Menu

Повредени банкноти

За да имат хората доверие в евробанкнотите, те трябва да са истински и висококачествени на вид и допир. Ето защо националните централни банки проверяват всички евробанкноти, за да се уверят, че те са истински и не са повредени или замърсени, преди да ги върнат в обращение.

НЦБ разполагат с напълно автоматизирани машини за обработка на банкноти. С тях те проверяват и сортират банкнотите, които получават, с цел да се поддържат високи стандарти за качество. През 2019 г. НЦБ окачествиха около 5,1 млрд. банкноти като негодни за наличнопарично обращение и ги замениха. Замърсените или повредени банкноти се унищожават.

Повредените или с нарушена цялост евробанкноти (напр. частично обгорени, скъсани или банкноти на части), които отговарят на определени изисквания, се заменят от националните централни банки от еврозоната. Така например, националните централни банки ще заменят повредена евробанкнота, ако представите по-голяма от половината от размера ѝ част, или ако можете да докажете, че липсващата (по-голяма) част от банкнотата е унищожена. Умишлено повредените или с нарушена цялост евробанкноти не се заменят.

По принцип замяната е безплатна. Заплаща се такса за евробанкноти, случайно повредени от устройства против кражба.

За повече подробности вижте:

  1. Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 г. относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/10), ОВ L 118, 30.4.2014 г., стр. 37.
  2. Решение (ЕС) 2019/669 на ЕЦБ от 4 април 2019 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2013/10 относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2019/9), ОВ L 113, 29.4.2019, стр. 6.
    1. Решение ЕЦБ/2013/10. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 19.5.2019 г.
  3. Насоки на ЕЦБ от 19 април 2013 г. за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти (ЕЦБ/2013/11), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43

Пощенския адрес на Вашата национална централна банка можете да намерите на нейния уебсайт.