Повредени банкноти

Евробанкнотите трябва да са истински и с високо качество, за да имат хората доверие в тях. Ето защо националните централни банки проверяват всички евробанкноти, за да се уверят, че са истински и не са повредени или замърсени, преди да бъдат върнати в обращение.

НЦБ разполагат с напълно автоматизирани машини за обработка на банкноти, за да проверяват банкнотите, които получават. Тези машини сортират банкнотите с цел да се поддържат високи стандарти за качество. През 2010 г. НЦБ окачествиха около 5,8 млрд. банкноти като негодни за наличнопарично обращение и ги замениха. Замърсените или повредени банкноти се унищожават.

Повредените или с нарушена цялост евробанкноти (напр. частично обгорени, скъсани или банкноти на части), които отговарят на определени изисквания, се заменят от националните централни банки от еврозоната. Така например, националните централни банки ще заменят повредена евробанкнота, ако представите по-голяма от половината от размера ѝ част, или ако можете да докажете, че липсващата (по-голяма) част от банкнотата е унищожена. Умишлено повредените или с нарушена цялост евробанкноти не се заменят.

По принцип замяната е безплатна. Заплаща се такса за евробанкноти, случайно повредени от устройства против кражба.

За повече подробности вижте:

Пощенския адрес на своята национална централна банка можете да намерите на нейния уебсайт.