SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Etik – at arbejde med integritet

ECB lægger stor vægt på at fremme integritet, god virksomhedsledelse og de højeste etiske standarder.

Etik får os til at træffe de rigtige valg, selv når vi er udfordrede eller under pres. Etik er grundlaget for offentlighedens tillid og i sidste ende for ECB's troværdighed.

Christine Lagarde

Vores højtstående embedsmænd og øvrige ansatte skal udføre deres pligter upartisk og med integritet samt handle på en måde, der er passende for ECB's status som EU-institution.

Hvad betyder etik i ECB?

I ECB styres vores adfærd af etiske principper og regler, som er fastsat i det etiske grundlag for alle medarbejdere og i adfærdskodeksen for højtstående embedsmænd.

Interessekonflikter

Den rette håndtering af interessekonflikter er nok det vigtigste princip for etisk adfærd. Den er direkte knyttet til vores værdi integritet og understøtter mange andre dele af vores etiske regler. Disse regler indeholder principper og standarder for adfærd, således at situationer, der fører til – eller kan opfattes, som om de vil føre til – interessekonflikter, forhindres. Alle højtstående embedsmænd og øvrige ansatte i ECB skal udføre deres arbejdsopgaver upartisk og objektivt.

Gaver og repræsentation

For at undgå situationer, der kan give anledning til blot en antydning af en interessekonflikt, er det generelt ikke tilladt for de ansatte at acceptere nogen form for fordele i forbindelse med deres ansættelse i ECB. Denne regel er især relevant for medarbejdere, der har kontakt til den private sektor, banker under tilsyn eller nuværende eller potentielle leverandører. Det er en begrænsning, der gælder for alle former for fordele, herunder gaver og repræsentation.

Højtstående embedsmænd skal samtidig respektere principperne om uafhængighed og upartiskhed og undgå interessekonflikter i forbindelse med accept af fordele. Som følge af deres fremtrædende rolle og funktion er det dog tilladt for dem at acceptere bestemte former for repræsentation og gaver af lav værdi.

Eksterne aktiviteter

Medarbejderne skal anmode om tilladelse, inden de begynder på en ekstern aktivitet af beskæftigelsesmæssig art, eller som går ud over det, der med rimelighed kan anses for at være en fritidsaktivitet. Dette sker for at sikre, at den pågældende aktivitet ikke skaber en interessekonflikt.

Hvert år indberetter de højtstående embedsmænd aktiviteter, som de har udført i embeds medfør eller som privatperson, i forbindelse med deres interesseerklæringer.

Efter udtrædelse af ECB's tjeneste

Højtstående embedsmænd og medarbejdere, der udtræder af ECB's tjeneste, kan have en afkølingsperiode. De kan – alt efter hvilken stilling de har haft i ECB – blive pålagt at afstå fra at udøve ny erhvervsmæssig beskæftigelse i en nærmere angivet periode for at undgå "svingdørsproblemer". Sådanne begrænsninger gælder især for medlemmer af ledelsen og medarbejdere, der arbejder med banktilsyn, som kan have en afkølingsperiode på op til to år.

Ud over denne foranstaltning er de højtstående embedsmænd og medarbejderne fortsat bundet af deres tavshedspligt, når de ikke længere arbejder for ECB. De må ikke afsløre ikke-offentlige oplysninger, som de er kommet i besiddelse af under udøvelsen af deres hverv. Højtstående embedsmænd og medarbejdere er i et nærmere defineret tidsrum, efter at de har forladt ECB, underlagt compliancekontrol af deres private finansielle transaktioner.

Indkøb

Medarbejderne skal gennemføre udbudsprocedurer i overensstemmelse med specifikke regler og bestemmelser og forblive objektive, neutrale, gennemsigtige og retfærdige. Det forventes også, at de undgår og indberetter interessekonflikter. Med dette for øje skal medarbejdere, der er involveret i udbudsprocedurer, udfylde en godkendelsesformular for at bekræfte, at de har forstået reglerne vedrørende interessekonflikter, og at de ikke befinder sig i en interessekonflikt i forhold til potentielle budgivere.

Ansættelse

Vores ansættelsesprocedurer omfatter en vurdering af interessekonflikter i forhold til ansøgernes tidligere job og deres personlige forbindelser til nuværende ansatte i ECB.

Kontakt til tredjeparter

Medarbejdere og højtstående embedsmænd skal være forsigtige med og åbne om, hvem de mødes med, hvornår de mødes, og hvad de udtaler. Højtstående embedsmænd og medarbejdere forventes at følge retningslinjer og særlige husregler i relation til taler/foredrag og deltagelse i møder.

Mødekalenderne for medlemmerne af ECB's styrelsesråd, direktion og tilsynsråd offentliggøres regelmæssigt af gennemsigtigheds- og ansvarlighedshensyn.

Mødekalenderne for de øvrige medlemmer af Styrelsesrådet og Tilsynsrådet findes på de respektive nationale centralbankers eller nationale tilsynsmyndigheders websteder.

Private finansielle aktiviteter

Det er udtrykkeligt forbudt for medarbejdere og højtstående embedsmænd at benytte sig af intern viden til at foretage private finansielle transaktioner eller til at anbefale eller fraråde sådanne transaktioner. ECB har indført strenge, detaljerede regler for private finansielle transaktioner. Reglerne omfatter retningslinjer for at opgive kontooplysninger og for at indberette og tillade finansielle transaktioner. Overholdelsen af disse regler overvåges strengt.

Højtstående embedsmænd er underlagt skærpede restriktioner for private finansielle transaktioner med begrænsning af de aktivtyper, de må investere i. Reglerne bestemmer også, at alle aktiver skal holdes i minimun et år, samt indeholder yderligere krav om gennemsigtighed i transaktioner.

Ethics Network of Multilateral Organizations (ENMO)

Vi er medlem af det etiske netværk af multilaterale organisationer Ethics Network of Multilateral Organizations (ENMO). Vores mål er at holde os ajour med udviklingen inden for etik og god virksomhedsledelse.

Få mere at vide om ENMO

Etik integreres på alle niveauer

Det er de enkelte højtstående embedsmænd og medarbejderes personlige ansvar at overholde de etiske regler. Disse regler skal understøttes af velfungerende overvågnings- og rapporteringsmekanismer og -procedurer med henblik på en fyldestgørende og konsekvent gennemførelse.

Derfor skal højtstående embedsmænd udfylde følgende: 

  • erklæringer om overholdelse af adfærdskodeksen
  • interesseerklæringer, som omfatter oplysninger om erhvervsaktiviteter, private aktiviteter og finansielle interesser
  • fra 2024 et nyt tillæg til interesseerklæringerne med en liste over alle private finansielle transaktioner foretaget i det seneste kalenderår.

Erklæringer, som vedrører ECB og ECB Banktilsyn

For yderligere at styrke de etiske regler er der indført en forbedret whistleblowingordning, som giver medarbejderne mulighed for at indberette overtrædelser anonymt.

Følgende to organer spiller en vigtig rolle i at sikre, at de etiske regler bliver fulgt:

Den Etiske Komité

En særlig etisk komité rådgiver og vejleder ECB's højtstående embedsmænd og sikrer, at gennemførelsen bliver fyldestgørende og konsekvent.

Den Etiske Komité består af tre eksterne medlemmer, som er personer med et godt omdømme, hvis uafhængighed er uomtvistelig, og som har en god forståelse for ECB's, Det Europæiske System af Centralbankers (ESCB), Eurosystemets og det europæiske banktilsyns mål, opgaver og ledelse. Erkki Liikanen er formand for Komitéen, der har yderligere to medlemmer: Virginia Canter og Pervenche Berès.

Kontoret for Compliance og Governance

Kontoret for Compliance og Governance vejleder og rådgiver medarbejderne, øger opmærksomheden om etiske spørgsmål og overvåger, at det etiske grundlag efterleves.

For at bevare ECB's etiske kultur og fremme de ansattes forståelse af ræsonnementet bag de etiske regler gennemfører kontoret regelmæssigt uddannelseskurser for ECB's medarbejdere. Dette bidrager til, at medarbejderne forstår og lever op til deres etiske forpligtelser, samt at de tænker, reagerer og træffer beslutninger på et etisk grundlag.

Hvad betyder etik for Eurosystemet og det europæiske banktilsyn?

De senere år – og især efter etableringen af det europæiske banktilsyn – er offentligheden blevet mere opmærksom på etiske regler og spørgsmål i tilknytning til god virksomhedsledelse. For at mindske omdømmerisici i denne forbindelse besluttede Styrelsesrådet, at den øgede offentlige opmærksomhed og kontrol bør afspejles i en passende og fælles etisk virksomhedskultur, der tager sigte på at beskytte ECB's, ESCB's, Eurosystemets og det europæiske banktilsyns integritet.

Styrelsesrådet har derfor indført bestemte etiske standarder for alle centralbanker i Eurosystemet og for det europæiske banktilsyn. Disse regler skal bl.a. forhindre misbrug af intern viden, men vedrører også håndteringen af interessekonflikter og accept af gaver og gæstfrihed.

En etik- og compliancekomité, der består af ledende medarbejdere inden for compliance og etik i Eurosystemet og det europæiske banktilsyn, bidrager – på grundlag af deres praktiske erfaringer – til yderligere at forbedre og harmonisere standarderne for etik og compliance.

Alle sider i dette afsnit