European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Miljö, hälsa och säkerhet

ECB vill främja en god miljöledning och minimera hälso- och säkerhetsriskerna för allmänheten och de arbetstagare som är involverade i tillverkningen av sedlar.

För att säkerställa en hög standard vad gäller hälsa, säkerhet och miljöförhållanden under tillverkningen av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial har vi utvecklat två system baserat på internationella standarder.

Miljöledningssystem

Som ett miljömedvetet institut gör ECB sitt bästa för att använda naturresurser återhållsamt, bevara en god kvalitet på miljön samt skydda människors hälsa vid tillverkning och distribution av eurosedlar.

Miljöledningssystemet säkerställer att tillverkningen av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial har så liten miljöpåverkan som möjligt genom att kräva att alla företag som är involverade i tillverkningen fullt ut efterlever den internationella standarden ISO 14001 (Environmental Management Systems – Requirements and guidance for use).

Huvudsakliga funktioner

  • Övervaka efterlevnad av standarden OHSAS 14001 hos tillverkare av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial.
  • Övervaka den miljöpåverkan som sker genom processerna för tillverkningen av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial.
  • Uppmuntra initiativ med syfte att minska miljöpåverkan till följd av tillverkningen av eurosedlar, t.ex. gradvis öka användningen av hållbar bomull i sedelpapperet.
  • Vara uppmärksam på miljömässiga farhågor från industrin eller från allmänheten.

Hälso- och säkerhetsledningssystem

Eurosedlar är ofarliga. Oberoende tester bekräftar att de uppfyller relevanta EU-förordningar rörande ett brett spektrum av kemiska ämnen. Alla ämnen som påfunnits i eurosedlar har visats ha en koncentration långt under alla gränsvärden i EU-reglerna.

Innan eurosedlarna lanserades i januari 2002 testades de för att säkerställa att de inte utgjorde någon toxisk risk om de skulle sväljas eller vidröras och att de inte skulle kunna skada arvsmassan.

Låga nivåer av vanliga bakterier har hittats på sedlarna som kommer från t.ex. matförsäljningsställen. Närvaron av bakterier är så liten att de inte kan orsaka de minsta symptom. Kreditkort innehåller i allmänhet samma bakterienivåer som sedlar.

Ibland kontaktas Eurosystemet på grund av oro för olika substanser. I samtliga fall har koncentrationen varit så liten att den inte utgjorde någon risk för hälsan eller så kunde substansen i fråga inte upptäckas alls.

För att skydda personer som använder sedlarna i det dagliga livet såväl som arbetstagare involverade i tillverkningen säkerställer hälso- och säkerhetsledningssystemet att tillverkningen av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial uppfyller standarden OHSAS 18001 (Ledningssystem för arbetsmiljö).

Huvudsakliga funktioner

  • Övervaka efterlevnad av standarden OHSAS 18001 hos tillverkare av eurosedlar och deras huvudsakliga råmaterial.
  • Garantera att mängden skadliga ämnen i nya eurosedlar hålls under de erfordrade tröskelvärdena.
  • Vara uppmärksam på alla nya hälso- och säkerhetsrisker för de som tillverkar och använder eurosedlar.

Rättslig bakgrund

Det finns ingen särskild lagstiftning rörande det kemiska innehållet i sedlar. För att övervaka förekomsten av skadliga kemikalier i eurosedlar har därför lagstiftning om andra produkter som kommer i direkt kontakt med hud använts som referens, t.ex. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter.

Bedömning av miljöpåverkan

När eurosedlarna introducerades utförde ECB en analys för att fastställa sedlarnas miljöpåverkan och huruvida produkten eller processerna kan förbättras i det hänseendet.

Studien följde den internationella standarden ISO 14040 ff. och täckte eurosedlarnas hela livscykel: tillverkning av råmaterial, tryckning av sedlar, lagring och cirkulering, inklusive sortering av använda sedlar och deras slutliga behandling för destruktion.

I analysen behandlades processdata som samlats in från alla leverantörer i eurosedlarnas leveranskedja, specifika data om de råmaterial som används samt litteraturdata om standardprocesser, såsom elproduktion eller transport (främst hämtat från databasen Ecoinvent 2000). Analysen baserades på sedelproduktionen 2003, vilken uppgick till cirka 3 miljarder sedlar i alla valörer med en total vikt på ungefär 2 500 ton.

Då eurosedlarna utformats för dagligt användande jämfördes deras miljöpåverkan med den påverkan andra vardagliga aktiviteter har. Analysen visade att de 3 miljarder sedlar som tillverkades 2003 innebar en total miljöpåverkan motsvarande det att varje europeisk medborgare kör bil en kilometer, alternativt lämnar en glödlampa (60 W) på under 12 timmar.

Alla sidor i detta avsnitt