European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Aplinka, sveikata ir sauga

ECB siekia skatinti gerą aplinkos apsaugos vadybą ir sumažinti riziką eurų banknotus gaminančių darbuotojų ir kitų žmonių sveikatai bei saugai.

Siekdami užtikrinti, kad gaminant eurų banknotus ir jų gamybai naudojamas pagrindines žaliavas būtų laikomasi aukštų sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos standartų, sukūrėme dvi tarptautiniais standartais grindžiamas sistemas.

Aplinkos apsaugos vadybos sistema

ECB yra aplinką tausojanti institucija, todėl gaminant ir tiekiant eurų banknotus siekiama itin apdairiai naudoti gamtos išteklius, saugoti aplinkos kokybę ir žmonių sveikatą.

Kad eurų banknotų ir jų pagrindinių žaliavų gamybos poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis, įdiegta aplinkos apsaugos vadybos sistema, kuria užtikrinama, kad visos gamybos procesuose dalyvaujančios įmonės visiškai atitiktų tarptautinį standartą ISO 14001 („Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“).

Pagrindiniai uždaviniai

  • stebėti eurų banknotų ir jų pagrindinių žaliavų gamintojų atitiktį standartui ISO 14001;
  • stebėti eurų banknotų ir jų pagrindinių žaliavų gamybos poveikį aplinkai;
  • skatinti iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti eurų banknotų gamybos poveikį aplinkai, pvz., gaminant banknotų popierių vis dažniau naudoti ekologišką medvilnę;
  • reaguoti į visus gamybos pramonės atstovų ar visuomenės keliamus su aplinka susijusius klausimus.

Sveikatos ir saugos vadybos sistema

Nepriklausomų vertintojų atliktų tyrimų rezultatai patvirtina, kad eurų banknotai yra saugūs – jie atitinka visus ES reglamentuose nustatytus reikalavimus dėl eurų banknotuose esančių įvairių cheminių medžiagų. Nustatyta, kad visų eurų banknotuose rastų medžiagų koncentracija yra gerokai mažesnė už Europos Sąjungos reglamentuose nustatytas neviršytinas normas.

Prieš išleidžiant eurų banknotus į apyvartą 2002 m., jie buvo tikrinami, siekiant užtikrinti, kad nekiltų rizika apsinuodyti banknotą netyčia prarijus ar palietus ir kad banknotai negalėtų pakenkti genetinei medžiagai.

Ant banknotų kartais randama įprastinių bakterijų, patenkančių ant jų, pavyzdžiui, iš maisto prekybos vietų. Tačiau tų bakterijų koncentracija tokia nedidelė, kad jos negalėtų sukelti net lengvų simptomų. Toks pat bakterijų kiekis pasitaiko ir ant plastikinių kreditinių kortelių.

Kartais į Eurosistemą kreipiamasi susirūpinus dėl įvairių medžiagų. Iki šiol pasitaikiusiais atvejais medžiagų koncentracija arba būdavo tokia nedidelė, kad nekeldavo jokio pavojaus sveikatai, arba ta medžiaga išvis nebūdavo randama.

Kad kasdien banknotus naudojančių žmonių ir banknotus gaminančių darbuotojų saugai nekiltų grėsmė, įdiegta sveikatos ir saugos vadybos sistema, kuria užtikrinama, kad eurų banknotų ir jų pagrindinių žaliavų gamybos procesai atitiktų Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemų standartą (OHSAS 18001).

Pagrindiniai uždaviniai

  • stebėti eurų banknotų ir jų pagrindinių žaliavų gamintojų atitiktį standartui OHSAS 18001;
  • užtikrinti, kad naujų eurų banknotų gamybai naudojamų žalingų cheminių medžiagų koncentracija visada būtų mažesnė už nustatytą normą;
  • reaguoti į bet kokią naują riziką eurų banknotus gaminančių darbuotojų ir banknotus naudojančių žmonių sveikatai ir saugai.

Teisinis pagrindas

Nėra jokio konkretaus teisės akto, kuriuo būtų reglamentuojama banknotų gamybai naudojamų cheminių medžiagų koncentracija. Todėl, vykdant eurų banknotų gamybai naudojamų žalingų cheminių medžiagų koncentracijos stebėseną, vadovaujamasi teisės aktais dėl kitų produktų, turinčių tiesioginį sąlytį su žmogaus oda, pvz., ES direktyva dėl žaislų saugos (Direktyva 2009/48/EB) ir ES reglamentu dėl kosmetikos gaminių (Reglamentu (EB) Nr. 1223/2009).

Poveikio aplinkai vertinimas

Kai į apyvartą buvo išleisti eurų banknotai, ECB atliko jų poveikio aplinkai vertinimą, siekdamas nustatyti, ar šiuo požiūriu būtų galima banknotus ar susijusius procesus patobulinti.

Tyrimas buvo atliktas vadovaujantis tarptautiniu standartu ISO 14040 ff. ir apėmė visą banknotų gyvavimo ciklą – nuo naudojamų žaliavų gamybos, banknotų spausdinimo, saugojimo, cirkuliavimo apyvartoje ir rūšiavimo iki apdorojimo išėmus iš apyvartos.

Vertinimas buvo pagrįstas duomenimis, gautais iš eurų banknotų tiekimo grandinėje dalyvaujančių tiekėjų, konkrečiais duomenimis apie naudotas žaliavas ir informacija apie standartinius procesus, tokius kaip elektros gamyba arba transportas, daugiausia paimtus iš duomenų bazės „Ecoinvent 2000“. Buvo vertinama eurų banknotų gamyba 2003 m. – tais metais pagaminta apytikriai trys milijardai banknotų (visų nominalų), o jų bendras svoris siekė apie 2 500 tonų.

Kadangi eurų banknotai naudojami kasdien, jų poveikis aplinkai palygintas su kitos kasdienės veiklos poveikiu. Vertinimo rezultatai parodė, kad 2003 m. pagamintų trijų milijardų eurų banknotų poveikis aplinkai yra toks pat, kaip poveikis, daromas kiekvienam Europos piliečiui nuvažiuojant automobiliu vieną kilometrą arba 12 valandų palikus degti 60W elektros lemputę.

Visi šios dalies puslapiai