Miljø, sundhed og sikkerhed

ECB søger at fremme god miljøledelse og minimere de sundheds- og sikkerhedsrisici, som fremstillingen af eurosedler udgør for offentligheden og de involverede i produktionen af eurosedlerne.

For at sikre at der fastholdes en høj standard, for så vidt angår de sundheds-, sikkerheds- og miljømæssige forhold under produktionen af eurosedlerne og de vigtigste råmaterialer til sedlerne, har vi udviklet to systemer baseret på internationale standarder.

Miljøledelsessystemet

ECB er en miljøbevidst institution og bestræber sig som sådan på at udnytte naturressourcerne med omtanke, således at miljøet bevares, og ingen, der deltager i fremstillingen og distributionen af eurosedler, udsættes for en helbredsrisiko.

Miljøledelsessystemet sikrer, at de vigtigste råmaterialer til produktionen samt selve produktionen af eurosedlerne påvirker miljøet mindst muligt ved at opstille krav om, at alle virksomheder, der er involveret i produktionsprocessen, overholder den internationale standard ISO 14001 (Miljøledelsessystemer – Krav og vejledning).

Vigtigste funktioner:

  • at overvåge, om både de vigtigste råmaterialer til produktionen af eurosedler og seddelproducenterne overholder ISO4001
  • at overvåge den miljøpåvirkning, som skyldes de vigtigste råmaterialer til produktionen af eurosedler og seddelproduktionen
  • at fremme tiltag til at reducere miljøpåvirkningen af produktionen af eurosedlerne, fx ved gradvist at øge brugen af bæredygtig bomuld til seddelpapiret
  • at være opmærksom på eventuelle nye miljømæssige bekymringer, som opstår inden for branchen eller i den offentlige opinion.
Sundheds- og sikkerhedsledelsessystemet

Eurosedler er sikre. Uafhængige testresultater bekræfter, at de overholder relevante EU-forordninger, som gælder for en bred vifte af kemiske stoffer. Alle stoffer, der findes i eurosedlerne, findes i koncentrationer, der ligger langt under det tilladte.

Det er sundheds- og sikkerhedsledelsessystemets opgave at beskytte dem, der bruger eurosedler i deres dagligdag, samt de arbejdere, der er involveret i produktionen af sedlerne. Det sker ved at sikre, at produktionen af eurosedlerne og de vigtigste råmaterialer, som anvendes til sedlerne, er i overensstemmelse med standarden for arbejdsmiljøledelsessystemer (OHSAS 18001).

Vigtigste funktioner:

  • at overvåge, at producenterne overholder OHSAS 18001 i produktionen af eurosedlerne og de vigtigste råmaterialer, som anvendes til sedlerne
  • at være garant for, at mængden af skadelige stoffer i nye eurosedler holder sig under de tilladte værdier
  • at være opmærksom på nye arbejdsmiljørisici for dem, der producerer og anvender eurosedler.

Retsgrundlag

Der findes ingen specifik lovgivning om pengesedlers indhold af kemiske stoffer. For at overvåge tilstedeværelsen af skadelige kemikalier i eurosedler, som kommer i direkte berøring med huden, er det derfor lovgivning om andre produkter, der er brugt som reference, fx EU's direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj og EU's forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter.

Livscyklusvurdering

Da eurosedlerne blev indført, undersøgte ECB deres miljøpåvirkning. Det blev også undersøgt, om produktet eller processerne kunne forbedres på dette område.

Undersøgelsen fulgte den internationale standard ISO 14040 ff og dækkede hele pengesedlernes livscyklus fra fremstilling af råmaterialer, trykning af sedler, opbevaring og cirkulation, herunder sortering af brugte sedler til bortskaffelse efter endt levetid.

Vurderingen tog højde for procesdata, der var indsamlet fra alle leverandører i eurosedlernes forsyningskæde, særlige data om de anvendte råmaterialer samt litteraturdata om standardprocesser, som fx elproduktion eller transport (hovedparten fra Ecoinvent 2000-databasen). Vurderingen var baseret på produktionen af eurosedler i 2003, dvs. omkring 3 mia. sedler i alle seddelstørrelser med en samlet vægt på ca. 2.500 ton.

Da eurosedler er beregnet til at blive brugt dagligt, blev deres miljøpåvirkning sammenlignet med den effekt, som andre hverdagsaktiviteter har. Vurderingen konkluderede, at den samlede miljøpåvirkning af de 3 mia. eurosedler, som blev produceret i 2003, ville svare til, at alle EU-borgere kørte én kilometer i bil eller lod en 60 W pære brænde i 12 timer.