Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB övervakar utvecklingen inom banksektorerna i euroområdet och i EU som helhet, samt inom andra finansiella sektorer, för att identifiera eventuella sårbarheter och kontrollera det finansiella systemets motståndskraft.

ECB utför dessa uppgifter tillsammans med de övriga centralbankerna i Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet.

Eventuella systemrisker som uppstår i det finansiella systemet åskådliggörs genom makrotillsynen. Det övergripande målet med makrotillsynen är att bevara finansiell stabilitet.

Definition av finansiell stabilitet

Finansiell stabilitet kan definieras som ett tillstånd där det finansiella systemet – dvs. finansiella intermediärer, marknader och marknadsinfrastrukturer – kan stå emot chocker och en plötslig korrigering av finansiella obalanser.

Därmed minskar risken att det uppstår störningar i den finansiella förmedlings­processen som är så allvarliga att de får en negativ inverkan på den reala ekonomin.

Förklaring: fokus på finansiell stabilitet

Makrotillsyn syftar till att

  • förebygga en alltför kraftig riskuppbyggnad, till följd av externa faktorer och marknadsmisslyckanden, för att utjämna den finansiella cykeln (tidsdimension),
  • göra den finansiella sektorn mer motståndskraftig och begränsa spridningseffekter (tvärsnittsdimension),
  • uppmuntra till ett systemomfattande synsätt inom finansiell reglering för att skapa de rätta incitamenten för marknadsdeltagarna (strukturdimension)

Kontaktgrupper

Banking Industry Dialogue Chief Risk Officer Roundtable Financial Stability Contact Group

Viktiga publikationer

Alla sidor i detta avsnitt