Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Γενικό Συμβούλιο

Το Γενικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, καθώς και τους διοικητές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της ΕΕ.

Με άλλα λόγια, το Γενικό Συμβούλιο περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ και όλων των χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ στην ΕΕ.

Τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της ΕΕ και ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Αρμοδιότητες

Το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «μεταβατικό όργανο». Έχει αναλάβει την εκτέλεση των καθηκόντων που ασκούσε πρωτύτερα το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και τα οποία οφείλει να ασκεί η ΕΚΤ κατά το Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, εφόσον υπάρχουν κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ.
Επίσης, τo Γεvικό Συμβoύλιo συμβάλλει:

  • στις συμβουλευτικές λειτουργίες της ΕΚΤ
  • στη συλλογή στατιστικών πληροφοριών
  • στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων της ΕΚΤ
  • στη θέσπιση των κανόνων που είναι αναγκαίοι για την τυποποίηση της λογιστικής παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις πράξεις των ΕθνΚΤ
  • στη λήψη μέτρων που αφορούν τον καθορισμό της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, εκτός εκείνων που έχουν καθοριστεί στη Συνθήκη
  • στη θέσπιση των όρων απασχόλησης του προσωπικού της ΕΚΤ, και
  • στις απαραίτητες προετοιμασίες για τον αμετάκλητο καθορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών των νομισμάτων των «κρατών μελών με παρέκκλιση» έναντι του ευρώ.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το Γενικό Συμβούλιο θα διαλυθεί όταν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα.

Μέλη

Christine Lagarde

Πρόεδρος της ΕΚΤ

Luis de Guindos

Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Pierre Wunsch

Διοικητής, Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

Dimitar Radev

Διοικητής, Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

Aleš Michl

Διοικητής, Česká národní banka

Christian Kettel Thomsen

Διοικητής, Danmarks Nationalbank

Joachim Nagel

Πρόεδρος, Deutsche Bundesbank

Madis Müller

Διοικητής, Eesti Pank

Gabriel Makhlouf

Διοικητής, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

Γιάννης Στουρνάρας

Διοικητής, Τράπεζα της Ελλάδος

Υπό διορισμό

Διοικητής, Banco de España

François Villeroy de Galhau

Διοικητής, Banque de France

Boris Vujčić

Διοικητής, Hrvatska narodna banka

Fabio Panetta

Διοικητής, Banca d'Italia

Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Διοικητής, Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

Mārtiņš Kazāks

Διοικητής, Latvijas Banka

Gediminas Šimkus

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Lietuvos bankas

Gaston Reinesch

Διοικητής, Banque centrale du Luxembourg

György Matolcsy

Διοικητής, Magyar Nemzeti Bank

Edward Scicluna

Διοικητής, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Klaas Knot

Πρόεδρος, De Nederlandsche Bank

Robert Holzmann

Διοικητής, Oesterreichische Nationalbank

Adam Glapiński

Διοικητής, Narodowy Bank Polski

Mário Centeno

Διοικητής, Banco de Portugal

Mugur Isărescu

Διοικητής, Banca Națională a României

Boštjan Vasle

Διοικητής, Banka Slovenije

Peter Kažimír

Διοικητής, Národná banka Slovenska

Olli Rehn

Διοικητής, Suomen Pankki - Finlands Bank

Erik Thedéen

Διοικητής, Sveriges riksbank

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα