Menu

Bojātas banknotes

Lai cilvēki uzticētos euro banknotēm, jānodrošina to autentiskums un augsta kvalitāte. Tai jābūt gan saskatāmai, gan sataustāmai. Tāpēc valstu centrālās bankas pirms euro banknošu laišanas atkārtotā apgrozībā vienmēr tās pārbauda, lai pārliecinātos, vai tās ir autentiskas un nav bojātas vai netīras.

Valstu centrālajām bankām ir pilnībā automatizētas banknošu apstrādes ierīces, ar kuru palīdzību saņemtās banknotes tiek pārbaudītas un šķirotas, lai nodrošinātu augstus kvalitātes standartus. 2019. gadā valstu centrālās bankas atzina par nederīgām laišanai apgrozībā un nomainīja aptuveni 5.1 mljrd. banknošu. Netīras vai bojātas banknotes tiek iznīcinātas.

Euro zonas valstu centrālās bankas apmaina bojātas euro banknotes (piemēram, daļēji sadegušas, sagrieztas vai sadalījušās banknotes), ja tās atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, valsts centrālajā bankā var apmainīt bojātu euro banknoti, ja saglabājusies vairāk nekā puse no banknotes vai iespējams pierādīt, ka banknotes trūkstošā (lielākā) daļa ir iznīcināta. Ar nodomu saplēstas vai bojātas euro banknotes netiek mainītas.

Principā apmaiņa notiek bez maksas. Taču, ja banknotes netīšām bojātas aizsargierīcē, par to apmaiņu tiek prasīta komisijas maksa.

Sīkāku informāciju sk. šādos tiesību aktos.

  1. ECB 2013. gada 19. aprīļa Lēmums par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/10), OV L 118, 30.04.2013., 37. lpp.
  2. ECB 2019. gada 4. aprīļa Lēmums (ES) 2019/669, ar ko groza Lēmumu ECB/2013/10 par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2019/9), OV L 113, 29.04.2019., 6. lpp.
    1. Lēmums ECB/2013/10 (Eiropas Savienības Publikāciju biroja sagatavots neoficiāls konsolidēts teksts; 19.05.2019.)
  3. ECB 2013. gada 19. aprīļa Pamatnostādnē, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības (ECB/2013/11), OV L 118, 30.04.2013., 43. lpp.

Savas valsts centrālās bankas adresi sk. tās interneta vietnē.