Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Utformningsprocessen

I december 2021 tillkännagav vi våra planer på att ge eurosedlarna en ny utformning inom ramen för arbetet med att utveckla nya sedlar. Vi vill se till att sedlar förblir lättillgängliga och fortsätter att vara ett säkert och effektivt betalningsmedel. 

Vi vill också att sedlarna ska vara så hållbara och miljövänliga som möjligt. Därför tittar vi på deras miljöavtryck för att hitta möjligheter att minska deras miljöpåverkan genom nya produkter och processer. Detta innebär också en möjlighet att göra sedlar mer inkluderande för alla européer.

ECB-rådet kommer att besluta om nytt tema och ny utformning. Hänsyn kommer att tas till allmänhetens synpunkter i olika enkäter samt till råden från expertgrupper.

Processen omfattar två viktiga milstolpar:

  1. Val av tänkbara framtida teman.
  2. Utformningsfas, som omfattar val av möjliga motiv och en tävling om utformningen.

Vi kommer att fortsätta att involvera allmänheten och relevanta experter. Vårt mål är att se till att alla européer kan relatera till det tema och den utformning som har valts.

Viktiga steg i arbetet med den nya utformningen

Välja ett tema för våra framtida sedlar

Den 29 november 2023 beslutade ECB-rådet att gå vidare till nästa steg i designprocessen för eurosedlar med två möjliga teman: ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar”. För att i görligaste mån återspegla allmänhetens preferenser kombinerades följande två teman på slutlistan: ”Floder: livets vatten i Europa” och ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande” till ett enda, naturrelaterat tema som ingår i bredare frågor som miljö och hållbarhet.

Det är mycket viktigt för oss att de beslut som fattas under hela processen återspeglar den europeiska allmänhetens åsikter. Dessa utvalda teman var mest uppskattade i både ECB:s online-enkät och i den enkät som genomfördes av ett externt forskningsföretag.

Tänkbara teman för framtida eurosedlar


Europeisk kultur

Europas rika kulturarv och dynamiska kulturella och kreativa sektorer stärker den europeiska identiteten och skapar en gemensam känsla av tillhörighet. 

Kulturen främjar gemensamma värderingar, inkludering och dialog i Europa och runtom i världen. Den för människor närmare varandra.

Floder och fåglar

Floder och fåglar känner inga gränser, symboliserar frihet och enighet bland européerna och vår koppling till naturen. 

Europa har en mängd olika floder och fåglar som inspirerar oss och påminner oss om vårt ansvar att skydda miljön.

Lyssna på européerna

Sedan den nya designprocessen inleddes har vi samrått med den europeiska allmänheten två gånger. 

Mellan december 2021 och mars 2022 uppmanade vi människor i alla euroländer att berätta för oss om vad de tyckte om möjliga teman för framtida eurosedlar.

Ta en titt på vad som sagts i den kvalitativa studien om nya teman för eurosedlarna.

Hela rapporten Sammanfattning

Mellan juli och augusti 2023 genomförde vi en webbenkät där vi fick veta vilket av de sju utvalda teman som föredrogs. Mer än 365 000 svar inkom. För att säkerställa ett representativt urval bad vi också ett oberoende forskningsföretag att parallellt med onlineundersökningen genomföra en liknande undersökning omfattande flera länder.

Läs rapporten och få reda på mer om enkätresultaten.

Hela rapporten Sammanfattning

Samråda med experter

I slutet av 2021 inrättade vi den rådgivande gruppen för teman, en oberoende, tvärvetenskaplig och blandad grupp med experter från hela euroområdet. Denna grupp ska ge råd i fråga om möjliga nya teman för framtida sedlar. På grundval av de synpunkter som samlats in i den kvalitativa studien föreslog gruppen en slutlista med olika teman. 

ECB-rådet övervägde därefter noga om de teman som var med på slutlistan var något som européer kan relatera till och om de representerar liv och värderingar i Europa. ECB-rådet beslutade att lägga till ett sjunde tema, ”Europeisk kultur”.

Slutlistans sju teman anges nedan (utan inbördes rangordning). Beskrivningarna av dessa teman finns i pressmeddelandet från den 10 juli 2023.

  • ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande”
  • ”Europeisk kultur”
  • ”Europeiska värderingar som avspeglas i naturen”
  • ”Framtiden är din” 
  • ”Händer: Tillsammans bygger vi Europa”
  • ”Vårt Europa, vi européer”
  • ”Floder: livets vatten i Europa” 

Läs mer om arbetet i 
den rådgivande gruppen för teman


En expertgrupp, rådgivande grupp för motiv, har inrättats för att ge stöd åt ECB genom att föreslå motiv baserade på de utvalda temana till ECB-rådet. Medlemmarna i gruppen representerar olika specialistområden med anknytning till dess två temana.

Medlemmar i den rådgivande gruppen

Efter att ha valt ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar” som möjliga teman för framtida eurosedlar kommer vi nu att välja ut de motiv som bäst illustrerar dessa teman.

Därefter inleds arbetet med att förbereda en formgivningstävling. Mer information om utformningsfasen och tävlingen kommer att publiceras på våra officiella kanaler. ECB-rådet väntas fatta beslut om den framtida utformningen under 2026.

När denna utformning har valts beslutar ECB-rådet om när nya eurosedlar ska tillverkas och ges ut. Därefter kommer det fortfarande dröja några år innan de första sedlarna kan tillverkas och så småningom hamna i våra fickor.

Alla sidor i detta avsnitt