Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Externe reserves en eigen middelen

Externe reserves

Met behulp van haar externe reserves zorgt de ECB ervoor dat ze over voldoende liquiditeit beschikt om waar nodig valutamarkttransacties uit te voeren. Deze externe reserves zijn oorspronkelijk ontstaan toen de nationale centrale banken (NCB’s) van het eurogebied op 1 januari 1999, bij de start van de derde fase van de Economische en Monetaire Unie, externe reserves overdroegen.

De criteria bij het beheer van de externe reserves van de ECB zijn, in volgorde van belangrijkheid: liquiditeit, veiligheid en rendement.

De externe reserves van de ECB bestaan uit activa in Amerikaanse dollars, Japanse yen, Chinese renminbi (CNY), goud en speciale trekkingsrechten. Met de tijd verandert de samenstelling van de reserves door veranderingen in de marktwaarde van de belegde activa, en door deviezen- en goudtransacties van de ECB.

De activa in Amerikaanse dollars, Japanse yen en Chinese renminbi (CNY) worden actief beheerd door de ECB zelf en door geselecteerde, namens de ECB optredende NCB’s van het eurogebied die op dit terrein actief willen zijn. Deze NCB's kunnen ervoor kiezen hun beheeractiviteiten voor de ECB te bundelen met die van andere NCB's. Elke NCB of pool van NCB's beheert namens de ECB doorgaans één portefeuille in Amerikaanse dollars of Japanse yen.

De ECB verricht goudverkopen in overeenstemming met de goudovereenkomst tussen de centrale banken en de gemeenschappelijke verklaring over de goudvoorraad (zie de link naar de persberichten hieronder). De ECB heeft deze overeenkomsten ondertekend.

Meest recente cijfers over de officiële reserves: Template on international reserves and foreign currency liquidity

Nadere informatie over externe reserves: Statistics on international reserves

Rechtshandelingen over dit onderwerp

De in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerde rechtshandelingen van de ECB over externe reserves zijn beschikbaar op het ECB-gedeelte van EUR-Lex.

Persberichten over dit onderwerp

Persberichten over de goudverkopen van de ECB en over de gemeenschappelijke verklaring over de goudvoorraad zijn beschikbaar op de website van de ECB, onder Media.

Externe link

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 september 2001)

Eigen middelen

Met de eigenmiddelenportefeuille genereert de ECB inkomsten om de bedrijfskosten te financieren die geen verband houden met de uitvoering van haar toezichtstaken. De portefeuille omvat in euro's luidende activa en bij het beheer ervan gelden de limieten uit het risicobeheersingskader. De ECB houdt bij het beheer van haar eigenmiddelenportefeuille ook rekening met risico’s als gevolg van de klimaatverandering.

De eigenmiddelenportefeuille wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het beleggen van:

  • het gestorte kapitaal van de ECB
  • het algemeen reservefonds en de voorziening voor financiële risico's.

De omvang van de eigenmiddelenportefeuille komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de som van het gestorte kapitaal van de ECB, het algemeen reservefonds en de voorziening voor financiële risico’s, voornamelijk vanwege de herbelegging van inkomsten, de waardering van effecten tegen marktprijzen en specifieke verschuivingen in het algemeen reservefonds en de voorziening voor financiële risico’s.

Stand ultimo 2023 (EUR miljard)

Eigenmiddelenportefeuille van de ECB (marktwaarde)

22,1

Nadere informatie is te vinden in de Jaarstukken van de ECB, die worden gepubliceerd als onderdeel van het Jaarverslag.

Risicobeheer

Door de externe reserves doeltreffend toe te wijzen en te beheren wordt liquiditeit gegenereerd die nodig is om het beleid uit te voeren en worden de kosten van het aanhouden van reserves zo laag mogelijk gehouden. Risicobeheer kan daartoe bijdragen door de blootstelling aan financiële risico's te beheren en beheersen.

De ECB is verantwoordelijk voor het beheer van de risico's die zijn vervat in haar portefeuilles, waaronder de externereservesportefeuille en de eigenmiddelenportefeuille. Het beheren en bewaken van de financiële risico's die de ECB loopt - door eigen handelen of als gevolg van vertegenwoordiging van de ECB door NCB’s van het Eurosysteem - omvat het marktrisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico, en heeft betrekking op vier sleutelgebieden waarvoor ze verantwoordelijk is:

  • vaststellen van limieten voor het kredietrisico en marktrisico;
  • naleving;
  • meten en rapporteren van risicoblootstelling en resultaten;
  • strategische allocatie van activa.

De onafhankelijke verslaglegging over risico en resultaten is een essentieel kenmerk van het beleggingskader van de ECB. Om potentiële belangenconflicten te voorkomen, worden de bij het portefeuillebeheer gelopen financiële risico's beheerd door het directoraat Risicobeheer, dat rechtstreeks aan de directie rapporteert.

ZIE OOK

Meer over verwante onderwerpen

Alle pagina's in dit deel