Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η ΕΚΤ παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τραπεζικούς τομείς της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ ως σύνολο, καθώς και σε άλλους χρηματοπιστωτικούς τομείς, προκειμένου να εντοπίζει τυχόν αδυναμίες και να ελέγχει την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η ΕΚΤ εκτελεί αυτά τα καθήκοντα από κοινού με τις λοιπές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

Η εμφάνιση πιθανών συστημικών κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα αντιμετωπίζεται με την άσκηση μακροπροληπτικών πολιτικών. Πρωταρχικός στόχος της μακροπροληπτικής πολιτικής είναι η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

Ορισμός της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Ως χρηματοπιστωτική σταθερότητα νοείται η κατάσταση κατά την οποία το χρηματοπιστωτικό σύστημα –το οποίο αποτελείται από ιδρύματα χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αγορές και υποδομές αγορών– είναι ικανό να αντεπεξέρχεται σε διαταραχές και χρηματοπιστωτικές ανισορροπίες.

Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το ενδεχόμενο να εκδηλωθούν διαταραχές στη διαδικασία χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης οι οποίες να είναι τόσο σοβαρές ώστε να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Επεξήγηση: Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο προσκήνιο

Οι μακροπροληπτικές πολιτικές έχουν στόχο:

  • να προλαμβάνουν την υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες και σε αστοχίες του μηχανισμού της αγοράς, προκειμένου να εξομαλύνεται ο χρηματοπιστωτικός κύκλος (χρονική διάσταση),
  • να καθιστούν τον χρηματοπιστωτικό τομέα ανθεκτικότερο και να περιορίζουν τα φαινόμενα μετάδοσης αρνητικών επιδράσεων (διατομεακή διάσταση), και
  • να ενθαρρύνουν στο πλαίσιο της κανονιστικής ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος μια θεώρηση σε επίπεδο συστήματος, προκειμένου να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά (διαρθρωτική διάσταση).

Ομάδες επαφής

Διάλογος με τον τραπεζικό τομέα (Banking Industry Dialogue) Chief Risk Officer Roundtable Ομάδα επαφής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (Financial Stability Contact Group)

Σημαντικές εκδόσεις

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα