Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Etik – arbeta med integritet

ECB har som mål att främja integritet, god organisationsstyrning och högsta etiska standarder.

Etik är det som vägleder oss att göra rätt val även när vi står inför utmaningar eller är pressade. Det är grunden för allmänhetens förtroende och i förlängningen för ECB:s trovärdighet.

Christine Lagarde

Alla som arbetar på ECB ska utföra sina uppgifter opartiskt, med integritet och agera i linje med ECB:s ställning som en av Europeiska unionens institutioner.

Vad innebär etik för ECB?

ECB har principer och regler för agerande. Reglerna i det etiska ramverket gäller för all personal och de i uppförandekoden för alla högre ECB-tjänstemän.

Intressekonflikter

Att hantera intressekonflikter korrekt är den viktigaste principen för ett etiskt agerande. Detta är direkt knutet till vår värdering om integritet och ligger till grund för mycket annat i våra etiska regler. I dessa regler beskrivs principer och normer för hur man ska uppträda för att undvika situationer som skapar eller skulle kunna uppfattas skapa intressekonflikter. Alla som arbetar på ECB måste fullgöra sina arbetsuppgifter opartiskt och objektivt.

Gåvor och representation

För att undvika intressekonflikter får anställda normalt inte ta emot några förmåner med koppling till sin anställning på ECB. Denna regel är särskilt viktig för anställda som har kontakter med den privata sektorn, banker under tillsyn eller nuvarande eller potentiella leverantörer. Restriktionen omfattar samtliga förmåner oavsett art och inbegriper gåvor och representation.

Högre tjänstemän ska även respektera principerna om oberoende och opartiskhet samt undvika intressekonflikter vad gäller att ta emot fördelar. I vissa fall kan emellertid gåvor och representation av ringa värde godtas.

Extern verksamhet

Anställda måste inhämta godkännande innan de påbörjar extern verksamhet som har karaktär av yrkesverksamhet eller går utöver vad som rimligtvis kan betraktas som en hobby. Syftet är att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår.

Högre tjänstemän ska i sin intressedeklaration varje år rapportera verksamhet både inom tjänst och privat.

Efter ECB-tjänstgöring

Efter anställning vid ECB kan en karantänsperiod gälla. Det innebär att en viss tidsperiod måste förlöpa innan ett nytt jobb kan påbörjas, beroende på vilken funktion som innehafts på ECB. Dessa restriktioner gäller framför allt chefs- och banktillsynspersonal, för vilka karantänsperioder på upp till två år kan gälla.

Efter avslutad tjänstgöring på ECB gäller reglerna om tystnadsplikt. Ingen icke-offentlig information som de kan ha erhållit under sitt arbete får röjas. Även efter avslutad tjänstgöring gäller under en tidsbegränsad period riktlinjerna för övervakning av privata finansiella transaktioner.

Upphandling

Personalen måste genomföra upphandlingar i enlighet med särskilda regler och bestämmelser och de ska uppfylla kraven på objektivitet, neutralitet, öppenhet och rättvisa. De förväntas även undvika intressekonflikter och rapportera om förekomsten av sådana konflikter. Personal som arbetar med upphandling måste därför fylla i en försäkran där de bekräftar att de har förstått reglerna om intressekonflikter och att de inte är föremål för några intressekonflikter gentemot potentiella anbudsgivare.

Rekrytering

Rekryteringsförfarandena omfattar en bedömning av om den sökandes tidigare anställningar eller personliga relationer till nuvarande ECB-anställda ger upphov till intressekonflikter.

Samröre med tredje part

Alla anställda ska i sitt umgänge agera med försiktighet och de ska vara transparenta om vem de möter, tidpunkt för möten och vilka samtalsämnen som behandlas. Alla som arbetar på ECB förväntas följa vägledande principer och särskilda interna regler vid inbjudan att delta i olika evenemang och möten.

För att skydda insyn och ansvarsskyldighet offentliggörs regelbundet möteskalendrar för medlemmarna i ECB-rådet, direktionen och ledamöterna i tillsynsnämnden.

Deklarationer för ECB:s banktillsyn

Möteskalendrar för övriga medlemmar i ECB-rådet och ledamöter i tillsynsnämnden finns på respektive nationell centralbanks och nationell tillsynsmyndighets webbplats.

Privatekonomi

För samtliga anställda gäller ett uttryckligt förbud mot att dra nytta av insiderinformation för att genomföra privata finansiella transaktioner eller rekommendera eller avråda andra från sådana transaktioner. ECB har strikta och detaljerade regler för privata finansiella transaktioner. Dessa regler inbegriper riktlinjer för redovisning av kontouppgifter, rapportering och godkännande av finansiella transaktioner. Efterlevnaden av dessa regler kontrolleras noggrant. 

Personal på högre nivå är föremål för förstärkta restriktioner vad gäller privata finansiella transaktioner. Dessa begränsar vilka typer av värdepapper de får investera i. Enligt dessa regler ska värdepapper innehållas under minst ett år, utan undantag för typ av värdepapper. Vidare gäller ytterligare krav på transparens för transaktioner.

Etiknätverket för multilaterala organisationer (Enmo)

Vi är medlem av etiknätverket för multilaterala organisationer (Enmo). Det är vi för att hålla oss à jour med utvecklingen inom etik och god organisationsstyrning.

Läs mer om Enmo

Etikfrågor integreras på alla plan

Alla som arbetar på ECB ska följa de etiska reglerna. För att dessa regler ska kunna genomföras på ett lämpligt och konsekvent sätt behövs välfungerande mekanismer och förfaranden för kontroll och rapportering.

Högre tjänstemän ska fylla i följande: 

  • En försäkran om efterlevnad av uppförandekoden
  • En intressedeklaration med information om tidigare arbete, privat verksamhet och ekonomiska intressen.
  • Från och med 2024 tillkommer en ny bilaga i intresseanmälan, med en lista över alla privata finansiella transaktioner som gjorts under det senaste kalenderåret

Deklarationer för ECB och banktillsynen:

För att ytterligare stärka de etiska reglerna har ett förbättrat ramverk för visselblåsning inrättats, där personal kan anmäla överträdelser anonymt.

Följande två organ spelar en avgörande roll i att säkerställa efterlevnad av de etiska reglerna.

Etikkommittén

En särskild etikkommitté ger råd och vägledning till högre ECB-tjänstemän och säkerställer att de etiska reglerna genomförs på ett lämpligt och konsekvent sätt.

Denna kommitté består av tre externa ledamöter: högt ansedda personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas och som har en god förståelse av mål, arbetsuppgifter och styrning för ECB, Europeiska centralbankssystemet (ECBS), Eurosystemet och den europeiska banktillsynen. Kommittén består av ordförande Erkki Liikanen samt två ytterligare ledamöter: Virginia Canter och Pervenche Berès.

Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning

Byrån för efterlevnad och organisationsstyrning tillhandahåller vägledning och rådgivning för de anställda, höjer medvetenheten om etiska frågor och kontrollerar efterlevnaden av det etiska ramverket.

För att upprätthålla ECB:s etikkultur och stärka de anställdas förståelse för bakgrunden till de etiska reglerna håller byrån återkommande kurser för ECB:s anställda. På så sätt kan personalen lättare förstå och integrera ett etiskt ansvarstagande samt tänka, reagera och besluta på ett etiskt sätt.

Vad innebär etik för Eurosystemet och den europeiska banktillsynen?

Under senare år – och särskilt efter inrättandet av den europeiska banktillsynen – har allmänheten blivit alltmer medveten om etiska regler och frågor med koppling till organisationsstyrning. För att på lämpligt vis minska anseenderisker har ECB-rådet beslutat att allmänhetens ökade medvetenhet och granskning ska motsvaras av en lämplig gemensam etikkultur för hela organisationen i syfte att skydda integriteten för ECB, ECBS, Eurosystemet och den europeiska banktillsynen.

ECB-rådet har därför upprättat vissa etiska standarder för samtliga centralbanker i Eurosystemet och för den europeiska banktillsynen. Dessa regler ska framför allt förhindra missbruk av insiderinformation, hantering av intressekonflikter samt mottagande av gåvor och representation.

En särskild konferens för etik och efterlevnad, med chefer som arbetar med dessa frågor från Eurosystemet och den europeiska banktillsynen, bidrar med hjälp av praktisk erfarenhet till att ytterligare utveckla och harmonisera etik- och efterlevnadsstandarderna.

Alla sidor i detta avsnitt