Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Užsienio atsargos ir nuosavos lėšos

Užsienio atsargos

ECB užsienio atsargomis užtikrinama, kad prireikus ECB netrūktų likvidumo užsienio valiutos operacijoms atlikti. 1999 m. sausio 1 d. prasidėjus trečiajam ekonominės ir pinigų sąjungos etapui, šios užsienio atsargos iš pradžių buvo nustatytos pervedant užsienio atsargas iš euro zonos nacionalinių centrinių bankų.

Tikslai, kurių siekiama valdant ECB užsienio atsargas, išvardyti pagal svarbą, yra likvidumas, saugumas ir grąža.

ECB užsienio atsargų portfelį sudaro JAV doleriai, Japonijos jenos, Kinijos juaniai, auksas ir specialiosios skolinimosi teisės. Laikui bėgant atsargų struktūra keičiama atsižvelgiant į investuoto turto rinkos vertės pokyčius ir ECB užsienio valiutos ir aukso operacijas.

JAV dolerių, Japonijos jenų ir Kinijos juanių atsargas aktyviai valdo ECB ir šioje operacinėje veikloje dalyvauti norintys konkretūs euro zonos nacionaliniai centriniai bankai (NCB), veikiantys kaip ECB agentai. NCB gali nuspręsti vykdyti ECB užsienio atsargų valdymo operacinę veiklą kartu su kitais NCB. Kiekvienas nacionalinis centrinis bankas ar kelių NCB grupė, veikdami kaip ECB agentai, dažniausia valdo vieną JAV dolerių arba Japonijos jenų portfelį.

ECB parduoda auksą laikydamasis Centrinių bankų aukso sutarties ir Bendro pareiškimo dėl aukso nuostatų (žr. toliau pateiktą nuorodą į pranešimus spaudai). ECB yra šiuos susitarimus pasirašiusi šalis.

Naujausius duomenis apie užsienio atsargas rasite ECB interneto svetainės puslapyje Template on international reserves and foreign currency liquidity.

Daugiau informacijos apie tarptautines atsargas rasite ECB interneto svetainės puslapyje Statistics on international reserves.

Susiję teisės aktai

ECB teisės aktai dėl užsienio atsargų, publikuoti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, yra paskelbti portalo EUR-Lex skiltyje Teisinė sistema.

Susiję pranešimai spaudai

Pranešimai spaudai dėl ECB aukso pardavimo ir Bendras pareiškimas dėl aukso yra paskelbti ECB interneto svetainės dalyje Media.

Išorinė nuoroda

IMF guidelines for foreign exchange reserve management (TVF užsienio valiutos atsargų valdymo gairės), 2001 m. rugsėjo 20 d.

Nuosavos lėšos

Iš ECB nuosavų lėšų eurais portfelio uždirbamos pajamos padeda padengti tas ECB veiklos išlaidas, kurios yra nesusijusios su jam pavestų priežiūros uždavinių vykdymu. Šis portfelis investuojamas į eurais išreikštą turtą, atsižvelgiant į pagal rizikos kontrolės sistemą nustatytus apribojimus. Valdydamas savo nuosavų lėšų portfelį, ECB taip pat atsižvelgia į klimato kaitos keliamą riziką.

Per nuosavų lėšų portfelį daugiausia investuojama:

  • ECB apmokėtasis kapitalas;
  • į bendrąjį atsargų fondą pervestos sumos ir atidėjiniai finansinei rizikai dengti.

Nuosavų lėšų portfelio suma nebūtinai sutampa su ECB apmokėtojo kapitalo, bendrojo atsargų fondo ir atidėjinių finansinei rizikai suma, daugiausia dėl pajamų reinvestavimo, vertybinių popierių vertinimo rinkos kainomis ir specifinių bendrojo atsargų fondo bei atidėjinių finansinei rizikai pokyčių.

2023 m. pabaigoje (mlrd. eurų)

ECB nuosavų lėšų portfelis (rinkos vertė)

22,1

Daugiau informacijos pateikta ECB metinėse finansinėse ataskaitose, kurios yra skelbiamos kaip metų ataskaitos dalis.

Rizikos valdymas

Veiksmingai paskirstant ir valdant užsienio atsargas didinamas likvidumas, kurio reikia politikai įgyvendinti, ir kartu iki minimumo sumažinamos atsargų laikymo sąnaudos. Rizikos valdymas gali turėti teigiamos įtakos šių tikslų įgyvendinimui, nes atliekamas finansinės rizikos tikimybės valdymas ir kontrolė.

ECB yra tiesiogiai atsakingas už su jo portfeliu, įskaitant užsienio atsargų ir nuosavų lėšų portfelius, susijusios rizikos valdymą. Tiek tiesiogiai ECB, tiek ECB vardu veikiančių Eurosistemos NCB patirtos finansinės rizikos valdymas ir kontrolė apima rinkos, kredito ir likvidumo rizikas ir šias keturias pagrindines atsakomybės sritis:

  • kredito ir rinkos rizikų ribų nustatymą;
  • atitiktį;
  • rizikos tikimybės ir užduoties įvykdymo apskaičiavimą ir ataskaitų teikimą;
  • strateginį turto paskirstymą.

Nepriklausomas ataskaitų dėl rizikos ir užduoties įvykdymo teikimas yra pagrindinė investicijų sąrangos ypatybė. Siekiant išvengti galimų interesų konfliktų, su portfelio valdymo veikla susijusios finansinės rizikos valdymas patikėtas Rizikos valdymo direktoratui, kuris yra tiesiogiai atskaitingas vykdomajai valdybai.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai