Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διεθνής συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών

Η διεθνής συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες κεντρικές τράπεζες αντανακλά τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΚΤ ως μία από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και ως θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής: 

Κεντρικές τράπεζες των οικονομιών με αναδυόμενες αγορές της Ομάδας των 20 (G20)

Βασικός σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να ενισχυθεί η αμοιβαία γνώση και κατανόηση των πολιτικών της ΕΚΤ και των συνεργαζόμενων κεντρικών τραπεζών, οι παράγοντες που την κινητοποιούν, καθώς και η σχετική ανάλυση. Η συνεργασία αυτή αντανακλά τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν οι οικονομίες με αναδυόμενες αγορές της G20 στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ συνεργάζεται τακτικά με αυτούς τους εταίρους, συχνά βάσει μνημονίων συνεννόησης, όπως αυτά που έχουν συναφθεί με τις κεντρικές τράπεζες της Κίνας (2008), της Τουρκίας (2012), της Ινδίας (2015) και της Βραζιλίας (2016).

Παγκόσμιοι και περιφερειακοί οργανισμοί

Η συνεργασία με παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς που συμμετέχουν στη διεθνή συνεργασία συμβάλλει στη διάδοση των μηνυμάτων πολιτικής και των εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων της ΕΚΤ σε διάφορες περιφέρειες ανά τον κόσμο.

Η ΕΚΤ διατηρεί διαρθρωμένες σχέσεις με άλλα βασικά όργανα στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, τόσο διεθνή –Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)– όσο και με περιφερειακές δομές όπως το Αραβικό Νομισματικό Ταμείο (AMF), η Ένωση Αφρικανικών Κεντρικών Τραπεζών (AACB), το Κέντρο Νομισματικών Μελετών Λατινικής Αμερικής (CEMLA), το Κέντρο Ερευνών και Εκπαίδευσης Κεντρικών Τραπεζών Νοτιοανατολικής Ασίας (SEACEN) και το Νομισματικό Συμβούλιο του Κόλπου (GMC).

Κεντρικές τράπεζες υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών

Η ΕΚΤ στηρίζει την οικοδόμηση θεσμών και τις βέλτιστες πρακτικές σε κεντρικές τράπεζες χωρών με προοπτική την ένταξη στην ΕΕ. Βοηθά αυτά τα ιδρύματα στις προετοιμασίες τους για την ένταξη στο ΕΣΚΤ (η οποία απαιτείται μετά την ένταξη των χωρών στην ΕΕ).

Η διεθνής συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κεντρικών τραπεζών να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά και τα διεθνή πρότυπα για τις κεντρικές τράπεζες.

Επιπλέον, η ΕΚΤ ανταποκρίνεται σε έκτακτα αιτήματα για διεθνή συνεργασία από κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως.

Η διεθνής συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών περιλαμβάνει την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Περικλείει επίσης ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως εργαστήρια και σεμινάρια, αποσπάσεις προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να ενισχυθούν οι σχέσεις με κεντρικές τράπεζες εκτός της ΕΕ και να προαχθούν ορθές πρακτικές κεντρικής τράπεζας προς όφελος της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παγκοσμίως. Η συνεργασία βοηθά επίσης την ΕΚΤ να εξηγεί τις πολιτικές της σε διεθνές πλαίσιο.

Η Ομάδα Εργασίας για τη Συνεργασία μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών συντονίζει τις δραστηριότητες διεθνούς συνεργασίας εντός του ΕΣΚΤ. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΣΚΤ.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η ομάδα εργασίας δημοσίευσε έγγραφο βέλτιστων πρακτικών το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά το σκεπτικό και τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, καθώς και ενδεικτικές μορφές τέτοιων δραστηριοτήτων.

  • Διεθνής συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών: Βέλτιστες πρακτικές του ΕΣΚΤ

Τον Φεβρουάριο του 2020, η ομάδα εργασίας παρείχε περαιτέρω στοιχεία για τις προσεγγίσεις που ακολουθεί ως προς την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων διεθνούς συνεργασίας. Αυτά τα στοιχεία είναι το αποτέλεσμα των συζητήσεων σε επίπεδο ΕΣΚΤ μεταξύ μελών του προσωπικού που μετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες.

  • Approaches to Evaluating the International Cooperation Activities of the European System of Central Banks (ESCB)

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα