Ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), εκτός της Δανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, υποχρεούνται να υιοθετήσουν το ευρώ ως νόμισμά τους και να γίνουν μέλη της ζώνης του ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι να πληρούν τα «κριτήρια σύγκλισης».


Μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή - Λιθουανία

The euro - Our Money

Την 1η Ιανουαρίου 2015 η Λιθουανία έγινε το δέκατο ένατο μέλος της ζώνης του ευρώ. Η αμετάκλητα καθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία είναι:1 € = 3,45280 LTL.


Χάρτης της ζώνης του ευρώ