Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Dažnai užduodami klausimai

Įvadas

Kur galima rasti ECB teisės aktus?

Pagrindinė vieta, kurioje galima rasti visus ECB teisės aktus, yra ECB skiltis portale EUR-Lex. Į ją galima patekti per tiesiogines nuorodas iš ECB interneto svetainės ir ECB bankų priežiūrai skirtos interneto svetainės arba per nuorodą Naršyti > ES institucijos EUR-Lex svetainėje. ECB teisės aktus taip pat rasite naudodami įprastines EUR-Lex paieškos funkcijas.

Ką apima ECB skiltis portale EUR-Lex?

Šioje duomenų bazėje yra visi nuo 1998 m. paskelbti ECB teisės aktai ir visi 1994–1997 m. paskelbti Europos pinigų instituto teisės aktai, taip pat visos su ECB patariamąja funkcija susijusios ES ir nacionalinės nuomonės bei laiškai, susitarimo memorandumai, susitarimai ir visi kiti ECB teisiniai dokumentai. Joje taip pat yra visi ECB aktualūs teismų sprendimai.

Kokia ECB skilties portale EUR-Lex struktūra?

ECB skilties portale EUR-Lex nukreipimo puslapyje (angl. „landing page“) yra:

  1. funkcija „Naršyti pagal temas“;
  2. trys paieškos tipai: „Sparčioji paieška ECB dokumentuose“, „Išplėstinė paieška“ ir „Dokumento paieška“ bei „Teismo bylos paieška“;
  3. funkcija „Vizualioji navigacija“: čia pateikiama ECB teisės aktų statistika ir tiesioginė prieiga prie iš anksto sudarytų dokumentų rinkinių;
  4. funkcija „Neseniai paskelbta“: čia galima rasti naujausius paskelbtus ECB teisės aktus;
  5. portalas „Bankų priežiūra“: čia suteikiama prieiga prie visų bankų priežiūros srities ECB teisės aktų ir teismų sprendimų.

Naršyti pagal temas

Kaip veikia funkcija „Naršyti pagal temas“?

Visi ECB teisės aktai yra suskirstyti pagal temas. Juos galima rasti naršant temų sąraše. Norėdami rasti visus tam tikros temos teisės aktus, pasirinkite temą, o tada susiaurinkite paiešką pasirinkdami aktualią potemę. Paspaudus pliuso ženklą išsikleidžia pasirinktos temos potemių sąrašas, o paspaudus prie temos esantį didinamojo stiklo simbolį atsidaro paieškos rezultatų langas, kuriame pateikti visi tos temos teisės aktai.

Kaip rasti visus teisės aktus, priimtus pagal Pinigų politikos priemonių sistemos bendrąją sistemą?

„Naršyti pagal temas“ sąraše iš pradžių spauskite „Pinigų politika ir operacijos“, tada – „Pinigų politikos priemonės“. Išsiskleis potemių sąrašas, jame rasite „Bendroji sistema“. Paspaudus didinamojo stiklo simbolį prie „Bendroji sistema“ atsidarys visų šios potemės ECB teisės aktų sąrašas. Jame galima konkretinti savo paiešką.

Sparčioji paieška ECB dokumentuose

Kaip veikia funkcija „Sparčioji paieška“?

Funkcija „Sparčioji paieška ECB dokumentuose“ pritaikyta paieškai pagal raktažodžius, o paieškos rezultatai apima tik dokumentus iš ECB posričio (kitaip nei bendra EUR-Lex sparčioji paieška, kai ieškoma visame portale EUR-Lex). Šios ECB posričio sparčiosios paieškos rezultatai apima visų rūšių ECB dokumentus, įskaitant ECB aktualių teismo bylų dokumentus. Sparčiosios paieškos privalumas – ieškoma ir pagal dokumentų metaduomenis, todėl gaunami išsamesni paieškos rezultatai.

Kaip rasti visas ECB nuomones apie kurios nors konkrečios valstybės narės nacionalinės teisės akto projektą?

„Sparčiosios paieškos ECB dokumentuose“ laukelyje įrašykite norimos šalies pavadinimą. Paieškos rezultatų sąraše galite patikslinti savo užklausą skiltyje „Pagal teisės aktų rūšis“ (ekrano kairėje) paspausdami „Nuomonė apie nacionalinio teisės akto projektą“.

Išplėstinė paieška

Kaip veikia funkcija „Išplėstinė paieška“?

Kaip ir naudojantis funkcija „Sparčioji paieška ECB dokumentuose“, naudojantis „Išplėstine paieška“ paieškos rezultatai apima tik dokumentus iš ECB posričio portale EUR-Lex. Tačiau vykdydami išplėstinę paiešką galite labiau sukonkretinti savo užklausą pagal norimus kriterijus, pavyzdžiui, datą, dokumento rūšį ir autorių, be to, galima derinti kelis pasirinktus variantus. Priešingai nei sparčioji paieška, išplėstinė paieška neapima paieškos pagal dokumentų metaduomenis.

Ieškant teisiškai privalomų ECB aktų kuriuo nors klausimu paieškos rezultatuose pateikiama daug ECB nuomonių. Ką daryti, kad rezultatų sąraše nuomonės nebūtų rodomos?

Spauskite „Išplėstinė paieška“. Lauke „Dokumento nuoroda“ spauskite „+“ ir išsiskleidusiame sąraše pasirinkite tik jums reikalingas teisės aktų rūšis. Jeigu ieškote teisiškai privalomų aktų, pasirinkite reglamentą, abiejų rūšių sprendimus (DEC ir DEC_ENTSCHEID) bei gaires.

Dokumento paieška

Kaip veikia funkcija „Dokumento paieška“?

Naudodamiesi funkcija „Dokumento paieška“ galite greitai rasti konkretų teisės aktą suvesdami dokumento numerį. Paieškos rezultatai apima tik ECB teisės aktus ir priemones, su konsultacine funkcija susijusius laiškus, susitarimo memorandumus ir sutartis. Naudojantis sparčiosios ir išplėstinės paieškos funkcijomis, paieška būtų vykdoma visų rūšių dokumentuose (įskaitant ir ECB aktualių teismo bylų dokumentus).

Čia taip pat galite ieškoti konkrečiais metais priimtų arba konkrečios rūšies teisės aktų, arba teisės aktų pagal abu šiuos kriterijus (pvz., visų 2019 m. priimtų ECB gairių).

Kaip rasti visas ECB nuomones apie ES teisės aktų projektus?

Išskleidžiamajame ECB teisės aktų rūšių sąraše, esančiame lange „Dokumento paieška“, pasirinkite „Nuomonė“. Puslapyje, kuriame pateikti paieškos rezultatai, kairėje pusėje esančiame sąraše „Pagal teisės aktų rūšis“ pasirinkite „Nuomonė“. Tokiu būdu iš sąrašo bus pašalintos nuomonės dėl nacionalinės teisės aktų projektų ir susiję klaidų ištaisymai.

Teismo bylos paieška

Kaip veikia funkcija „Teismo bylos paieška“?

Naudodamiesi šia funkcija galite greitai surasti konkretų teismo dokumentą įrašydami teismo bylos numerį. Kitaip nei sparčiosios ir išplėstinės paieškų atveju, kai ieškoma visų rūšių ECB dokumentuose, teismo bylos paieškos rezultatai apima tik ECB aktualių teismo bylų dokumentus. Čia rasite ECB aktualiose teismo bylose priimtus sprendimus ir nutartis. Tai apima visas teismo bylas, kuriose ECB yra viena iš šalių, ir kitas teismo bylas, portalo EUR-Lex teismo praktikos rodyklėje priskirtas prie grupės „Ekonominė ir pinigų politika“, arba kuriose cituojami teisės aktai, aktualūs vykdant ECB bankų priežiūros uždavinius.

Taip pat galite ieškoti tam tikrų metų teismo bylų, o jei visus laukelius paliksite tuščius ir paspausite didinamojo stiklo simbolį, gausite visų ECB aktualių teismo bylų sąrašą.

Vizualioji navigacija

Kaip veikia funkcija „Vizualioji navigacija“?

Paspaudus „Vizualioji navigacija“ meniu kairėje ekrano pusėje arba bet kurią nukreipimo puslapyje esančią diagramą atsidaro vizualinės navigacijos puslapis. Čia galite susipažinti su ECB teisės aktų statistika naršydami pagal teisės aktų metus, temas ir rūšis. Paspaudus diagramų stulpelius atsidaro visų konkrečiame stulpelyje nurodytos temos teisės aktų sąrašas. Šie sąrašai apima tik pagrindinius teisės aktus (neįskaitant pakeitimų ir klaidų ištaisymų).

Neseniai paskelbta

Kaip naudotis dalimi „Neseniai paskelbta“?

Šioje dalyje pateikti portale EUR-Lex paskelbti naujausi ECB teisės aktai. Jei norite pamatyti visų ECB teisės aktų, paskelbtų portale EUR-Lex, sąrašą, naudokitės funkcija „Sparčioji paieška ECB dokumentuose“ nieko neįrašydami į paieškos laukelį ir paspausdami „Rūšiuoti pagal dokumento datą“. Tai paieškos rezultatus išdėlios pradedant nuo naujausio.

Ar dalyje „Neseniai paskelbta“ pateikti tik ECB teisės aktai?

Taip, ECB skilties dalyje „Neseniai paskelbta“ pateikti tik ECB paskelbti teisės aktai, išskyrus visus su teismo bylomis susijusius dokumentus.

Veiksminga ECB dokumentų paieška portale EUR-Lex

Kaip rasti daugiau informacijos apie kokį nors dokumentą portale EUR-Lex?

Portale EUR-Lex atsidarius bet kurį dokumentą kairėje pusėje yra kortelė „Informacija apie dokumentą“. Ją paspaudus atsidaro dokumento informacijos puslapis, kuriame pateikta visa su dokumentu susijusi informacija ir metaduomenys, įskaitant aktualias datas, klasifikacijas ir susijusius dokumentus (pvz., pakeitimus ir konsoliduotas versijas).

Kuo skiriasi galimos paieškos funkcijos?

Ieškoma skirtinguose posričiuose, be to, skirtingoms paieškoms funkcijoms priskirtas skirtingas turinys. Sparčioji paieška ECB dokumentuose vykdoma pagal raktažodžius ir vyksta visoje ECB skiltyje. Išplėstinė paieška taip pat vykdoma visoje ECB skiltyje, tačiau yra daugiau galimybių patikslinti užklausą: pavyzdžiui, galima ieškoti tik galiojančių teisės aktų arba neįtraukiant klaidų ištaisymų. Susiaurintos paieškos laukai (Dokumento paieška, Teismo bylos paieška) sukurti siekiant palengvinti konkretaus dokumento ar bylos paiešką. ECB skiltyje ieškoma tik teisės aktų ar teismo bylų.

Kaip ieškoti teisės aktų konsoliduotų redakcijų?

Iš paieškos rezultatų sąrašo atsidarykite pagrindinį teisės aktą (ne pakeitimo ar klaidų ištaisymo dokumentą) ir spustelkite datą šalia užrašo „Dabartinė konsoliduota redakcija“. Paspaudus „Rodyti visas versijas“ atsidarys visos konsoliduotos redakcijos, apimančios anksčiau padarytus pakeitimus.

Konsoliduotos redakcijos parengiamos šiek tiek vėliau, todėl gali būti, kad kokio nors dokumento konsoliduota redakcija, apimanti naujausius pakeitimus, dar neparengta.

Kaip rasti visus konkretaus teisės akto pakeitimus?

Dalyje „Dokumento paieška“ suveskite teisės akto numerį. Iš paieškos rezultatų sąrašo atsidarykite reikiamą teisės aktą ir dokumento lango kairėje paspauskite „Informacija apie dokumentą“. Čia rasite visą informaciją apie teisės akto pakeitimus.

Visų iš dalies keičiančių teisės aktų sąrašą su nuorodomis į teisės aktus taip pat rasite „Dabartinės konsoliduotos redakcijos“ pirmame puslapyje.

Ar įmanoma vykdyti teksto paiešką dokumentų PDF versijose?

Ne, šiuo metu portale EUR-Lex neįmanoma vykdyti teksto paieškos dokumentų PDF versijose.

Ar galiu pamatyti techninius darbo dokumentus, patenkančius į kai kurių nuomonių dėl ES teisės aktų projektų dokumentų rinkinius?

Taip, jei ES nuomonės dokumentų rinkinys apima ir techninius darbo dokumentus, galite juos pamatyti paspaudę DOC versiją anglų kalba (žr. „Kalbos, formatai ir nuorodos į OL“).

Ar paieškos rezultatai apima tik rezultatus užklausos kalba, ar paieška vykdoma ir visomis kalbomis?

Paieškos rezultatai apima tik rezultatus užklausos kalba.

Ar matysiu daugiau informacijos, jeigu susikursiu paskyrą?

Ne, visi portale EUR-Lex esantys teisės aktai yra prienami visiems naudotojams, nepriklausomai nuo to, ar jie turi paskyrą, ar ne. Todėl paskyros turėjimas nesuteikia prieigos prie daugiau informacijos, tačiau suteikia galimybę naudotis pažangesnėmis funkcijomis (pvz., išsisaugoti paieškos rezultatus). Registravimosi puslapyje rasite daugiau informacijos apie paskyros portale EUR-Lex susikūrimą.

Kita informacija apie EUR-Lex

Kur galiu sužinoti daugiau apie portalą EUR-Lex?

Jei ieškote daugiau bendros informacijos apie portalą EUR-Lex, pasinaudokite šiais šaltiniais:

Turiu dar klausimų apie ECB skiltį portale EUR-Lex. Į ką galėčiau kreiptis?

Jei kyla klausimų apie ECB teisės aktus, paskelbtus ECB skiltyje portale EUR-Lex, susisiekite su ECB el. pašto adresu DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Visi šios dalies puslapiai