Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Valutareserver och egna medel

Valutareserver

ECB:s valutareserver säkerställer att ECB har tillräckligt med likviditet för att utföra valutatransaktioner om det behövs. Valutareserverna upprättades från början för att överföra valutareserver från de nationella centralbankerna i euroområdet när tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen började den 1 januari 1999.

Målen för förvaltningen av ECB:s valutareserver är, i ordningsföljd efter betydelse: likviditet, säkerhet och avkastning.

ECB:s valutareservportfölj består av US-dollar, japanska yen, kinesiska renminbi (CNY), guld och särskilda dragningsrätter. Portföljens exakta sammansättning ändras över tiden och återspeglar förändringar i de investerade tillgångarnas marknadsvärde samt ECB:s valuta- och guldtransaktioner.

Reserverna i US-dollar, japanska yen och kinesiska renminbi (CNY) förvaltas aktivt av ECB och vissa nationella centralbanker i euroområdet som vill ta del i denna förvaltning. De agerar då som ombud för ECB. Nationella centralbanker kan välja att slå samman sin operativa verksamhet för förvaltningen av ECB:s valutareserver med andra nationella centralbanker. Varje nationell centralbank eller grupp av nationella centralbanker som samarbetar brukar förvalta en portfölj med US-dollar eller japanska yen för ECB:s räkning.

ECB säljer guld i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld och ”Joint Statement on Gold” (gemensamt uttalande om guld), se länk till pressmeddelande nedan. ECB har undertecknat dessa överenskommelser.

För att se de senaste siffrorna för de officiella reservtillgångarna går du till Template on international reserves and foreign currency liquidity.

För mer information om valutareserven, se Statistics on international reserves.

Rättsakter

ECB:s rättsakter om valutareserver, publicerade i Europeiska unionens officiella tidning, finns på EUR-Lex under ”Den rättsliga ramen för ECBS”.

Pressmeddelanden

Pressmeddelanden om ECB:s guldförsäljning och centralbankernas överenskommelse om guld finns på ECB:s webbplats under Media.

Extern länk

IMF:s riktlinjer för förvaltning av valutareserver (20 september 2001)

Egna medel

ECB:s portfölj för egna medel ger ECB intäkter som bidrar till finansieringen av sådana driftskostnader som inte härrör från tillsynsuppgifterna. Denna portfölj investeras i tillgångar i euro, inom de gränser som anges i dess ramverk för riskkontroll. I sin förvaltning av portföljen beaktar ECB även risker från klimatförändring.

Portföljen för egna medel investerar huvudsakligen:

  • ECB:s inbetalda kapital
  • belopp som avsatts i den allmänna reservfonden och avsättningar för finansiella risker

Storleken på portföljen för egna medel och finansiella resurser överensstämmer inte nödvändigtvis i storlek med summan av ECB:s inbetalda kapital främst beroende på återinvestering av intäkter, värdering av värdepapper till marknadspriser och specifika rörelser i den allmänna reservfonden samt avsättning för finansiella risker.

Uppgifter per den 31 december 2023 (miljarder EUR)

ECB:s portfölj för egna medel (marknadsvärde)

22,1

För närmare information, se ECB:s årsbokslut, som publiceras som en del av årsrapporten.

Riskhantering

Effektiv tilldelning och förvaltning av valutareserver främjar likviditeten som behövs för att uppfylla det politiska mandatet och samtidigt minimera kostnaderna för att hålla reserver. Riskhantering kan bidra till dessa mål genom att hantera och kontrollera exponeringen mot finansiell risk.

ECB är direkt ansvarig för att hantera de risker som portföljerna medför, även portföljerna för valutareserv och egna medel. Riskhantering innebär hantering och bevakning av de finansiella riskerna för ECB, antingen direkt eller också via Eurosystemets nationella centralbanker när de agerar som ombud för ECB. Dessa risker inkluderar marknads-, kredit- och likviditetsrisker och omfattar fyra viktiga ansvarsområden:

  • beslut om limiter för kredit- och marknadsrisker
  • efterlevnad
  • mätning och rapportering av riskexponering och resultat
  • strategisk allokering av tillgångar.

Den oberoende rapporteringen av risk och resultat är en av de viktigaste punkterna i ECB:s investeringsramverk. För att undvika potentiella intressekonflikter hanteras finansiella risker som uppkommer i portföljförvaltningen av direktoratet för riskhantering, som rapporterar direkt till direktionen.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Alla sidor i detta avsnitt