Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

H διεύρυνση της ΕΕ και το ευρώ

Την 1η Μαΐου 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε στους κόλπους της δέκα νέα κράτη μέλη: την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2007 και η Κροατία την 1η Ιουλίου 2013.

Ένταξη στη ζώνη του ευρώ

Προκειμένου να υιοθετήσουν το ευρώ, οι χώρες πρέπει να ικανοποιήσουν ορισμένα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή υψηλό βαθμό σταθερότητας τιμών, υγιή δημοσιονομική κατάσταση, σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία και σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων.

Εκθέσεις για τη σύγκλιση

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων για την ένταξη νέων μελών στη ζώνη του ευρώ συντάσσοντας εκθέσεις για τη σύγκλιση, στις οποίες αναλύει κατά πόσον οι ενδιαφερόμενες χώρες πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση του ευρώ.

Συμμετοχή στα όργανα λήψης αποφάσεων

Οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών των χωρών της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ είναι μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, αποκτούν μόνο όταν οι χώρες τους υιοθετήσουν το ευρώ. Οι εμπειρογνώμονες των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών συμμετέχουν στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ και την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα