Menu

Sugadinti banknotai

Kad eurų banknotais būtų galima pasitikėti, jie turi būti tikri ir matomos bei juntamos geros kokybės. Todėl nacionaliniai centriniai bankai tikrina visus eurų banknotus, kad į apyvartą patektų tik tikri ir nesugadinti ar nesutepti banknotai.

Nacionaliniai centriniai bankai gautus banknotus patikrina visiškai automatizuotais banknotų apdorojimo įrenginiais, kurie banknotus išrūšiuoja ir atgal į apyvartą paleidžia tik kokybiškus. 2019 m. nacionaliniai centriniai bankai kaip netinkamus apyvartai atmetė apie 5,1 mlrd. banknotų ir pakeitė juos tinkamais. Sutepti ar sugadinti banknotai sunaikinami.

Sugadintus (pvz., apdegusius, suplyšusius ar kitaip pažeistus) ir tam tikrus kriterijus atitinkančius eurų banknotus keičia euro zonos nacionaliniai centriniai bankai. Pavyzdžiui, bet kuris nacionalinis centrinis bankas pakeis perplėštą eurų banknotą, jeigu didesnioji jo dalis išliko arba jeigu galima įrodyti, kad trūkstama (didesnioji) banknoto dalis buvo sunaikinta. Tyčia pažeisti ar sugadinti eurų banknotai į naujus nekeičiami.

Sugadinti banknotai į naujus dažniausiai keičiami nemokamai, tačiau už banknotų, sugadintų naudojantis apsaugos nuo vagysčių įranga, keitimą imamas mokestis.

Daugiau apie tai:

  1. 2013 m. balandžio 19 d. ECB sprendimas dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/10), OL L 118, 2013 4 30, p. 37.
  2. 2019 m. balandžio 4 d. ECB Sprendimas (ES) 2019/669, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2013/10 dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (ECB/2019/9), OL L 113, 2019 4 29, p. 6.
    1. Sprendimas ECB/2013/10. Europos Sąjungos leidinių biuro parengta neoficiali konsoliduota redakcija, 2019 m. gegužės 19 d.
  3. 2013 m. balandžio 19 d. ECB gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (ECB/2013/11), OL L 118, 2013 4 30, p. 43.

Savo šalies nacionalinio centrinio banko pašto adreso ieškokite jo interneto svetainėje.