις για τον ρόλο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών ως εντολοδόχου, καθώς και έγγραφα σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου και τα κοινοτικά δάνεια για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία. Τα έγγραφα καλύπτουν κατά κύριο λόγο την περίοδο 1973-2002 (με ορισμένα αντίγραφα εγγράφων να χρονολογούνται από το 1953) και είναι κυρίως στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

EMCF 1 Καθεστώς και οργάνωση
1953-1994 (ιδίως1973-1992)

EMCF 1.1 Θεμελιώδεις αρχές και ίδρυση

Αυτή η υποενότητα καλύπτει το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θεσπίστηκε και λειτούργησε το Ταμείο. Καλύπτει επίσης την αντικατάστασή του από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ). Περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τις οδηγίες οι οποίες συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο Διοικητών, καθώς και τα αρχεία της Ομάδας Εργασίας για τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού του Ταμείου (1973-1976).

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων
1966-2002 (ιδίως 1979-1995)

EMCF 1.2 Χρηματοοικονομική διοίκηση και πράξεις

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει τα κοινοτικά δάνεια προς τη Γαλλία (1983), την Ελλάδα (1985, 1991) και την Ιταλία (1993), καθώς και κοινοποιήσεις και μηνιαίες αναφορές για πράξεις σε συνάλλαγμα και χρυσό και άλλες πράξεις.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων
EMCF 2 Συνεδριάσεις και επαγγελματικές γνώμες
1973-1993

EMCF 2.1 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών και άλλων ομάδων

Αυτή η υποενότητα καλύπτει τις ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και συναφή έγγραφα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοικητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 14 Μαΐου 1973 έως τις 14 Δεκεμβρίου 1993, καθώς και των συνεδριάσεων των Ομάδων Εργασίας για τον Κανονισμό της Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 21 Σεπτεμβρίου 1973 έως τις 30 Απριλίου 1976.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων
1973-1995

EMCF 2.2 Εκθέσεις του Εντολοδόχου και του Ταμείου

Αυτή η υποενότητα καλύπτει καταστατικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Ταμείου, καθώς και εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τον Εντολοδόχο όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πράξεις σε σχέση με τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της ΕΟΚ και όσον αφορά τις πράξεις του Ταμείου.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα