Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Професионална етика в ЕЦБ

ЕЦБ е решена да поддържа среда на почтеност, добро административно управление и най-високи етични стандарти.

Етичните принципи ни подтикват да постъпваме правилно дори когато сме изправени пред трудности или подложени на натиск. На тях се крепи общественото доверие и в крайна сметка репутацията на ЕЦБ.

Кристин Лагард

Високопоставените длъжностни лица и служителите ни изпълняват задълженията си безпристрастно и добросъвестно и се придържат към поведение, което подобава на ЕЦБ като институция на Европейския съюз.

Какво разбираме под етика в ЕЦБ?

За нас в ЕЦБ поведението се ръководи от етични принципи и правила, изложени в етичната рамка за всички служители и Кодекса за поведение на високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ.

Конфликти на интереси

Правилният подход към конфликтите на интереси е може би най-важният принцип на етичното поведение. Той е пряко свързан с почтеността, която ценим високо, и стои в основата на много други елементи от нашите етични правила. Тези правила очертават принципи и норми на поведение за избягване на ситуации, които пораждат или могат да бъдат възприети като пораждащи конфликти на интереси. Всички високопоставени длъжностни лица и служители на ЕЦБ трябва да изпълняват професионалните си задължения безпристрастно и обективно.

Подаръци и покани

С цел да се избегне дори съмнение за конфликт на интереси на служителите по принцип не е разрешено да приемат никакви облаги във връзка с длъжността си в ЕЦБ. Това правило важи с особена сила, когато служителите влизат във взаимодействие с частния сектор, поднадзорни банки и настоящи или потенциални доставчици. Ограничението важи за всички облаги независимо от естеството им, включително подаръци и покани.

От високопоставените длъжностни лица се очаква също така да съблюдават принципите на независимост и безпристрастност и да избягват конфликтите на интереси, свързани с приемане на облаги. Все пак поради важната им роля и функция е позволено да приемат някои жестове на гостоприемство и подаръци със символична стойност.

Външни дейности

Служителите са длъжни да поискат разрешение, преди да започнат да извършват каквато и да е външна дейност с трудов характер или дейност, която не може категорично да се определи като хоби. Целта е да се гарантира, че въпросната дейност не поражда конфликт на интереси.

Високопоставените длъжностни лица ежегодно докладват всякакви дейности, които са извършвали в служебно или лично качество, в своите декларации за интереси.

След напускане на ЕЦБ

В някои случаи високопоставените длъжности лица и служителите на ЕЦБ са задължени да спазят изчаквателен период след напускане. Това означава, че в зависимост от длъжността им в ЕЦБ може да се наложи да изчакат известно време, преди да постъпят на нова работа, за да избегнат незабавното преминаване от публичния към частния сектор. Тези ограничения важат най-вече за ръководния състав и служителите от банковия надзор, за които са приложими изчаквателни периоди до две години.

В допълнение към тази мярка задълженията на високопоставените длъжностни лица и на служителите на ЕЦБ за запазване на професионална тайна остават в сила и след напускането им. Те нямат право да разкриват каквато и да е непублична информация, която са получили при изпълнение на служебните си задължения. Контролът за съответствие с изискванията за частните финансови сделки на високопоставените длъжностни лица и служителите на ЕЦБ продължава да се изпълнява през определен период след напускането им.

Обществени поръчки

Служителите на ЕЦБ са задължени да изпълняват процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с конкретни правила и разпоредби и при спазване на принципите за обективност, неутралност, прозрачност и справедливост. От тях се очаква също така да избягват конфликти на интереси и да съобщават, когато възникнат такива. Затова служителите, които участват в процедури за възлагане на обществени поръчки, трябва да подпишат удостоверение, че са разбрали правилата за избягване на конфликти на интереси и не се намират в такъв конфликт с потенциални участници в търга.

Подбор на персонал

Нашите процедури за подбор на персонал включват оценка за наличие на конфликт на интереси, свързан с предходните трудови правоотношения на кандидата и личните му взаимоотношения с настоящи служители на ЕЦБ.

Взаимодействие с трети лица

Служителите и високопоставените длъжностни лица трябва да съблюдават предпазливост и прозрачност, когато решават с кого се срещат, кога се провежда срещата и какво се казва на нея. От високопоставените длъжностни лица и служителите се очаква да спазват ръководни принципи и конкретни вътрешни правила по отношение на ангажименти за лекции и изказвания и на участия в срещи.

Графиците на срещите на членовете на Управителния съвет, Изпълнителния съвет и Надзорния съвет на ЕЦБ се публикуват редовно в интерес на прозрачността и задължението за отчетност.

Графиците на останалите членове на Управителния съвет и Надзорния съвет са публикувани на уебсайтовете на съответните национални централни банки или национални надзорни органи.

Частни финансови дейности

На служителите и високопоставените длъжностни лица е изрично забранено да се възползват от вътрешна информация за извършване на частни финансови сделки или за съветване на трети лица относно извършването на такива сделки. ЕЦБ е въвела строги и подробни правила относно частните финансови сделки. Те включват насоки за деклариране на данни за банкови сметки и за съобщаване и искане на разрешение за извършване на финансови сделки. Спазването на тези правила е предмет на строг контрол.

Спрямо високопоставените длъжностни лица се прилагат засилени ограничения за частните финансови сделки, с лимити за видовете активи, в които те могат да инвестират. В правилата е посочен и едногодишен минимален период на държане за всички активи, плюс допълнителни изисквания за прозрачност на сделките.

Мрежа на многостранни организации за професионална етика (ENMO)

ЕЦБ е член на Мрежата на многостранни организации за професионална етика (ENMO). Целта ни е да следваме актуалните тенденции в областта на професионалната етика и доброто управление.

Научете повече за ENMO

Прилагане на етичните принципи на всички нива

Всички служители и високопоставени длъжностни лица в ЕЦБ са лично отговорни за спазването на етичните правила. За да се прилагат правилно и последователно, тези правила трябва да бъдат подкрепени с работещи механизми и процедури за контрол и отчитане.

За тази цел от високопоставените длъжностни лица се изисква да попълват:

  • декларации за спазване на кодекса за поведение;
  • декларации за интереси, в които се включва информация за предходни трудови правоотношения, частни дейности и финансови интереси;
  • считано от 2024 г., ново приложение към декларацията за интереси, което съдържа списък на всички частни финансови сделки през последната календарна година.

Декларации на ЕЦБ и банковия надзор

С цел да бъдат засилени още повече етичните правила бе въведена усъвършенствана рамка за сигнализиране за нарушения. Тя дава възможност на служителите да съобщават анонимно за нарушения.

Следните два органа изпълняват ключова роля за осигуряване на спазването на етичните правила:

Комитет по етика

Специализираният Комитет по етика предоставя консултации и насоки на високопоставените длъжностни лица в ЕЦБ и осигурява правилното и последователно прилагане на етичните правила на практика.

Комитетът се състои от трима външни членове – лица, ползващи се с добро име и безспорна независимост, които са добре запознати с целите, задачите и управлението на ЕЦБ, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), Евросистемата и европейския банков надзор. Председател на комитета е Ерки Лийканен и в него участват още двама членове: Вирджиния Кантър и Первенш Берес.

Служба за съответствие и управление

Службата за съответствие и управление предоставя насоки и консултации на служителите, привлича вниманието към етични въпроси и следи за спазването на Етичната рамка.

Службата провежда редовни обучения за служителите на ЕЦБ с цел поддържане на етична среда и задълбочаване на разбирането им за основанията за етичните правила. Това им помага да разбират и възприемат етичните си отговорности, както и да си създадат етични навици в мисленето, реакциите и вземането на решения.

Какво означава етиката за Евросистемата и европейския банков надзор?

През последните години сред обществеността се наблюдава повишена чувствителност към етичните правила и въпросите, свързани с административното управление, особено след установяването на европейския банков надзор. За да се ограничи съответният репутационен риск, Управителният съвет взе решение за установяване на адекватна и обща култура на административна етика в отговор на тази повишена чувствителност. Целта е опазване на интегритета на ЕЦБ, ЕСЦБ, Евросистемата и европейския банков надзор.

Ето защо Управителният съвет установи определени етични норми за всички централни банки от Евросистемата и за европейския банков надзор. Тези правила се отнасят най-вече до предотвратяване на злоупотреби с вътрешна информация, справяне с конфликти на интереси и приемане на подаръци и покани.

Комитет по етичните въпроси и нормативното съответствие, който се състои от ръководители на звена по съответствие или по етични въпроси от Евросистемата и европейския банков надзор, помага – въз основа на натрупания практически опит – за продължаващото усъвършенстване и хармонизация на нормите за етика и съответствие.

Всички страници в този раздел